eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drużbice › Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku komunalnego na budynek Żłobka Samorządowego, na działkach o nr ewid. 54/3, 54/4 obręb geodezyjny 5 Drużbice, gm. Drużbice.Ogłoszenie z dnia 2021-04-22

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038817 z dnia 2021-04-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku komunalnego na budynek Żłobka Samorządowego, na działkach o nr ewid. 54/3, 54/4 obręb geodezyjny 5 Drużbice, gm. Drużbice.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DRUŻBICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648089

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 77 A

1.5.2.) Miejscowość: Drużbice

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-403

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 631-10-78

1.5.8.) Numer faksu: 44 631-12-59

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@druzbice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.druzbice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku komunalnego na budynek Żłobka Samorządowego, na działkach o nr ewid. 54/3, 54/4 obręb geodezyjny 5 Drużbice, gm. Drużbice.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e45e11d7-a360-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038817

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000540/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku komunalnego na budynek Żłobka Samorządowego na działkach o nr ewid. 54/3, 54/4 obręb geodezyjny 5 Drużbice, gm. Drużbice.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://druzbice.bip.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl , https://epuap.gov.pl/wps/portal , sekretariat@druzbice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje ogólne:1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim a komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń, odbywa się przy użyciu:1) miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, 2) Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: URZĄD GMINY DRUŻBICE (95h9r8jtr3), znajdującej się na platformie ePUAP, pod adresem: https://epuap.gov.pl/wsp/portal, 3) poczty elektronicznej na adres: sekretariat@druzbice.pl 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty” oraz do „Formularza do komunikacji”.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z ePUAP. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą, jak również wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia, w szczególności składając ofertę, akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci internet. Aplikacja działa na platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:- specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, - format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, - oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,- integracja z sytemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:- Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0,- Mozilla Firefox od wersji 15,- Google Chrome od wersji 20, - Microsoft Edge.4. maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB, 1) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres skrzynki ePUAP lub datę wpływu na ww. adres poczty elektronicznej Zamawiającego. 2) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania, jako Załącznik nr 8 do SWZ. Dane postępowanie o udzielenie zamówienia można wyszukać również na „Liście wszystkich postępowań” na miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki "Postępowania". Składanie ofert.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Szczegółowe informacje dotyczące korespondencji elektronicznej zawiera SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzulę informacyjną w temacie uprawnień wynikających z RODO zawiera SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzulę informacyjną w temacie uprawnień wynikających z RODO zawiera SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku komunalnego na budynek Żłobka Samorządowego. Lokalizacja inwestycji - działka nr ewid. 54/3, 54/4 obręb geodezyjny 5 Drużbice, gm. Drużbice. Inwestycja realizowana w ramach zadania pn. "Utworzenie w 2021 roku 24 nowych miejsc opieki w gminnym żłobku w Drużbicach" w ramach resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"2021.2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:1) przygotowanie placu budowy;2) wykonanie robót rozbiórkowych – rozbiórki poszycia dachowego i konstrukcji więźby dachowej, rozbiórki stropu, rozbiórki posadzek i podkładów pod posadzki, rozbiórka ścianek działowych i komina itp.;3) wykonanie elementów architektoniczno – konstrukcyjnych – wykonanie wzmocnienia fundamentów, wykonanie naprawy ścian nośnych, wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie nowej więźby wraz z pokryciem i obróbkami, wykonanie izolacji, wykonanie posadzki, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie robót wykończeniowych (zgodnie z koncepcją kolorystyczno - materiałową);4) wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej i wewnętrznej – wykonanie rozdzielnicy głównej i rozdzielnicy poddasza; wykonanie instalacji gniazd wtykowych oraz zasilania urządzeń 1f i 3f; wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego; wykonanie instalacji CCTV (systemu telewizji dozorowej); wykonanie instalacji SWWIN (system sygnalizacji włamania i napadu); wykonanie instalacji przyzywowej; wykonanie instalacji odgromowej; wykonanie instalacji domofonowej; wykonanie wewnętrznej linii zasilającej od złącza do budynku; Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją wsporczą, panelami fotowoltaicznymi, inwenterem fotowoltaicznym, wykonania stanowiska ładowania pojazdów (stacja ładowania pojazdów o mocy 11 kW) oraz z wykonania oświetlenia zewnętrznego solarnego; w związku z powyższym ten zakres robót nie podlega wycenie i realizacji przez Wykonawcę. 5) wykonanie instalacji sanitarnych – wykonanie instalacji wodociągowej (wody zimnej, na cele ppoż, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji i zmieszanej); wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej; wykonanie instalacji ogrzewczej wraz z pompą ciepła powietrze – woda; wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła – centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym; wykonanie przyłącza wodociągowego; montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe; montaż armatury (biały montaż), baterii umywalkowych, baterii zlewozmywakowych, zestawu natryskowego, zestawów WC;6) wykonanie zagospodarowania terenu – wykonanie ogrodzenia panelowego z podmurówką oraz furtki; wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową oraz wykonanie parkingu; wykonanie zagospodarowania terenów zielonych. Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa projekt wykonawczy oraz STWiORB. Przedmiary robót załączone do SWZ są opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu wykonawczego. Zawierają zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełnią jedynie funkcję pomocniczą.Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją wsporczą, panelami fotowoltaicznymi, inwenterem fotowoltaicznym, wykonania stanowiska ładowania pojazdów (stacja ładowania pojazdów o mocy 11 kW) oraz z wykonania oświetlenia zewnętrznego solarnego; w związku z powyższym ten zakres robót nie podlega wycenie i realizacji przez Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlegaodrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jestokreślonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramachposzczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona zostanie dodrugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym oferentom odbywać siębędzie wg następujących zasad: 1) Cena - ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizacjęcałego zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa oraz sposobemobliczania ceny oferty.; 2) Okres udzielenia gwarancji (powyżej 36 miesięcy) -ocena w zakresie tegokryterium zostanie dokonana na podstawie deklaracji Wykonawcy, dotyczącej wydłużenia okresugwarancji, złożonej w wypełnionym „Formularzu oferty”. Określenie okresu gwarancji jakości poniżej 36miesięcy spowoduje odrzucenie oferty. Wymagana minimalna długość okresu gwarancji jakości to 36miesięcy od daty końcowego odbioru robót. Wykonawca, który nie zaoferuje wydłużenia okresugwarancji, otrzyma w tym kryterium 0 pkt. Uwaga: w przypadku określenia przez Wykonawcę wformularzu ofertowym okresu wydłużenia gwarancji dłuższego niż 24 miesiące, Zamawiający przyocenie ofert przyjmie do obliczeń okres gwarancji równy 24 miesiącom. Maksymalna ilość punktów,jaką może uzyskać wykonawca wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielenia gwarancji (powyżej 36 m-cy)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu,2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią poniższe warunki w zakresie: 2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający określa, że warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca udokumentuje, że:- posiada odpowiednie ubezpieczenia(e) odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100). 2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli: 1) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty o wartości robót budowlanych, co najmniej 700 000,00 zł brutto każda (siedemset tysięcy złotych 00/100), obejmujące swoim zakresem rzeczowym budowę/rozbudowę/przebudowę budynku, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 2) Wykonawca wykaże, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:a) konstrukcyjno-budowlanej,b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831),- dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,- w przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.).3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie na potwierdzenie, że: 1) nie podlega wykluczeniu, 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu,którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ, 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, 3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, 4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie na potwierdzenie, że: 1) nie podlega wykluczeniu, 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu,którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom, lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (Rozdział 7 pkt 7.2.3 SWZ),b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu; 2) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Rozdział 7 pkt 7.2.4. ppkt 1 SWZ) - wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SWZ, b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Rozdział 7 pkt 7.2.4. ppkt 2 SWZ) - wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem miniPortalu: 1) oświadczenie, stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ, 2) pełnomocnictwo (gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych), 3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ, 4) zobowiązanie do udostępnienia zasobów wraz z oświadczeniem (jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu) – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ, 5) dowód wniesienia wadium - jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu jego oryginał w postaci elektronicznej,(Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu), 6) zestawienie materiałów i urządzeń równoważnych (w przypadku Wykonawcy, który powołuje się na rozwiązania równoważne).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), które musi obejmować cały okres związania ofertą.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: Bank Spółdzielczy w Bełchatowie, Nr rachunku: 09 8965 0008 2001 0059 8044 0004 z dopiskiem „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek Żłobka Samorządowego, na działkach o nr ewid. 54/3, 54/4 obręb geodezyjny 5 Drużbice, gm. Drużbice.” Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).4. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i powinno zawierać w szczególności:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,3) kwotę gwarancji/poręczenia,4) termin ważności gwarancji/poręczenia "od dnia ......... do dnia ..........",5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.7. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium zostały określone w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. W przypadku, o którym mowa w pkt 10.1., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno: 1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, 2) precyzować zakres umocowania, 3) wskazywać pełnomocnika. 4) wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 5) być podpisane przez każdego z tych wykonawców.3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.4. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego skład oraz wskazać Lidera Konsorcjum.5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 8.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.7. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa:1) w pkt 8.4.1. SWZ składa odpowiednio Wykonawca (Wykonawcy), który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2. SWZ,2) w pkt 8.4.2. SWZ składa każdy z Wykonawców.8. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.4. SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym i należy je złożyć zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 5 do SWZ.9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o braku przynależności, do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.10. Do podmiotów udostępniających zasoby, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy Rozdziału 8 pkt 8.5. - 8.7. SWZ stosuje się odpowiednio.11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.12. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie, których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w wypadku: 1) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane ograniczeniem zakresu przedmiotu zamówienia, w takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości, bądź gdy konieczność zmiany związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego), 2) terminu wykonania zamówienia, w przypadku: a) wystąpienia zamówień dodatkowych, b) wystąpienia warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w projekcie budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także pożaru lasu – utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, c) wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, które uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią, d) wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby zorganizowania badania archeologicznego, e) wystąpienia siły wyższej, f) wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa, g) działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych, h) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych na skutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, i) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie wykonawczym lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w celu wykonania robót budowlanych, j) wystąpienia istotnych wad dokumentacji wykonawczej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót, k) przekroczenia określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, l) wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane, m) wykonania robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych (podstawowych); 3) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SWZ - Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy, 4) konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres zamówienia zawarty w ofercie; 5) podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany warunków zawartej umowy zawiera § 17 Projektu umowy - Załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wsp/portal) i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl). Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-05

2021-04-22 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.