eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej - zamówienie uzupełniające.Ogłoszenie z dnia 2022-01-21

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej
- zamówienie uzupełniające.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Modlińska197

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-122

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bialoleka.zp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialoleka.um.warszawa.pl/ https://zamowienia.um.warszawa.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej
- zamówienie uzupełniające.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ee0a846-6a46-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00030610

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) postępowanie będzie polegało na udzieleniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług dla zamówienia podstawowego.
Zamówienie podstawowe przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy nr UD-II-WZP-271.09.2021.MRO/PNzAu-u i zostało udzielone firmie AG-Complex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-046 Warszawa, ul. Płytowa 14. Zamówienie nie przekroczy 47% wartości zamówienia podstawowego i będzie polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia podstawowego. Zakres prac uzupełniających zawiera ten sam rodzaj zamówień i jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UD-II-WZP-271.62.2021.AJA/WR-u

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 195175,13 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.

Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. pielęgnację zieleni niskiej (trawniki, skupiny krzewów, rośliny jednoroczne),
2. pielęgnację zieleni wysokiej,
3. utrzymywanie czystości,
4. odśnieżanie alejek, schodów,
5. wykonywanie drobnych napraw elementów małej architektury,
6. likwidację zagrożeń jakie stanowią złamane lub uszkodzone drzewa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należytą jakość zakupionego przez siebie i posadzonego materiału roślinnego oraz materiałów zastosowanych do napraw.
Wykonawca udziela:
a. rocznej gwarancji na założone trawniki i posadzone drzewa i krzewy.
b. rocznej gwarancji na wykonane przez siebie naprawy małej architektury ogrodowej.
Szczegółowe informacje określone zostały we wzorze umowy.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w:
1. załączniku nr 1 do umowy - Zakres prac i ceny jednostkowe,
2. załączniku nr 2 do umowy - Wykaz terenów objętych zamówieniem,
3. załączniku nr 3 do umowy - Warunki techniczne wykonania zamówienia,
4. załączniku nr 4 do umowy - Technologia wykonania zamówienia,
5. wzorze umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 210789,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 210789,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 210789,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AG-Complex Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5240018775

7.3.3) Ulica: ul. Płytowa 14

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-046

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 210789,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-04-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.