eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przeprowadzenie badań ankietowych oraz eksperymentów ankietowych przy zastosowaniu technik CATI i/lub CAWI - badania ilościowe.Ogłoszenie z dnia 2021-04-22

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038824 z dnia 2021-04-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie badań ankietowych oraz eksperymentów ankietowych przy zastosowaniu technik CATI i/lub CAWI - badania ilościowe.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polski Instytut Ekonomiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381375093

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jerozolimskie 87

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-001

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pie.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pie.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie badań ankietowych oraz eksperymentów ankietowych przy zastosowaniu technik CATI i/lub CAWI - badania ilościowe.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06f19593-a357-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038824

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011461/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przeprowadzenie badań ankietowych oraz eksperymentów ankietowych przy zastosowaniu jednej z technik CATI lub CAWI (badania ilościowe).

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.plhttps://epuap.gov.pl/wps/portalzamowienia@pie.net.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej: zamowienia@pie.net.pl;B. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji;C. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP;D. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.E. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB;F. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub innej formie określonej w niniejszym rozdziale.2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):A. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal oraz za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy składania ofert). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub numerem postępowania PZP.1.2021);B. Wykonawca może drogą elektroniczną/za pomocą środków komunikacji elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień zgodnie i na zasadach określonych w ustawie Pzp;3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych (w tym oświadczeń, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ itp.) musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).4. Zamawiający informuje, że drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z adresem e-mail: zamowienia@pie.net.pl może przesyłać do Wykonawców w szczególności odpowiedzi z wyjaśnieniami treści SWZ, wezwania do złożenia oświadczeń, wyjaśnień lub podmiotowych środków dowodowych, informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania.Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale IX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

wyspecjalizowany charakter zamówienia, użycie środków komunikacji elektronicznej wymaga narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub nie są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji (art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: .

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Polski Instytut Ekonomiczny, 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87, tel. 22 628-55-85.2. Polski Instytut Ekonomiczny ustanowił inspektora ochrony danych osobowych – kontakt ochrona.danych@pie.net.pl3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8. Posiada Pani/Pan:A. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;B. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);C. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);D. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9. Nie przysługuje Pani/Panu:A. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;B. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;C. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Nazwa badania Badanie opinii publicznej dotyczące jakości życia w miastach2 Metoda badawcza wywiad internetowy wspomagany komputerowo (CAWI)3 Szacowany średni czas trwania jednego wywiadu Maksymalnie 20 minut4 Opis rodzaju pytań w kwestionariuszu Pytania zamknięte z jedną odpowiedzią, z wieloma odpowiedziami oraz wielo-itemowe, pytania otwarte 5 Populacja Mieszkańcy miast (bez kryterium wielkości)6 Wielkość próby 20007 Maksymalna liczba dni roboczych na konsultację kwestionariusza badaniai przygotowanie kompletnego skryptu 7 dni roboczychUwaga: W tej części Zamawiający nie planuje przeprowadzić pilotażu kwestionariusza8 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy Konsultacja metodologiczna kwestionariusza, dostarczenie wagi poststratyfikacyjnej dla wybranych kryteriów, raport metodologiczny z realizacji badania9 Orientacyjny termin realizacji badania Maj/czerwiec 2021 r.10 Kryteria rekrutacyjne Mieszkańcy miast w wieku 18-6412 Warstwowanie próby płeć (kobieta/mężczyzna) – wypełnienie kwoty na poziomie min. 80%,wiek (w ramach grup: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55 i więcej) – wypełnienie kwoty na poziomie min. 80%,wykształcenie (podstawowe i niższe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, policealne, wyższe) - wypełnienie kwoty na poziomie min. 60%,Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale III SWZ

4.2.5.) Wartość części: 48725,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79311200-9 - Usługi przeprowadzania badań ankietowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79315000-5 - Usługi badań społecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji badania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale XVI SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Nazwa badania Badanie dotyczące postaw Polaków wobec koncepcji post-wzrostu2 Metoda badawcza wywiad internetowy wspomagany komputerowo (CAWI)3 Szacowany średni czas trwania jednego wywiadu Maksymalnie 20 minut4 Opis rodzaju pytań w kwestionariuszu Pytania zamknięte z jedną odpowiedzią, z wieloma odpowiedziami oraz wielo-itemowe. Pytania wymagające wyświetlenia respondentom statycznych plików graficznych, np. JPG (dostarczonych przez zamawiającego) lub odtworzenia filmów (dostarczonych przez zamawiającego). Pytania z randomizacją respondentów (różni respondenci otrzymują różne wersje pytań), możliwość ustawienia sekwencji (kolejności pytań) w zależności od wcześniejszych odpowiedzi respondentów. 5 Populacja Reprezentatywna próba mieszkańców Polski6 Wielkość próby 20007 Maksymalna liczba dni roboczych na konsultację kwestionariusza badania i przygotowanie kompletnego skryptu 12 dni roboczychUwaga: W tej części zamawiający wymaga przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza.8 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy Konsultacja metodologiczna kwestionariusza, przeprowadzenie pilotażu kwestionariusza, dostarczenie wagi poststratyfikacyjnej dla wybranych kryteriów, raport metodologiczny z realizacji badania9 Orientacyjny termin realizacji badania Maj/czerwiec 2021 r.10 Kryteria rekrutacyjne Osoby pełnoletnie12 Warstwowanie próby płeć (kobieta/mężczyzna) – wypełnienie kwoty na poziomie min. 80%, wiek (w ramach grup: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55 i więcej) – wypełnienie kwoty na poziomie min. 80%, wykształcenie (podstawowe i niepełne podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, policealne, wyższe) - wypełnienie kwoty na poziomie min. 60%, Województwo zamieszkania - wypełnienie kwoty na poziomie min. 60% Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale III SWZ

4.2.5.) Wartość części: 48725,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79311200-9 - Usługi przeprowadzania badań ankietowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79315000-5 - Usługi badań społecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji badania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale XVI SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Nazwa badania Badanie behawioralnych czynników skłonności do podejmowania ryzyka przez polskie przedsiębiorstwa2 Metoda badawcza wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI)3 Szacowany średni czas trwania jednego wywiadu 15 minut4 Opis rodzaju pytań w kwestionariuszu Pytania zamknięte z jedną odpowiedzią, z wieloma odpowiedziami oraz wielo-itemowe5 Populacja Osoby podejmujące decyzje strategiczne w przedsiębiorstwach: właściciele, prezesi, dyrektorzy lub członkowie zarządu przedsiębiorstw6 Wielkość próby 500 przedsiębiorstw7 Maksymalna liczba dni roboczych na konsultację kwestionariusza badania oraz przygotowanie kompletnego skryptu badania 12 dni roboczychUwaga: W tej części zamawiający wymaga przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza.8 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy Konsultacja metodologiczna kwestionariusza, przeprowadzenie pilotażu kwestionariusza, dostarczenie wagi poststratyfikacyjnej dla wybranych kryteriów, raport metodologiczny z realizacji badania9 Orientacyjny termin realizacji badania Czerwiec 2021 r.10 Kryteria rekrutacyjne 150 mikroprzedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 2 osoby, 150 małych, 150 średnich, 50 dużych przedsiębiorstw; różnorodność branż w każdej kategorii (sekcje C,F,G,H,I,J,K,L,M,P, Q,S)11 Kryteria reprezentatywności próby województwo - wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%przedsiębiorstwa funkcjonujące co najmniej 4 lata12 Warstwowanie próby Określona liczba wywiadów dla każdej kategorii “wielkość przedsiębiorstwa”Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale III SWZ

4.2.5.) Wartość części: 35365,85 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79311200-9 - Usługi przeprowadzania badań ankietowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79315000-5 - Usługi badań społecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji badania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale XVI SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Nazwa badania Badanie czynników aktywności zawodowej i doświadczeń dyskryminacji rekrutacyjnej starszych pracowników2 Metoda badawcza wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI)3 Szacowany średni czas trwania jednego wywiadu 15 minut4 Opis rodzaju pytań w kwestionariuszu Pytania zamknięte z jedną odpowiedzią, z wieloma odpowiedziami oraz wielo-itemowe5 Populacja osoby indywidualne6 Wielkość próby 12007 Maksymalna liczba dni roboczych na konsultację kwestionariusza badania oraz przygotowanie kompletnego skryptu badania 12 dni roboczychUwaga: W tej części zamawiający wymaga przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza.8 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy Konsultacja metodologiczna kwestionariusza, przeprowadzenie pilotażu kwestionariusza, dostarczenie wagi poststratyfikacyjnej dla wybranych kryteriów, raport metodologiczny z realizacji badania9 Orientacyjny termin realizacji badania Wrzesień/październik 2021 r.10 Kryteria rekrutacyjne osoby powyżej 40 r.ż.; rozstrzygnięcie za pomocą pytania weryfikującego wiek11 Kryteria reprezentatywności próby Płeć (kobieta/mężczyzna) - wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%, wiek (40-50, 50-60, 60+) - wypełnienie kwoty na poziomie odpowiednio min. 70%, województwo - wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale III SWZ

4.2.5.) Wartość części: 58962,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79311200-9 - Usługi przeprowadzania badań ankietowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79315000-5 - Usługi badań społecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji badania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale XVI SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Nazwa badania Lokalny eksperyment ankietowy badający skuteczność interwencji behawioralnych w zachęcaniu do modernizacji energetycznej 2 Metoda badawcza wywiad internetowy wspomagany komputerowo (CAWI)3 Szacowany średni czas trwania jednego wywiadu 15 minut4 Opis rodzaju pytań w kwestionariuszu pytania zamknięte, wielo-itemowe, wielokrotnego wyboru5 Populacja osoby indywidualne6 Wielkość próby 6007 Maksymalna liczba dni roboczych na konsultację kwestionariusza badania oraz przygotowanie kompletnego skryptu badania 7 dni roboczychUwaga: W tej części Zamawiający nie planuje przeprowadzić pilotażu kwestionariusza8 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy Konsultacja metodologiczna kwestionariusza, dostarczenie wagi poststratyfikacyjnej dla wybranych kryteriów, raport metodologiczny z realizacji badania9 Orientacyjny termin realizacji badania Wrzesień 2021 r.10 Kryteria rekrutacyjne właściciele domów jednorodzinnych w 3-4 wybranych gminach woj. mazowieckiego: najprawdopodobniej: Legionowo, Pruszków, Nowy Dwór Mazowiecki, Belsk DużySzczegółowe informacje zawarte w rozdziale III SWZ

4.2.5.) Wartość części: 22050,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79311200-9 - Usługi przeprowadzania badań ankietowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79315000-5 - Usługi badań społecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji badania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale XVI SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Nazwa badania Badanie wiedzy i preferencji Polaków dotyczących systemu podatkowego i wydatków publicznych 2 Metoda badawcza wywiad internetowy wspomagany komputerowo (CAWI)3 Szacowany średni czas trwania jednego wywiadu 20 minut4 Opis rodzaju pytań w kwestionariuszu Pytania zamknięte z jedną odpowiedzią, z wieloma odpowiedziami oraz wielo-itemowe, pytania typu suwak, maks. 1-2 pytania otwarte5 Populacja Osoby indywidualne6 Wielkość próby 18007 Maksymalna liczba dni roboczych na konsultację kwestionariusza badania oraz przygotowanie kompletnego skryptu badania 12 dni roboczychUwaga: W tej części Zamawiający wymaga przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza8 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy stosowanie technik randomizacji i split-ballot, tak by część pytań była wyświetlana tylko określonym grupom respondentów. Konsultacja metodologiczna kwestionariusza, przeprowadzenie pilotażu kwestionariusza, dostarczenie wagi poststratyfikacyjnej dla wybranych kryteriów, raport metodologiczny z realizacji badania9 Orientacyjny termin realizacji badania Wrzesień 2021 r.10 Kryteria rekrutacyjne osoby pełnoletnie (powyżej 18 lat, bez górnej granicy wieku)11 Kryteria reprezentatywności próby płeć (kobieta/mężczyzna) – wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%,wiek (w ramach grup: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55 i więcej) – wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%,wykształcenie (podstawowe i niższe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, policealne, wyższe) - wypełnienie kwoty na poziomie min. 50%,województwo zamieszkania – wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%,12 Warstwowanie próby Równomierna liczba wywiadów w 4 warstwach wynikających ze struktury osadniczej (GUS) (po 450 wywiadów na warstwę):Wieś, miasta małe (poniżej 20 tys. mieszkańców),miasta średnie (od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców), miasta duże (powyżej 100 tys. mieszkańców).Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale III SWZ

4.2.5.) Wartość części: 48381,25 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79311200-9 - Usługi przeprowadzania badań ankietowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji badania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale XVI SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Nazwa badania Badanie subiektywnego poczucia wartości danych2 Metoda badawcza wywiad internetowy wspomagany komputerowo (CAWI)3 Szacowany średni czas trwania jednego wywiadu 20 minut4 Opis rodzaju pytań w kwestionariuszu Zdecydowana większość to pytania zamknięte, z dominującym typem pytań jednokrotnego wyboru5 Populacja osoby indywidualne6 Wielkość próby 10007 Maksymalna liczba dni roboczych na konsultację kwestionariusza badania oraz przygotowanie kompletnego skryptu badania 12 dni roboczychUwaga: W tej części Zamawiający wymaga przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza8 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy stosowanie technik ranodmizacji i split-ballot tak, by część pytań była wyświetlana tylko określonym grupom respondentów. Konsultacja metodologiczna kwestionariusza, przeprowadzenie pilotażu kwestionariusza, dostarczenie wagi poststratyfikacyjnej dla wybranych kryteriów, raport metodologiczny z realizacji badania9 Orientacyjny termin realizacji badania Badanie powinno być zrealizowane do końca września 2021r. 10 Kryteria rekrutacyjne osoby w wieku 18-64 lat11 Warstwowanie próby Płeć (kobieta/mężczyzna) - wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%; wiek (18-34, 35-44, 45-54, 55-64) - wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%; wykształcenie (podstawowe+zawodowe/średnie/wyższe) - wypełnienie kwoty na poziomie min. 50%;Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale III SWZ

4.2.5.) Wartość części: 23775,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79311200-9 - Usługi przeprowadzania badań ankietowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79315000-5 - Usługi badań społecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji badania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale XVI SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Nazwa badania Badanie przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego w branży odnawialnych źródeł energii (przede wszystkim firmy z branży solarnej, pomp ciepła, energetyki wiatrowej, ekologicznych systemów ogrzewania, ew. elektromobilności)2 Metoda badawcza wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI)3 Szacowany średni czas trwania jednego wywiadu 15 minut4 Opis rodzaju pytań w kwestionariuszu Pytania zamknięte jedno lub wielkokrotnego wyboru5 Populacja Przedsiębiorstwa6 Wielkość próby 200 firm 7 Maksymalna liczba dni roboczych na konsultację kwestionariusza badania oraz przygotowanie kompletnego skryptu badania 12 dni roboczychUwaga: w tej części Zamawiający wymaga przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza8 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy Wstępna konsultacja kwestionariusza;Przeprowadzenie badania pilotażowego na 5 przedsiębiorstwach w technice CATI; Dostarczenie Zamawiającemu nagrań z przeprowadzonych pilotażu; Przygotowanie ostatecznego skryptu wywiadu, raport metodologiczny z realizacji badania9 Orientacyjny termin realizacji badania lipiec/sierpień 2021 r.10 Kryteria rekrutacyjne i warstwowanie próby Badanie przeprowadzone na próbie celowej przedsiębiorstw mających siedzibę i prowadzących działalność na terenie woj. śląskiego. Badanie obejmie firmy przede wszystkim z sekcji i działów PKD: C27, C28, C33, D35, F43, G46, M71 (przed rozpoczęciem badania, na etapie uzgodnień kwestionariusza Zamawiający może zaproponować dodatkowe kody PKD).Dodatkowym kryterium rekrutacyjnym będzie pozytywna odpowiedź na zadane pytanie: czy Państwa działalność związana jest z produkcją, instalacją lub sprzedażą urządzeń branży odnawialnych źródeł energii, bądź z doradztwem lub innymi usługami związanymi z branżą odnawialnych źródeł energii lub (ewentualnie) elektromobilnością? Do rekrutacji uczestników badania można wykorzystać istniejące bazy i katalogi danych o firmach działających w branży odnawialnych źródeł energii, np. odnawialnezrodlaenergii.pl, https://gramwzielone.pl/baza-firm Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale III SWZ

4.2.5.) Wartość części: 40100,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79311200-9 - Usługi przeprowadzania badań ankietowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79315000-5 - Usługi badań społecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji badania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale XVI SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Nazwa badania Badanie mieszkańców powiatu bełchatowskiego na temat przyszłości regionu po zamknięciu kopalni węgla brunatnego i elektrowni2 Pogłębiony opis badania Badanie ma na celu określenie preferencji mieszkańców powiatu bełchatowskiego, co do nowych źródeł energii mogących powstać w miejscu obecnej elektrowni i kopalni (elektrownia jądrowa, gazowa, OZE) oraz związanych z tym konsekwencji gospodarczych i społecznych3 Metoda badawcza wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI)4 Szacowany średni czas trwania jednego wywiadu 15 minut5 Opis rodzaju pytań w kwestionariuszu Pytania zamknięte z jedną odpowiedzią, z wieloma odpowiedziami oraz wielo-itemowe. 6 Populacja Mieszkańcy powiatu bełchatowskiego w wieku powyżej 20 roku życia7 Wielkość próby 10008 Maksymalna liczba dni roboczych na konsultację kwestionariusza badania oraz przygotowanie kompletnego skryptu badania 10 dni roboczychUwaga: w tej części Zamawiający wymaga przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza.9 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy Konsultacja metodologiczna kwestionariusza, przeprowadzenie pilotażu kwestionariusza, dostarczenie wagi poststratyfikacyjnej dla wybranych kryteriów, raport z realizacji badania10 Orientacyjny termin realizacji badania lipiec/sierpień 2021 r.11 Warstwowanie próby Warstwy przedstawiono w Tabeli 1. Minimalny poziom realizacji kwoty na poziomie 70 proc. 12 Uwagi dodatkowe Konsultacja metodologiczna kwestionariusza dostarczonego przez Dział Klimatu i Energii Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale III SWZ

4.2.5.) Wartość części: 58700,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79311200-9 - Usługi przeprowadzania badań ankietowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79315000-5 - Usługi badań społecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji badania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale XVI SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Nazwa badania Badanie przedsiębiorstw dotyczące warunków ich funkcjonowania z uwzględnieniem obszaru wykorzystania nowoczesnych technologii2 Metoda badawcza wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI)3 Szacowany średni czas trwania jednego wywiadu 25 minut4 Opis rodzaju pytań w kwestionariuszu Pytania zamknięte z jedną odpowiedzią, z wieloma odpowiedziami oraz wielo-itemowe5 Populacja przedsiębiorstwa6 Wielkość próby 10007 Maksymalna liczba dni roboczych na konsultację kwestionariusza badania oraz przygotowanie kompletnego skryptu badania 7 dni roboczychUwaga: w tej części Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza. 8 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy Konsultacja metodologiczna kwestionariusza, dostarczenie wagi poststratyfikacyjnej dla wybranych kryteriów, raport z realizacji badania9 Orientacyjny termin realizacji badania listopad 2021 r.10 Kryteria rekrutacyjne 400 mikro, 300 małych, 200 średnich, 100 dużych przedsiębiorstw11 Kryteria reprezentatywności próby województwo - wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%12 Warstwowanie próby Określona liczba wywiadów dla każdej kombinacji cech: wielkość przedsiębiorstwa, sekcja PKD (patrz Tabela – Warstwy i ich liczebności)Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale III SWZ

4.2.5.) Wartość części: 116448,75 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79311200-9 - Usługi przeprowadzania badań ankietowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79315000-5 - Usługi badań społecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji badania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale XVI SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp).3. Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada udokumentowane doświadczenie:A. Dla części 1,2,5,6,7 zamówienia – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie co najmniej 3 usługi polegające na realizacji badań ilościowych metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) na próbie mieszkańców Polski, łączna liczba nie mniejsza niż 1000 wywiadów; wartość każdej usługi wynosiła co najmniej 30 000 złotych brutto (a w przypadku jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację usługi);B. Dla części 3, 8 i 10 zamówienia - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie co najmniej 3 usługi polegające na realizacji badań ilościowych metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie przedstawicieli kadry zarządzającej przedsiębiorstw, łączna liczba nie mniejsza niż 500 wywiadów; wartość każdej usługi wynosiła co najmniej 50 000 złotych brutto (a w przypadku jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację usługi);C. Dla części 4 i 9 – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie co najmniej 3 usługi polegające na realizacji badań ilościowych metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie mieszkańców Polski, łączna liczba nie mniejsza niż 500 wywiadów; wartość każdej usługi wynosiła co najmniej 50 000 złotych brutto (a w przypadku jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację usługi).Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:A. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według Załącznika nr 11 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert tymczasowo zastępujące wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale V ust. 3 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:A. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według Załącznika nr 11 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert tymczasowo zastępujące wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale V ust. 3 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz wymaganiach oświadczeń i dokumentów został określony w rozdziale VII SWZ1. Oferta powinna zawierać wszelkie informacje wskazane w zaproponowanym przez Zamawiającego formularzu ofertowym dla poszczególnych części zamówienia, według Załącznika nr 1-10 „Formularz ofertowy” do SWZ.2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:A. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według Załącznika nr 11 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert tymczasowo zastępujące wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale V ust. 3 SWZ.3.4. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty – o ile ofertę składa pełnomocnik:A. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy:A. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. 6. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 13 do SWZ. (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).7. Udostępniania zasobów. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, przedstawia także oświadczenie tego podmiotu potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby. Wykonawca, który w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, powinien wraz z ofertą przedstawić zamawiającemu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 8. Podwykonawcy. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym, według Załącznika nr 1-10 do SWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców, o ile są już znane.Wykaz wymaganiach oświadczeń i dokumentów został określony w rozdziale VII SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy:A. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.6. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 13 do SWZ. (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunków ich wprowadzania określa Załącznik nr 14 do SWZ4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której został wybrany Wykonawca w zakresie dotyczącym: a. terminu realizacji umowy poprzez jego wydłużenie lub skrócenie odpowiednio o ilość dni, o które zgodnie z niżej wymienionymi w lit. a) – c) okolicznościami powodują konieczność przedłużenia lub skrócenia terminu, b. wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyższenie lub obniżenie odpowiednio do postanowień wskazanych w lit. a), b), d)-f) poniżej, c. zakresu przedmiotu umowy poprzez jego zwiększenie lub zmniejszenie odpowiednio do postanowień wskazanych w lit. a) – c)poniżej, w przypadkach, gdy: a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b. gdy niezbędna jest zmiana zakresu Przedmiotu Umowy z uwagi na decyzje podjęte przez organ nadzorujący działalność Zamawiającego, w tym w szczególności zmniejszenie finansowania działalności Zamawiającego, c. zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, tj. zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojna, stany nadzwyczajne, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania Umowy, d. w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy; w przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy lub w przypadku, gdy nastąpiła zmiana wartości usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach Umowy, a zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, e. w zakresie wynagrodzenia brutto Wykonawcy, jeżeli zmiana polega na dostosowaniu wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, f. zmiany mających wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i spowodowane są zmianą:

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-04 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-04-22 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.