eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kartuzy › Utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach.Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kartuski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191687253

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 26

1.5.2.) Miejscowość: Kartuzy

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 586810715

1.5.8.) Numer faksu: 586811522

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdpk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.kartuzy.ibip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Kartuskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-83664af1-79ea-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028625

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00338248/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Funkcjonalność platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz z załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Za datę przekazania oferty na platformie przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” w kroku drugim składania oferty i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona. W toku postępowania wszelka komunikacja, w tym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane będą za pomocą udostępnionego na platformie formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Zalecenia odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES, dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES. Zalecenia odnośnie podpisu osobistego: dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony), dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
Zalecenia odnośnie podpisu zaufanego: wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2G RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0., włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), na platformie występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150MB. Zamawiający dopuszcza przysyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj.: mi.in.: .doc; .docx; .odt; .xls; .xlsx; .pdf przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf . Zamawiający dopuszcza kompresję danych: .zip, .7Z. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy oraz uznaje go za wiążący. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz w zakładce prowadzonego postępowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca może również komunikować się za pomocą e-mail: przetargi@zdpk.pl (za wyjątkiem oferty z załącznikami).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne
Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach z siedzibą przy ul. Gdańskiej 26 w Kartuzach email: sekretariat@zdpk.pl
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdpk.pl
Cel przetwarzania
Państwa dane są przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.
Podstawa przetwarzania danych
Podstawa prawną przetwarzania danych są przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
W przypadku dobrowolnego podania danych niewynikających z przepisów prawa podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
Pełną treść obowiązku informacyjnego znajdziecie Państwo w pkt 25 SWZ niniejszego postępowania oraz na naszej stronie www http://zdp.kartuzy.ibip.pl w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/ Klauzula informacyjna
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt) 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Pełną treść obowiązku informacyjnego znajdziecie Państwo w pkt 25 SWZ niniejszego postępowania oraz na naszej stronie www http://zdp.kartuzy.ibip.pl w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/ Klauzula informacyjna

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt) 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Pełną treść obowiązku informacyjnego znajdziecie Państwo w pkt 25 SWZ niniejszego postępowania oraz na naszej stronie www http://zdp.kartuzy.ibip.pl w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/ Klauzula informacyjna

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.4.2201.1.2022.SP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 665366,54 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 332683,27 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

UTRZYMANIE DRZEWOSTANU PRZYDROŻNEGO
Wyszczególnienie prac, 1) Wycinka samosiewek, odrostów i krzewów ha 9, 2) Rozdrobnienie rębarką samosiewek i krzewów ha 9,
3) Przycięcie gałęzi drzew przy użyciu podnośnika szt 100, 4) Przycięcie gałęzi drzew pilarką na wysięgniku szt 100, 5) Rozdrobnienie gałęzi drzew rębarką spalinową szt 200, 6) Wycinka drzew przy użyciu podnośnika szt. 20, 7) Wycinka drzew bez podnośnika szt. 20, 8) Frezowanie pni do wysokości 40 cm powyżej poziomu drogi i średnicy do 100 cm szt. 20, 9) Frezowanie pni do wysokości 40 cm powyżej poziomu drogi i średnicy powyżej 100 cm szt. 20, 10 ) Wycinka drzew przy użyciu podnośnika wraz z frezowaniem pni szt 20, 11 ) Wycinka drzew bez podnośnika wraz z frezowaniem pni szt 20,
2. Usługi związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym objęte postępowaniem mogą
być wykonywane tylko przez Wykonawcę dysponującego wymaganym sprzętem oraz doświadczeniem w tego rodzaju pracach.
3. Wykonawca w ramach danej części:
1) będzie realizował zamówienia sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb na wezwanie Zamawiającego w zakresie i w terminach określonych przez Zamawiającego
w pisemnych zleceniach (protokoły przekazania placu budowy). Przy czym jednorazowe zlecenie nie może obejmować więcej niż 30 % wielkości całego zamówienia.
2) w sytuacjach awaryjnych Wykonawca może realizować zamówienia na podstawie zlecenia telefonicznego, faksem lub polecenia ustnego, w trybie natychmiastowym
(do 6 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez pracownika ZDP), potwierdzonego niezwłocznie zleceniem pisemnym. Przez sytuację awaryjną należy rozumieć konieczność usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym
w wyniku uszkodzenia lub naruszenia statyki, spowodowanego nagłym lub gwałtownym oddziaływaniem sił przyrody (np. wywroty drzew, wiatrołomy itp.). Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem,
3) jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przejezdności wraz z regulacją ruchu (opracuje
na własny koszt dokumentację tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót
i uzgodni ją z właściwymi organami),
4) powiadomi o ewentualnych utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzenia robót,
5) jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzeń, budynków, itp.,
6) jest odpowiedzialny za ewentualne wyłączenie, zabezpieczenie przed uszkodzeniem linii napowietrznych (w tym stosowne uzgodnienia),
7) jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych
w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych w czasie realizacji robót objętych umową,
8) pokrywa ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzenia robót,
9) wykona roboty przy bezwzględnym zachowaniu zasad BHP przy wycince drzew
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej.
10) Szczegółowe terminy wykonania będą określane każdorazowo w pisemnych dyspozycjach Zamawiającego w zależności od faktycznych potrzeb i zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem skróconego terminu oferowanego przez Wykonawcę.
11) Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik nr 1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 250 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do wysokości 100% wartości udzielonego zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do realizacji danego zlecenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II – KOSZENIE TRAW
Wyszczególnienie prac: 1) Mechaniczne koszenie traw (wykoszenie pobocza wraz z wew. stroną rowu) km 170 , 2) Ręczne koszenie traw wykaszarką spalinową miejsc trudno dostępnych m2 150 000, 3) Chemiczne niszczenie chwastów na powierzchniach utwardzonych prefabrykatami m2 5 000,
2. Usługi związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym objęte postępowaniem mogą
być wykonywane tylko przez Wykonawcę dysponującego wymaganym sprzętem oraz doświadczeniem w tego rodzaju pracach.
3. Wykonawca w ramach danej części:
1) będzie realizował zamówienia sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb na wezwanie Zamawiającego w zakresie i w terminach określonych przez Zamawiającego
w pisemnych zleceniach (protokoły przekazania placu budowy). Przy czym jednorazowe zlecenie nie może obejmować więcej niż 30 % wielkości całego zamówienia.
2) w sytuacjach awaryjnych Wykonawca może realizować zamówienia na podstawie zlecenia telefonicznego, faksem lub polecenia ustnego, w trybie natychmiastowym
(do 6 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez pracownika ZDP), potwierdzonego niezwłocznie zleceniem pisemnym. Przez sytuację awaryjną należy rozumieć konieczność usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym
w wyniku uszkodzenia lub naruszenia statyki, spowodowanego nagłym lub gwałtownym oddziaływaniem sił przyrody (np. wywroty drzew, wiatrołomy itp.). Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem,
3) jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przejezdności wraz z regulacją ruchu (opracuje
na własny koszt dokumentację tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót
i uzgodni ją z właściwymi organami),
4) powiadomi o ewentualnych utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzenia robót,
5) jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzeń, budynków, itp.,
6) jest odpowiedzialny za ewentualne wyłączenie, zabezpieczenie przed uszkodzeniem linii napowietrznych (w tym stosowne uzgodnienia),
7) jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych
w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych w czasie realizacji robót objętych umową,
8) pokrywa ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzenia robót,
9) wykona roboty przy bezwzględnym zachowaniu zasad BHP przy wycince drzew
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej.
10) Szczegółowe terminy wykonania będą określane każdorazowo w pisemnych dyspozycjach Zamawiającego w zależności od faktycznych potrzeb i zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem skróconego terminu oferowanego przez Wykonawcę.
11) Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik nr 1b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 250 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do wysokości 100% wartości udzielonego zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do realizacji danego zlecenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Wykonawcy

DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej dwie usługi polegające na wycince drzew o łącznej wartości tych dwóch usług nie mniejszej niż 100 000 zł brutto.

DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej dwie usługi polegające na wykoszeniu w ciągu sezonu wegetacyjnego powierzchni o łącznej wartości tych dwóch usług nie mniejszej niż 10 000 zł brutto.


b) Osób

DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- dysponuje min. 4 osobami do bezpośredniej realizacji zamówienia, w tym 2 pracownikami
z uprawnieniami pilarzy drzew.

DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- dysponuje min. 3 osobami do bezpośredniej realizacji zamówienia.


c) Sprzętu

DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- dysponuje lub będzie dysponował sprzętem:
• 2 piłami spalinowymi do wycinki drzew,
• zwyżką (podnośnik hydrauliczny do prac na wysokości ) – 1 szt.
• ciągnikiem rolniczym – 1 szt.
• przyczepą ciągnikową o ładowności min. 4 t – 1 szt.
• rębakiem do rozdrabniania gałęzi – 1szt.
• frezarką do frezowania pni drzew – 1 szt.

DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- dysponuje lub będzie dysponował sprzętem:
• kosiarką (bijakową lub płozową) doczepną do ciągników, konstrukcyjnie dostosowaną
do wykaszania skarp, rowów, poboczy lub ewentualnie kosiarką na Unimogu – min. 1 szt.,
• ciągnikiem lub Unimogiem – min. 1 szt.,
• kosiarką żyłkową spalinową - min. 2 szt.
• opryskiwacz plecakowy lub inny sprzęt ręczny – min. 1 szt.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości wskazania przez wykonawcę tej samej jednostki sprzętowej lub tych samych osób, którymi dysponuje dla więcej niż jednej części zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 5 do SWZ;
2. Wykaz narządzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego- załącznik nr 6 do SWZ;
3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - załącznik nr 7 do SWZ;.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z zapisami SWZ do niniejszego postępowania .

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SWZ - ROZDZIAŁ V : wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-31 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-31 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.