eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Czarna DąbrówkaOgłoszenie z dnia 2023-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Czarna Dąbrówka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-116

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Czarna Dąbrówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2dc06189-600c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00040462

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021481/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnych z terenu gminy Czarna Dąbrówka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00431226/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.29.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. polegające na odbiorze i transporcie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Chlewnicy odpadów komunalnych:
a) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Czarna Dąbrówka,
b) powstałych i zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Podkomorzycach,
c) z miejsc ogólnodostępnych z terenu gminy Czarna Dąbrówka.
2) Powierzchnia gminy Czarna Dąbrówka wynosi 298,28 km² a na jej terenie według stanu na dzień 31.12.2021 r. zameldowanych jest około 6004 mieszkańców.
3) Na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono, że na terenie gminy Czarna Dąbrówka jest ok. 2024 gospodarstw domowych. Ilość nieruchomości deklarujących posiadanie przydomowego kompostownika wynosi 299.
4) Rodzaje i ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Czarna Dąbrówka, ustalonych przez Zamawiającego w oparciu o dane z raportów i sprawozdań przekazanych przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne na terenie gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 9n ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) zwanej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022r., szczegółowo zostały przedstawione w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
5) Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do bazy danych nieruchomości, utworzonej na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji
o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa
w art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
6) Podstawą ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Chlewnicy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 Mg odebranych i transportowanych odpadów komunalnych (zgodnie z art. 6f ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
7) Odbieranie i transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Chlewnicy odpadów komunalnych powstałych i zebranych w PSZOK, znajdującego się w Podkomorzycach.
8) Podstawą ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Chlewnicy odpadów komunalnych z PSZOK stanowi stawka za 1 Mg odebranych i transportowanych odpadów komunalnych (zgodnie z art. 6f ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
9) Odbieranie i transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Chlewnicy odpadów komunalnych powstałych i zebranych z miejsc ogólnodostępnych z terenu gminy Czarna Dąbrówka.
10) Podstawą ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Chlewnicy odpadów komunalnych powstałych i zebranych z miejsc ogólnodostępnych z terenu gminy Czarna Dąbrówka stanowi stawka za 1 Mg odebranych i transportowanych odpadów komunalnych (zgodnie z art. 6f ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
11) Wykonawca dostosuje sposób odbierania odpadów do zasad gospodarki odpadami obowiązującymi na terenie gminy Czarna Dąbrówka w szczególności określonymi w uchwałach Rady Gminy Czarna Dąbrówka.
12) Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania harmonogramu odbierania odpadów z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów oraz wymagań Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarna Dąbrówka.
13) Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia będzie zobowiązany zapewnić właścicielom nieruchomości zamieszkałych pojemniki do gromadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych o pojemności 120 l i 240 l (frakcji: papier, bioodpady, szkło)
14) Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia będzie zobowiązany zapewnić właścicielom nieruchomości zamieszkałych worki do selektywnego zbierania zmieszanych odpadów opakowaniowych , w ilości wystarczającej do odebrania wszystkich selektywnie zebranych zmieszanych odpadów opakowaniowych na nieruchomości, przy zachowaniu częstotliwości wywozu przewidzianej dla danego typu nieruchomości, o pojemności co najmniej 120 l dostarczane „na wymianę”, na zasadzie: pusty worek za każdy zapełniony worek.
15) Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia trzech wiat na osiedlu wielorodzinnym przy ul. Słupskiej oraz ul. Ogrodowej w Czarnej Dąbrówce oraz dostarczenia pojemników do zbierania odpadów komunalnych przy obiektach gminnych i miejsc publicznych należących do Gminy Czarna Dąbrówka.
16) Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia 132 gospodarstw domowych zlokalizowanych na osiedlu wielorodzinnym w Czarnej Dąbrówce przy ul. Słupskiej oraz ul. Ogrodowej w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów kuchennych wraz z workami kompostowalnymi (biodegradowalnymi) w ilości min. 120 szt./rok dla każdego gospodarstwa domowego.
17) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań zamawiającego
w zakresie realizacji zamówienia określają:
• Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ
• Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SWZ,

4.5.3.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 943969,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 943969,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 943969,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELWOZ ECO SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5891050774

7.3.3) Ulica: Słupska 2

7.3.4) Miejscowość: Sierakowice

7.3.5) Kod pocztowy: 83-340

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 943969,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.