eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Obsługa skanera rezonansu magnetycznegoOgłoszenie z dnia 2021-04-07

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00028944 z dnia 2021-04-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa skanera rezonansu magnetycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ludwika Pasteura 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-093

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nencki.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nencki.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

naukowo-badawcza i edukacyjna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa skanera rezonansu magnetycznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d8e59b4-979a-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00028944

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005694/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa obsługi skanera rezonansu magnetycznego i wykonywania opisów radiologicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzyZamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie podmiotowych i przedmiotowych środkówdowodowych (o ile są wymagane) innych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień orazprzekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail Zamawiającego:przetargi@nencki.edu.pl . Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem miniPortalu, adres:https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Oferta(dokumenty składające się na ofertę) i Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1, musi być sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (czyli jako plik elektroniczny podpisany podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (czyli dokument musi być plikiem elektronicznym, ale może zostaćopatrzony podpisem zaufanym lub osobistym). 2. Pozostałe dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ sporządzane są w postaci z lub w formie dokumentu elektronicznego. 3. Korespondencja: Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pomocą pocztyelektronicznej jako załączniki, na wskazany powyżej adres e-mail Zamawiającego. 4. Oferta: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musiposiadać konto na ePUAP i zarejestrować się na miniPortalu. Wymagania techniczne i organizacyjnewysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeńoraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemuminiPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usługadministracji publicznej ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). Maksymalny rozmiar plikówprzesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty wynosi 150 MB. 4. Wykonawca składa Ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania ofertylub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adresskrzynki e-mail do prowadzenia korespondencji związanej z postępowaniem. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCAPRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zamieszczona została w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP-261-13/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:• Obsługę skanera rezonansu magnetycznego;• Dbanie o bezpieczeństwo i komfort osób badanych;• Dbanie o sprzęt używany do badania fMRI;• Kwalifikowanie osób do badania w oparciu o kwestionariusz bezpieczeństwa;• Powadzenie rejestru wykonywanych badań;• Archiwizowanie wykonanych badań;• Wstępna analiza obrazów anatomicznych w oparciu o doświadczenie;• Współpraca z badaczami zlecającymi badania.Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie pracowni zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego.Szacowana ilość roboczogodzin w miesiącu wynosi 100-120. Usługa będzie realizowana w razie potrzeby, w godzinach 8.00-20.00 przez 7 dni w tygodniu.Zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85150000-5 - Usługi obrazowania medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu badań diagnostycznych mózgu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w wykonywaniu badań fMRI na aparatach 3T

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej może złożyć (zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy Pzp) inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie opisanego warunku udziału

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp (np. konsorcja), są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania.Pełnomocnictwo musi zawierać umocowanie do reprezentowania wpostępowaniu lub doreprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone doOferty w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem elektronicznym; zaufanym,lub osobistym, lub kwalifikowanym, przez osoby uprawnione do reprezentowania przezWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (tj.:Dz.U. z 2019 r., poz. 1292) zaprzedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nichdziałalności gospodarczej. Oferta złożona przez spółkę cywilną jest traktowana jako ofertaWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Spółka cywilna dołącza pełnomocnictwo opisane w ust. 1 lub dokument, z którego wynika pełnomocnictwo (np. poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę). Oferta musibyć podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Brak podstaw do wykluczenia każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi wykazać samodzielnie (Oświadczenie z art. 125 ust 1. Pzp -dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia składane jest przez każdego z Wykonawców). Korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W warunkach określonych w art. 455 uPzp Strony dopuszczają możliwość zmian w umowie w następującym zakresie:a. w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;b. jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;c. w przypadku gdy łączna wartość zmian jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca podczas czynności składania ofert winien posługiwać się jedynie identyfikatorem Postępowania z miniPortalu.
2021-04-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.