eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywny odbiór, transport i utylizacja odpadów weterynaryjnych, medycznych, chemicznych oraz pochodzenia zwierzęcego Kat. I i Kat. II z dopuszczeniem podziału na 3 częściOgłoszenie z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030747 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sukcesywny odbiór, transport i utylizacja odpadów weterynaryjnych, medycznych, chemicznych oraz pochodzenia zwierzęcego Kat. I i Kat. II z dopuszczeniem podziału na 3 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ludwika Pasteura 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-093

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nencki.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nencki.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

naukowo-badawcza i edukacyjna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywny odbiór, transport i utylizacja odpadów weterynaryjnych, medycznych, chemicznych oraz pochodzenia zwierzęcego Kat. I i Kat. II z dopuszczeniem podziału na 3 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2aa7e262-98ff-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030747

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005694/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Odbiór, ,transport i utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz zwierzęcych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
14. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
15. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
16. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
17. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
18. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższego wymogu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCAPRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zamieszczona została w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP-261-09/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywny odbiór, transport i utylizacja odpadów KAT I - produkty pochodzenia zwierzęcego (zwłoki zwierząt laboratoryjnych), KAT II - Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (ściółka po zwierzętach laboratoryjnych) oraz Dzierżawa 120 szt. rocznie 240L pojemników na odpady dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
a) sprzedaż i dostawa czerwonych pojemników na odpady o pojemność 0,7l, 2l. 3,5l .5l. 10l . 20l. 60l. w liczbie 300 sztuk rocznie dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: częstotliwość odbioru

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferta całościowa

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywny odbiór, transport i utylizacja odpadów o kodach:
a) 18 01 03 - Odpady medyczne
b) 18 02 02 - Odpady weterynaryjne
c) 18 02 03 - Odpady inne niż wymienione 18 02 02
d) sprzedaż i dostawa czerwonych pojemników na odpady o pojemność 0,7l, 2l. 3,5l .5l. 10l . 20l. 60l. w liczbie 300 sztuk rocznie dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: częstotliwość odbioru

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferta całościowa

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywny odbiór, transport i utylizacja odpadów o kodach:
a) 09 01 01 - Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
b) 09 01 04 - Roztwory utrwalaczy
c) 15 01 10 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
d) 15 02 02 - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
e) 16 05 06 - Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych.
f) 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
g) 16 02 11 - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
h) 17 02 01 - Drewno

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: częstotliwość odbioru

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferta całościowa

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 2) uPzp, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
części nr 1:
a) Określenie warunku nr 1: Wykonawca musi posiadać zezwolenie powiatowego lekarza weterynarii oraz posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego KAT I i KAT II;
b) Określenie warunku nr 2: Wykonawca musi być zarejestrowany w systemie BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) I działać zgodnie z jego procedurami.
części nr 2 i części nr 3:
a) Określenie warunku nr 1: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz wskazanych w SWZ, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 z 2020 r. poz. 797, 875, 2361);
b) Określenie warunku nr 2: Wykonawca musi być jest zarejestrowany w systemie BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) i działać zgodnie z jego procedurami (integracja z BDO za pomocą API).
2) w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 3) uPzp, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
części nr 1, części nr 2 i części nr3:
Określenie warunku: Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł.
Jeżeli suma gwarancyjna na dokumencie ubezpieczenia określona będzie w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy jej wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.
3) w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 4) uPzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
części nr 1:
Określenie warunku: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę sukcesywnego odbioru odpadów dotyczącą odbioru, transportu i utylizacji odpadów KAT I i KAT II przez okres nie krótszy niż sześć (6) miesięcy, o wartości nie niej niż
20 000,00 zł brutto.
części nr 2:
Określenie warunku: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę sukcesywnego odbioru odpadów dotyczącą odbioru, transportu i utylizacji odpadów wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale II ust. 1 pkt 6 niniejszej SWZ (część 2) , przez okres nie krótszy niż sześć (6) miesięcy, o wartości nie mniej niż 20 000,00 zł brutto.
część nr 3:
Określenie warunku: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę sukcesywnego odbioru odpadów dotyczącą odbioru, transportu i utylizacji odpadów wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale II ust. 1 pkt 6 niniejszej SWZ (część 3), przez okres nie krótszy niż sześć (6) miesięcy, o wartości nie mniej niż 10 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
część nr 1, część nr 2 i część nr 3:
a) zezwolenia wydanego przez właściwy organ państwowy RP na prowadzenie gospodarki odpadami tj. na transport i unieszkodliwianie odpadów będących przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875, 2361) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2338 wraz z przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi do w/w. ustaw - składany dokument musi być sporządzony w formie lub postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda:
część nr 1, część nr 2 i część nr 3:
a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie opisanego warunku udziału - składany dokument musi być sporządzony w formie lub postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
część nr 1, część nr 2 i część nr 3:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 7 do niniejszej SWZ, wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – składany wykaz, jak i dowody muszą być sporządzone w formie lub postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym w postępowaniu wymaganiom Wykonawca zobowiązany jest złożyć (dot. części nr 1, części nr 2 i części nr 3) oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej spalarni odpadów (dotyczy Wykonawcy posiadającego własną spalarnię) lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy ze spalarnią (dotyczy Wykonawcy nie posiadającego własnej spalarni) - składany dokument musi być sporządzony w formie lub postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych. Jeżeli ofertę składa podmiot zbiorowy w rozumieniu art. 58 uPzp, w ofercie należy:
a. wskazać podmioty (Wykonawców) składające ofertę wspólną (pełne nazwy i adresy siedzib);
b. wskazać pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przed Zamawiającym albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo z uwzględnieniem wymogów wskazanych w Rozdziale IV niniejszej SWZ;
c. przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne Zamawiający wymaga przedstawienia mu kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Oferta wspólna składana np. przez konsorcjum lub spółkę cywilną musi zawierać dokumenty wskazane w Rozdziale IV niniejszej SWZ (Załącznik nr 3) oddzielnie dla każdego z podmiotów (Wykonawców) ubiegających się wspólnie o zamówienie w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
b. zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
c. pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. W warunkach określonych w art. 455 uPzp Strony dopuszczają możliwość zmian w umowie w następującym zakresie:
a. w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;
b. jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;
c. w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-19

2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.