eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oświetlenia przejścia leśnego Paprykowa - Gorczycowa w GdyniOgłoszenie z dnia 2022-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oświetlenia przejścia leśnego Paprykowa - Gorczycowa w Gdyni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675557

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 10 Lutego 24

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-364

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 761 20 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zdiz.gdynia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oświetlenia przejścia leśnego Paprykowa - Gorczycowa w Gdyni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48cc4e5c-38a9-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00034755

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003180/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.34 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia przejścia leśnego Paprykowa - Gorczycowa w Gdyni

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00252362/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: EZP.271.59.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia przejścia leśnego Paprykowa - Gorczycowa w Gdyni (zakres podstawowy) oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego (opcja) oraz jednokrotna aktualizacje kosztorysów inwestorskich (opcja).
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla wykonania zadania inwestycyjnego, w szczególności:
1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia terenu zawierającej:
a. Projekt Budowlany na mapie sytuacyjnej do celów projektowych (4 egz.),
b. Projekt Wykonawczy na mapie jw. (2 egz.),
c. Kosztorys Inwestorski (2 egz.),
d. Przedmiar Robót (2 egz.),
e. Plan BIOZ (2 egz.),
f. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (2 egz.),
g. niezbędne uzgodnienia i opinie, w tym wymagane przepisami prawa,
h. zgodę (zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu ewentualnie pozwolenie na budowę) właściwego organu na rozpoczęcie prac budowlanych mających w zakresie budowę oświetlenia. Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z Warunkami technicznymi stanowiącymi Załącznik nr 10 do SWZ oraz mapą sytuacyjną stanowiącą załącznik nr 11 do SWZ. Dokumentację należy przekazać do tut. Zarządu w wersji papierowej oraz elektronicznej (w wersji edytowalnej oraz nieedytowalnej na nośniku danych).
UWAGA! Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach, normach, standardach oraz zasadach wiedzy technicznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14145,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36285,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14145,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Eco Energy Poland Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5482662066

7.3.3) Ulica: Górna 29B

7.3.4) Miejscowość: Cieszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 43-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14145,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Łączna cena brutto oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14 145,00 zł, w tym: 1) Wykonanie kompletnej projektowo- kosztorysowej oświetlenia przejścia leśnego Paprykowa - Gorczycowa w Gdyni (ZAKRES PODSTAWOWY): 11 316,00 zł; 2) Pełnienie nadzoru autorskiego (OPCJA): 2 460,00 zł; 3) Jednokrotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego (OPCJA): 369,00 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.