eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Kompleksowe usługi prania odzieży, transportu i dzierżawy pościeli płaskiej oraz bielizny i obłożeń operacyjnychOgłoszenie z dnia 2021-04-07


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029032 z dnia 2021-04-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe usługi prania odzieży, transportu i dzierżawy pościeli płaskiej oraz bielizny i obłożeń operacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierska 18a

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-561

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wssd.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wssd.olsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe usługi prania odzieży, transportu i dzierżawy pościeli płaskiej oraz bielizny i obłożeń operacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7f36356-97e5-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029032

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004691/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Pranie wraz z dzierżawą bielizny szpiyalnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.wssd.olsztyn.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.wssd.olsztyn.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem 1.1. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal /wssdOlsztyn/SkrytkaESP w zakresie składania ofert , zmiany i wycofania oferty ,1.2. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal /WSSDolsztyn/SkrytkaESP lub poczty elektronicznej na adres: przetargi@wssd.olsztyn.pl w zakresie zadawania pytań , wezwań, uzupełnień , składania wyjaśnień, oświadczeń

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP-332-25PN-2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usługi prania asortymentu będącego własnością Zamawiającego oraz dzierżawą bielizny szpitalnej i wdrożenie elektronicznego systemu bezdotykowego identyfikacji prania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 58,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość pracy elektronicznych znaczników

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wdrożenia elektronicznego systemu bezdotykowej identyfikacji prania RFID (lub równoważne)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, zamawiający żąda:1. Pozytywna opinia właściwego organu sanitarno – epidemiologicznego potwierdzającego, iż pralnia, w której wykonane będą usługi posiada zezwolenie właściwego organu sanitarno – epidemiologicznego na pranie bielizny szpitalnej, noworodkowej oraz pranie bielizny skażonej. 2. Dokument dot. pozytywnej opinii właściwego organu sanitarno – epidemiologicznego świadczące o tym, że Wykonawca dysponuje środkami transportu przystosowanymi do przewozu bielizny szpitalnej, spełniającymi wymagania sanitarne. 3. Karta charakterystyki produktu wystawiona przez producenta tagów, potwierdzającą, że spełniają one wymagania i parametry oceniane opisane w załączniku nr 2 do SWZ 4. Karta techniczna tkanin potwierdzająca gramaturę i skład pościeli i bielizny oraz obłożeń operacyjnych.5. W celu powiedzenia zgodności odzieży i pościeli z opisem przedmiotu zamówienia wymaga się złożenia do oferty próbek oferowanego asortymentu odn. poz. od 1 do 13 - po 1 szt. / próbce z każdej pozycji. Próbki zostaną zwrócone Wykonawcom, których oferta nie zostanie wybrana. Próbki Wykonawcy, którego oferta wybrana będzie jako najkorzystniejsza podlegać będą zwrotowi po zakończeniu umowy. 6. Folder handlowy firmy opisujący produkt– dotyczy pozycji nr 6, 7, 8, 13.7. Instrukcja użytkowania produktu – 11, 12, 13.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, zamawiający żąda:1. Pozytywna opinia właściwego organu sanitarno – epidemiologicznego potwierdzającego, iż pralnia, w której wykonane będą usługi posiada zezwolenie właściwego organu sanitarno – epidemiologicznego na pranie bielizny szpitalnej, noworodkowej oraz pranie bielizny skażonej. 2. Dokument dot. pozytywnej opinii właściwego organu sanitarno – epidemiologicznego świadczące o tym, że Wykonawca dysponuje środkami transportu przystosowanymi do przewozu bielizny szpitalnej, spełniającymi wymagania sanitarne. 3. Karta charakterystyki produktu wystawiona przez producenta tagów, potwierdzającą, że spełniają one wymagania i parametry oceniane opisane w załączniku nr 2 do SWZ 4. Karta techniczna tkanin potwierdzająca gramaturę i skład pościeli i bielizny oraz obłożeń operacyjnych.5. W celu powiedzenia zgodności odzieży i pościeli z opisem przedmiotu zamówienia wymaga się złożenia do oferty próbek oferowanego asortymentu odn. poz. od 1 do 13 - po 1 szt. / próbce z każdej pozycji. Próbki zostaną zwrócone Wykonawcom, których oferta nie zostanie wybrana. Próbki Wykonawcy, którego oferta wybrana będzie jako najkorzystniejsza podlegać będą zwrotowi po zakończeniu umowy. 6. Folder handlowy firmy opisujący produkt– dotyczy pozycji nr 6, 7, 8, 13.7. Instrukcja użytkowania produktu – 11, 12, 13.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy,2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik do nr 2 do SWZ, Formularz cenowy 3. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI pkt 7 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty, realizację i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.1.3 zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania wartości przedmiotu umowy 1.4 nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kc.1.5 Zaistnienie nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych1.6 Zaistnienia siły wyższej1.7 zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy jeżeli nie są istotne niezależnie od ich wartości,1.8 łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 1.9 Zmiana miejsca dostawy – w przypadku przeniesienia punktu odbioru i przyjęcia bielizny,1.10 zmniejszenia ceny - wskutek obniżenia cen usług 1.11 zmiany parametrów technicznych przedmiotu Umowy jeśli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia,1.12 niezależnie od powyższego dokonanie każdej z ww. zmian będzie możliwe w razie zaistnienia niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy. Ponadto dokonanie każdej z powyższych zmian będzie możliwe w razie wyniknięcia niejasności pomiędzy zapisami wzoru umowy kompleksowej stosowanymi przez Wykonawcę a istotnymi postanowieniami umowy kompleksowej zawartymi w niniejszym załączniku, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,1.13 W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą umową, w okresie jej obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1. Zmiana terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy.2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10 przewiduje się zmianę terminu lub sposobu wykonania umowy lub spełnienia świadczeń o ile powodować one będą konieczność tych zmian, z zastrzeżeniem ust. 1.8.3.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);- zmiany danych teleadresowych,;5. Zmiany o których mowa w ust. 2 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego akceptacji przez Strony. 6.W przypadku, gdy, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, dojdzie do zmiany:a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.d) stawki podatku od towarów i usług,Wysokość należnego wynagrodzenia wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 6 a), b) c), d).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego / wssdOlsztyn/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-12

2021-04-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.