eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Białostocka › Przebudowa ulic: Sokólskiej, Kolejowej, Orzeszkowej i Ochotniczej w Czarnej Białostockiej wraz z budową nowej i niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury technicznej etap I."Ogłoszenie z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030934 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ulic: Sokólskiej, Kolejowej, Orzeszkowej i Ochotniczej w Czarnej Białostockiej wraz z budową nowej i niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury technicznej etap I.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarna Białostocka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Torowa 14 A

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Białostocka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-020

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857131340

1.5.8.) Numer faksu: 857131349

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@czarnabialostocka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-umczarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulic: Sokólskiej, Kolejowej, Orzeszkowej i Ochotniczej w Czarnej Białostockiej wraz z budową nowej i niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury technicznej etap I.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b79a5da-990d-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030934

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002338/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa ulic: Sokólskiej, Kolejowej, Orzeszkowej i Ochotniczej w Czarnej Białostockiej wraz z budową nowej i niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury technicznej cz.I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip-umczarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/;https://epuap.gov.pl/wps/portal;przetargi@czarnabialostocka.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/ (dotyczy składania ofert), ePUAPu dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal, (adres ESP Zamawiającego: /czarna/SkrytkaESP ) oraz poczty elektronicznej: przetargi@czarnabialostocka.pl .2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się numerem ogłoszenia (BZP) lub numerem referencyjnym postępowania tj. Or.271.10.2021 1) za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionego przez miniPortal. 2) drogą elektroniczną na adres: przetargi@czarnabialostocka.pl, przy czym sposób komunikacji wskazany w pkt 2.2) nie jest właściwy dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą (wymagających szyfrowania), które należy składać w sposób wskazany w pkt 2.1) . 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.4. Zamawiający wymaga aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z SWZ.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub datę ich przekazania za pomocą poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, iż ofertę wraz z załącznikami określonymi w rozdziale X. SWZ, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art 226 ust. 1 pkt 6 Pzp, można przekazać wyłącznie na ePUAP. Dokumenty składane w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej muszą być opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp). Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt,.rtf,.pdf,.doc,.docx,.odt. Zalecany przez Zamawiającego format danych - .pdf.9. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem “Formularza komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 1 adres e-mail. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, tel. 85 713 13 402. administrator danych wyznaczył Inspektora danych ochrony danych osobowych , z którym można kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, drogą mailową na adres: iod@czarnabialostocka.pl, lub telefonicznie na numer 85 713 13 40,3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ref. Or.271.10.2021 „Przebudowa ulic: Sokólskiej, Kolejowej, Orzeszkowej i Ochotniczej w Czarnej Białostockiej wraz z budową nowej i niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury technicznej etap I.”4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 52 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019r. ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7. Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;8. Nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu10. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych, o których mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.11. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Or.271.10.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Sokólskiej w Czarnej Białostockiej realizowanej na podstawie decyzji pozwolenia na budowę AR.7351-2-8/2008p z dnia 15.05.2008 r., na działkach nr geod. 483, 645, 644, 601, 602, 636, 637, 570 oraz 571 obręb Czarna Białostocka, budowę kanalizacji deszczowej na działkach nr geod. 483, 645, 644, 601, 636, 637, 570 oraz 571 na podstawie decyzji pozwolenia na budowę AR.6740.2.2.7.2016 z dnia 13.70.2016 r. i AR.6740.2.2.23.2017 z dnia 8.09.2017 r. oraz budowę kanalizacji deszczowej znajdującej się na działce nr geod. 1594/14 (obecnie nr geod. 1594/15) obręb Czarna Białostocka, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 19/2/2016 z dnia 14.06.2016 r. (WI-I.7840.5.23.2016.WB).Ulica przebiegać będzie w istniejącym pasie drogowym. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać ul. Sokólską o długości ok. 250 m i szerokości 6,0 m z betonu asfaltowego wraz z sięgaczami nr 1 (dł. ok. 58 m), nr 2 (dł. ok. 63 m), nr 3 (dł. ok. 73 m) i nr 4 (dł. ok. 63 m) z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm. Chodniki na przeważającej części obustronne szerokości zmiennej z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru szarego, na pozostałym jednostronne wraz ze skarpami/zieleńcami. Uwaga: w sięgaczach nr 1, 2 oraz 4 w miejsce projektowanych zieleńców wykonać obustronne chodniki stanowiące przedłużenie chodników ul. Sokólskiej, o szerokości ok. 1,25 m, zawężone do szerokości pasa drogowego w miejscach, gdzie wymagane 1,25 m nie jest możliwe do wykonania. Zjazdy wykonać z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm. Obramowanie obrzeżem betonowym 20x6 cm oraz krawężnikiem betonowym 20x30 cm na ławie betonowej z oporem. W ramach zadania należy także, przełożyć/wykonać nową sieć telefoniczną i elektryczną na odcinku od km 0+0115 do km 0+365.Materiał z rozbiórki elementów ulic pozostanie do zagospodarowania we własnym zakresie przez Wykonawcę robót.W ramach budowy należy wykonać dodatkowo zjazd o szer. 3,5 m do dz. nr geod. 657 zgodnie z załącznikiem „zał. 1.5.1 - PW DR nowa lokalizacji zjazdu do dz. nr 657”.W ramach zadania należy wykonać regulację wysokościową urządzeń obcych w niezbędnym zakresie w dostosowaniu do wykonywanej nawierzchni jezdni i chodników. Kanalizację deszczową wraz z wpustami i przykanalikami wykonać od studni S6 do studni S1 i dalej – poprzez separator Sep3 – wylotem W2 do istniejącego rowu na terenie kolejowym, który należy umocnić, wraz ze studniami C1 i C2. Prace budowlane na działce należącej do Skarbu Państwa, stanowiącej tereny kolejowe, należy rozpocząć po uprzednim spełnieniu warunków podanych w uzgodnieniach z Polskimi Kolejami Państwowymi Spółka Akcyjna oraz Spółkami Grupy PKP, które stanowią część projektu budowlanego budowy kanalizacji deszczowej w ul. Sokólskiej w Czarnej Białostockiej – teren kolejowy (decyzja pozwolenia na budowę 19/2/2016 z dnia 14.06.2016 r.), oraz po uiszczeniu wszelkich związanych z nimi opłat, niezbędnych do wykonania robót na terenie zamkniętym PKP.Do przebudowy przewidziano również linię kablową nn odcinków CD oraz DE o łącznej długości ok. 396 metrów oraz sieć telefoniczną znajdującą się w ulicy Sokólskiej na odcinku od słupa 2B/13B do końca projektowanej trasy.Zakres obejmuje wykonanie:A. robót branży drogowej:- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu,- roboty ziemne z transportem urobku,- rozebranie nawierzchni z betonu, płyt drogowych betonowych, płyt chodnikowych oraz kostki brukowej betonowej z wywozem gruzu,- regulacji pionowa studzienek rewizyjnych, zaworów wodociągowych,- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,- ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych,- wykonanie warstwy odsączającej,- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego oraz łamanego stabilizowanego mechanicznie,- skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową,- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej koloru szarego gr. 8 cm,- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z oporem,- wykonanie chodników z kostki betonowej koloru szarego gr. 6 cm,- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm,- wbudowanie prefabrykatu żelbetowego ograniczającego nasyp chodnika lub skarpy,- wykonanie zjazdów z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,- oznakowanie poziome i pionowe jezdni,- humusowanie z obsianiem skarp,B. robót branży sanitarnej w postaci:- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,- roboty ziemne - wykopy liniowe pod kanały oraz wykopy i przekopy pod studnie i wpusty,- wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich grubości 10 cm i 20 cm,- zasypywanie wykopów,- montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,- igłofiltry – wpłukiwanie w grunt bezpośrednio, pompowanie wody,- ułożenie drenażu z rur litych z tworzyw sztucznych, pompowanie wody,- montaż kanałów z rur litych z tworzyw sztucznych, łączonych na wcisk,- montaż studni rewizyjnych, betonowych o średnicy 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm,- wypełnienie studni żwirem filtracyjnym,- montaż separatora,- wykonanie wylotu wraz z umocnieniem skarp,- wykonanie studzienek ściekowych ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu,- ocieplenie przyłączy,- wykopy liniowe, zasypanie wykopów liniowych, wykopów i przekopów.C. robót branży elektrycznej w postaci:- kopanie rowów dla kabli,- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szer. do 0,6 m,- ułożenie rur osłonowych,- mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe,- układanie kabli w rowach kablowych, rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych,- sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla,- demontaż kabli wielożyłowych,- zasypanie rowów dla kabli,- badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego i sterowniczej.D. robót branży telekomunikacyjnej w postaci:- budowa obiektów podziemnych z rur HDPE pod drogami i ulicami,- przekonanie kabla doziemnego w rowie kablowym,- układania kabla wypełnionego w rowie kablowym,- montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi,- wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego w ziemi,- pomiary końcowe prądem stałym,- demontaż kabla doziemnego.Inwestycję należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiar robót jest elementem pomocniczym do przygotowania oferty.Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia przebiegu urządzeń podziemnych z gestorami istniejących sieci.UWAGA:Na podstawie pozwolenia na budowę AR.7351-2-8/2008p z dnia 15.05.2008 r. na przebudowę ulic na os. „Wschód” w Czarnej Białostockiej w 2019 roku wybudowano ul. Dreszera wraz ze skrzyżowaniem ul. Sokólskiej.Do zadań Wykonawcy należy: - opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 3 egz.,- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót i zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,- zapewnienie mieszkańcom oraz służbom porządkowym i bezpieczeństwa, możliwości wjazdu na posesje,- przed przystąpieniem do budowy projekt zagospodarowania terenu uzgodnić w zakresie kolizji z gestorami sieci energetycznych, telefonicznych i sanitarnych,- przedstawienie kosztorysu ofertowego przed zawarciem umowy, a po zakończeniu inwestycji – kosztorysu powykonawczego,- zniszczone podczas realizacji punkty graniczne należy na nowo wznowić i trwale za stabilizować, z tej czynności sporządzić protokół wymagany prawem w zakresie podziałów nieruchomości.- wykonanie inspekcji TV zrealizowanej kanalizacji deszczowej,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu: 1) W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.2) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 670.000,00 zł,3) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia (zakończone) polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o minimalnej powierzchni 880 m² każde, oraz co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową o minimalnej powierzchni 1.260 m² każde,b) dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy branży drogowej posiadającym uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiadającym aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli potwierdzenie przynależności traci ważność w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe potwierdzenie, ważne na czas trwania umowy lub wskaże inną osobę posiadającą przynajmniej takie same uprawnienia (aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa). Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t. j.) jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., 220 t. j.).Wymagane jest również wskazanie przez Wykonawcę dysponowanie kierownikami robót branży sanitarnej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazanymi powyżej. UWAGAW przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. (art. 117 pzp)3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 i 4 do SWZ. Oświadczenia te składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:1) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.2) W celu potwierdzania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami projektowymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ,b) wykaz robót budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.c) dokument/y potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 670.000,00 zł,5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 PLN) PLN2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 35 1020 1332 0000 1102 0280 9606.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) kwotę gwarancji, 3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……………………..r. – do dnia …………………………r.”, 4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 p.z.p.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej należy dołączyć do oferty. 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 8. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.9. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu poniżej.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust 1 p.z.p., oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.2 pkt 3 p.z.p co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w rozdziale X pkt. 1 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenia, z których wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewiduje możliwości zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.2.Zmiana umowy wymaga dla swojej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.3.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.3) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku zamawiającego,4) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a także z np. wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń,5) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem,b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),c) zmiany danych teleadresowych,d) zmiana obowiązującej stawki VAT,4.W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt.5 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.5.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie powierzenia części lub całości wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, poprzez:1) w przypadku nie przewidzenia podwykonawców w momencie składania oferty, wprowadzenie ich podczas realizacji zamówienia,2) rozszerzenie kręgu podwykonawców,3) zmianę lub wykreślenie podwykonawcy,4) zmianę zakresu prac powierzonych podwykonawcy,6.Warunki zmian:1) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,2) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, 3) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.2. Zamawiający nie wymaga wizji lokalnej.3. Dla przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania żadna z sytuacji określonych w art. 65 ust 1, art. 66 i art. 69 pzp. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność komunikowania się z Wykonawcą w sposób inny niż przewidziany w niniejszej SWZ.4. Stosownie do dyspozycji art. 95 ustawy pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2020 r. poz 1320).1) Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, w szczególności: - obsługa maszyn drogowych - wykonywanie prac ziemnych - układanie nawierzchni Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy2) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób:a) Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu, ujęte w formie wykazu informacje o osobach zatrudnionych, wykonujących czynności wskazane w pkt 1). Wykaz powinien zawierać imię i nazwisko pracownika, wymiar zatrudnienia oraz informację o wykonywanych czynnościach/stanowisko pracy. Wraz z wykazem Wykonawca przekazuje oświadczenie, że wymienione osoby zatrudnione są na podstawie umowy o pracę.3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób: a) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia, przez cały okres realizacji wykonywanych przez Wykonawcę czynności, w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w pkt. 1) Zamawiający może żądać przedłożenia :a) oświadczenia zatrudnionego pracownikab) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,d) innych dokumentów zawierających informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w tym zawierających dane osobowe- w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 95 ust 1 pzp:a) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto w każdym przypadku stwierdzenia uchybienia;b) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach żądanych dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji zamówienia wskazane w pkt 1) czynności.
2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.