eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwanowice Włościańskie › Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Iwanowice i Michałowice w ramach linii komunikacyjnej Władysław - Maszków - MichałowiceOgłoszenie z dnia 2022-01-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Iwanowice i Michałowice w ramach linii komunikacyjnej Władysław – Maszków – Michałowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Iwanowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555832

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ojcowska 11

1.5.2.) Miejscowość: Iwanowice Włościańskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-095

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@iwanowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwanowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Iwanowice i Michałowice w ramach linii komunikacyjnej Władysław – Maszków – Michałowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b134aac-79ea-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028924

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006735/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie przewozów autobusowych na linii Władysław – Maszków – Michałowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,m,403279,igkr271132022pm.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.iwanowice.pl, https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,m,403279,igkr271132022pm.html, https://miniportal.uzp.gov.pl ; https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej
zawarto w Rozdział 8 – Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział 20 – Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział 20 – Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGKR.271.1.3.2022.PM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Iwanowice i Michałowice w ramach linii komunikacyjnej Władysław – Maszków – Michałowice.
Zamówienie jest realizowane w ramach dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Zamawiający Gmina Iwanowice jest, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Organizatorem zapewniającym funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Iwanowice i Gminy Michałowice. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, po zawarciu umowy o świadczenie usług stanie się Operatorem publicznego transportu zbiorowego.
2. Szczegółowy zakres usługi, wymagania jakościowe oraz czynności do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia określają:
1) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 1 do SWZ wraz z załącznikami:
a) Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do umowy;
b) Wymagania dotyczące taboru – zał. nr 2 do umowy;
c) Cennik opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym, którego organizatorem jest gmina Iwanowice – zał. nr 3 do umowy;
d) WNIOSEK O REKOMPENSATĘ FINANSOWĄ poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez Operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – zał. nr 4 do umowy;
e) WNIOSEK O REKOMPENSATĘ z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w okresie od .................. r. do .................... r. – zał. nr 5 do umowy;
f) WNIOSEK O REKOMPENSATĘ z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych i darmowych przejazdów w gminnej komunikacji publicznej której organizatorem jest Gmina Iwanowice w okresie od ............... r. do ............... r. – zał. nr 6 do umowy;
g) Sprawozdanie z realizacji Umowy w zakresie przewozów w transporcie drogowym – zał. nr 7 do umowy;
2) niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia.
Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.
3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonywany był z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 919), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1944 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami określonymi w projektowanych postanowieniach umownych zawartych w SWZ - załącznik nr 1.
4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi Wykonawca:
1) będzie dysponował co najmniej 2 (dwoma) autobusami, spełniającymi warunki techniczne oraz parametry techniczno- użytkowe, określone w załączniku nr 2 do wzoru umowy,
2) będzie dysponował kierowcami (wliczając Wykonawcę osobiście wykonującego przewozy), którzy będą realizowali usługę,
3) będzie posiadał zgody właścicieli lub zarządców na korzystanie z przystanków określonych w projektowanym rozkładzie jazdy,
4) Wszyscy zatrudnieni przez Wykonawcę lub współpracujący z wykonawcą kierowcy oraz sam Wykonawca, jeżeli osobiście wykonuje przewozy, w okresie wykonywania usługi spełniają wymogi dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami, do których kierowania wymagane jest prawo jazdy kategorii D oraz kwalifikacji zawodowych w zakresie kategorii D prawa jazdy, określone w rozdziale 7a ustawy o transporcie drogowym
Dokumenty potwierdzające warunki określone w punkcie 4 ust. 1, 3 Wykonawca przedłoży w siedzibie Zamawiającego w terminie do 25 marca 2022 r.. Na dokumenty te składają się dowody rejestracyjne pojazdów, uzgodnienia korzystania z przystanków od zarządców dróg.
5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
6. Wymagania Zamawiającego określone w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp:
Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg dotyczy osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierowanie pojazdami wykonującymi przewóz osób.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje, zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Kontynuacja zamówienia na kolejne okresy realizacji, lub ogłoszenie nowego postępowania na przedmiotową linię.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy wyłonionemu w ramach niniejszego postępowania, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług tj. usług polegających na wykonywaniu autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach linii komunikacyjnej Władysław – Maszków – Michałowice,, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług, zostanie udzielone na warunkach przewidzianych w umowie dla zamówienia podstawowego, w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że dotychczasowy wykonawca realizował usługi z najwyższą starannością, a także że wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zostało przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Spośród ofert złożonych przez Wykonawców, a spełniających warunki podane w rozdziale 5 niniejszej SWZ, zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
Cena (C) – Rekompensata całkowita – znaczenie 80% (80 pkt.)
Czas podstawienia pojazdu zastępczego (PZ) – znaczenie 20% (pkt.)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastepczego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 6 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób - aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 919) lub ważną licencję na wykonywanie krajowego albo międzynarodowego transportu drogowego osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2013 r. poz. 567 ze zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
− aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 919) lub ważną licencję na wykonywanie krajowego albo międzynarodowego transportu drogowego osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2013 r. poz. 567 ze zm.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie ze specyfikacją w szczególności rozdział 5

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany, poza zmianą rozkładu jazdy zgodnie z § 7 ust. 6 niniejszej Umowy.
na warunkach określonych w Postanowieniach umowy zał. nr 1 di SIWZ par. 20

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-31 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-31 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.