eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Sukcesywna dostawa artykułów higienicznychOgłoszenie z dnia 2021-04-08

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029214 z dnia 2021-04-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKA JEDNOSTKA OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320933250

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Armii Krajowej 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-456

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mjog.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mjog.szczecin.pl/chapter_145000.asp

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7edb3c8d-9710-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029214

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00027856/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów higienicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/mjog.szczecin.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, a także z wyjątkiem próbek roli/opakowania/sztuki każdego towaru, będącego przedmiotem oferty, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 9 lit. a SWZ, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie poprzez ich złożenie na Platformie Portal Smart PZP (zwanej dalej: „Platformą”). Mając powyższe na uwadze, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w SWZ, korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę. Adres Platformy: https://portal.smartpzp.pl/mjog.szczecin.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2) Sposób sporządzenia i przekazania podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 3) W celu złożenia oferty wykonawca zobowiązany jest założyć na Platformie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do Platformy swój podmiot. Rejestracja na Platformie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania ww. czynności znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mjog.szczecin.pl/elearning 4) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. W tym celu wykonawca loguje się na Platformę, wyszukuje i wybiera dane postępowanie, a następnie po przejściu do zakładki „Oferta”, wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę”. 5) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 6) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania do Platformy. 7) Komunikacja wykonawcy z zamawiającym w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Użytkownika Zewnętrznego. Dotyczy to w szczególności: przekazywania dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań i wniosków w ramach postępowania. 8) Komunikacja zamawiającego z wykonawcą w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta zamawiającego oraz kont jego Użytkowników Wewnętrznych. Dotyczy to w szczególności: przekazywania wezwań i zawiadomień, informacji i odpowiedzi na pytania. 9) Zadawanie pytań przez wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. 10) Po otwarciu ofert, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. 11) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji na Platformę, przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.Z uwagi na limit znaków, pozostałe wymagania zawarte są w rozdziale II SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 1) Odnośnie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 9 lit. a SWZ (próbka roli/opakowania/sztuki każdego towaru, będącego przedmiotem oferty), z uwagi na okoliczności wskazane w art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy (przedmiotowych próbek nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej), Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym, ww. przedmiotowe środki dowodowe należy przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 2) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 9 lit. a SWZ, powinny zostać oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, który je składa. 3) Za termin złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 9 lit. a SWZ, uważa się termin ich dotarcia do Zamawiającego. 4) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 9 lit. a SWZ, należy złożyć Zamawiającemu wraz z ofertą, tj. nie później niż do upływu terminu składania ofert, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 5) Odstąpienie od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej dotyczy wyłącznie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 9 lit. a SWZ (próbka roli/opakowania/sztuki każdego towaru, będącego przedmiotem oferty). W związku z powyższym, oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ustawy, a także pozostałe środki dowodowe, informacje, oświadczenia i dokumenty składane w niniejszym postępowaniu należy sporządzić w postaci elektronicznej i przekazać Zamawiającemu zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 3.5 ogłoszenia, SWZ oraz z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MJOG-ZP.171.2.2021.MG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów higienicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami określonymi w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33711900-6 - Mydło

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Mając na uwadze sytuację związaną w szczególności z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych, Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji; 2) Rodzaje towarów objętych prawem opcji: kolumna nr 2 tabeli zamieszczonej w pkt 3 rozdziału XVI SWZ; maksymalne ilości objęte prawem opcji: kolumna nr 6 tabeli zamieszczonej w pkt 3 rozdziału XVI SWZ; 3) Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od wystąpienia potrzeby dostarczenia wyspecyfikowanych towarów oraz posiadania środków finansowych na ten cel; warunkiem skorzystania z prawa opcji odnośnie konkretnego towaru jest całkowite wykorzystanie podstawowego zakresu tego towaru (kolumna nr 4 tabeli zamieszczonej w pkt 3 rozdziału XVI SWZ); 4) rozliczenie przedmiotu umowy objętego prawem opcji nastąpi na podstawie cen wskazanych w ofercie Wykonawcy; 5) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu; 6) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub w dowolnej części. Podane w rozdziale XVI SWZ oraz w załączniku nr 1a do SWZ, ilości materiałów objętych prawem opcji są maksymalne i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji umowy. Z tego tytułu nie będą przysługiwały wykonawcy żadne roszczenia; 7) warunkiem uruchomienia prawa opcji jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji. Zamawiający złoży ww. oświadczenie lub oświadczenia albo poinformuje Wykonawcę o odstąpieniu od możliwości skorzystaniu z prawa opcji nie później niż do 01.12.2021 r. 8) Zamawiający może składać oświadczenia, o których mowa w pkt 7, do upływu terminu, o którym mowa w pkt 7: - w stosunku do wszystkich lub poszczególnych pozycji objętych prawem opcji, - jednocześnie lub w różnych momentach;9) zasady realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Z uwagi na limit znaków, szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju i maksymalnej wartości opcji zawarte są w rozdziale XVI SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy częściowej

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za każdy przypadek dostawy towaru (całości lub części dostawy częściowej) niezgodnego z umową

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał,a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy, z których każda polegała na: sukcesywnych dostawach artykułów higienicznych, realizowanych w ramach jednej umowy, trwającej nie krócej niż 6 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 75 000 zł brutto. Przez „sukcesywne dostawy” Zamawiający rozumie realizację umowy co najmniej w sześciu częściach, w określonych odstępach czasu. Jeżeli na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca przedstawi dostawę (umowę) będącą w trakcie realizacji, na dzień składania ofert, umowa ta musi być zrealizowana co najmniej w sześciu częściach, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy oraz na wartość nie mniejszą niż 75 000 zł brutto. 2. Dodatkowe informacje dotyczące ww. warunków udziału w postępowaniu:1) jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 1 (wykaz dostaw), dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;2) w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 1 musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.3) w przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany, zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem wszczęcia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu; Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby. - wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) próbka 1 roli/opakowania/sztuki (czyli odpowiedniej jednostki miary wskazanej w rozdziale XVI, tabela) każdego rodzaju towaru wskazanego w rozdziale XVI pkt 3 SWZ, będącego przedmiotem oferty, spełniająca wszystkie parametry i wymagania, o których mowa w rozdziale XVI SWZ,W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. próbki. b) oświadczenie wykonawcy, że oferowany produkt spełnia warunki Ustawy o produktach kosmetycznych z dnia 4 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2227) – dot. pozycji nr 5 tabeli zawartej w rozdziale XVI SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. oświadczenie. c) oświadczenie Wykonawcy, że oferowany produkt posiada neutralne pH = 5,5 - dot. pozycji 5 tabeli zawartej w rozdziale XVI SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. oświadczenie. d) oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty posiadają atesty Państwowego Zakładu Higieny lub równoważne, które potwierdzają dopuszczenie przedmiotowych produktów do użytkowania i obrotu na rynku polskim, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz brak negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko; W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. oświadczenie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wszystkie przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 9 SWZ oraz wymienione w pkt 5.8 ogłoszenia podlegają uzupełnieniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; 2) formularz asortymentowo-cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ; 3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 3. 5) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ; Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców. 6) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ; Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. 3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika. 4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3. 5. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą co najmniej: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy, w zakresie zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy oraz zmiany towaru będącego przedmiotem umowy na inny, na zasadach szczegółowych określonych w projektowanych postanowieniach umowy. Z uwagi na limit znaków szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/mjog.szczecin.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcy zagraniczni: Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 2. Termin realizacji dostawy częściowej: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamówione towary (termin realizacji dostawy częściowej) w terminie wskazanym w ofercie. Maksymalny termin realizacji dostawy częściowej zgodny z SWZ - nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia zlecenia dostawy częściowej przez Zamawiającego. Termin realizacji dostawy częściowej stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
2021-04-08 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.