eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemień › Przebudowa pomieszczeń szkolnych ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia przedszkolne w miejscowości SiemieńOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa pomieszczeń szkolnych ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia przedszkolne w miejscowości Siemień

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIEMIEŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237693

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stawowa 1b

1.5.2.) Miejscowość: Siemień

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-220

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: fundusze@siemien.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ugsiemien.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ugsiemien.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa pomieszczeń szkolnych ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia przedszkolne w miejscowości Siemień

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6ea429b-6348-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00029034

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00015068/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa pomieszczeń szkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia przedszkolne budynku ZPO w Siemieniu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Nowe perspektywy dla klasycznej edukacji

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00328276/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.09.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń szkolnych ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia przedszkolne w miejscowości Siemień.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Nowe perspektywy dla klasycznej edukacji” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.1 Edukacja przedszkolna.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
1) wykonanie drogi pożarowej oraz utwardzonych dojść z nowo projektowanych wyjść z budynku z części przedszkolnej,
2) wykonanie wjazdu na drogę pożarową,
3) montaż bramy przesuwnej,
4) wykonanie placu zabaw (wykonanie nawierzchni, zestaw metalowy lokomotywa, autko na sprężynach, zestaw drewniany łódka),
5) wyburzenie ścianek wraz z montażem podciągu stalowego,
6) wydzielenie łazienki za pomocą ścianki
7) poszerzenie otworów drzwiowych wraz z wykonaniem nowych nadproży stalowych,
8) wykonanie łazienki w pomieszczeniu gospodarczym (postawienie ścianki wydzielającej, skucie tynku na ścianach i suficie, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych warstw posadzkowych, postawienie nowych ścianek systemowych lekkich, wykonanie okładzin ściennych – glazura, doprowadzenie instalacji wod-kan, wraz montażem urządzeń, wymiana drzwi),
9) rozbiórkę ścian oznaczonych na rzucie w celu wykonania Sali przedszkolnej wraz z montażem podciągu stalowego,
10) rozbiórkę istniejących warstw posadzkowych w pomieszczeniach,
11) wykonanie nowych warstw posadzkowych,
12) skucie tynku na ścianach i sufitach,
13) położenie tynku gipsowego,
14) pomalowanie pomieszczeń
15) demontaż i montaż nowych parapetów,
16) wymianę drzwi wewnętrznych,
17) wykonanie nowych instalacji elektrycznych,
18) montaż kratek wentylacyjnych stalowych ściennych,
19) montaż obudów grzejników,
20) wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach zewnętrznych z budynku w miejscu istniejących otworów okiennych,
21) wydzielenie pomieszczenia szatni za pomocą lekkich ścianek,
22) wymianę okna na okno FIX EI60,
23) zamurowanie przejścia między szkołą a przedszkolem,
24) montaż drzwi o odporności ogniowej EI60,
25) wykonanie nowych warstw posadzkowych w wydzielonym korytarzu,
26) położenie tynku na projektowanych ścianach,
27) pomalowanie pomieszczeń,
28) zamurowanie otworu drzwiowego,
29) montaż nowej stolarki drzwiowej,
30) wykonanie instalacji hydrantowej,
31) wykonanie instalacji p.poż.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232460-4 - Roboty sanitarne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 389021,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 453132,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.