eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Po鈍i皻ne › 名IADCZENIE USΣG CATERINGOWYCH W RAMACH PROJEKTU "PIERWSZY 砠OBEK W GMINIE PO名I邛NE"Og這szenie z dnia 2021-04-06

Og這szenie nr 2021/BZP 00028234 z dnia 2021-04-06

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
名IADCZENIE USΣG CATERINGOWYCH W RAMACH PROJEKTU „PIERWSZY 砠OBEK W GMINIE PO名I邛NE”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA PO名I邛NE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582693

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Kr鏒ka 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Po鈍i皻ne

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-326

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 25 752 03 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugposwietne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.gminaposwietne.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

名IADCZENIE USΣG CATERINGOWYCH W RAMACH PROJEKTU „PIERWSZY 砠OBEK W GMINIE PO名I邛NE”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-c750f4f3-938f-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00028234

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2021-04-06

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00014611/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.2 安iadczenie us逝g cateringowych w ramach projektu „Pierwszy 興obek w Gminie Po鈍i皻ne”

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Pierwszy 興obek w Gminie Po鈍i皻ne”, Poddzia豉nie 8.3.1 U豉twianie powrotu do aktywno軼i zawodowej, Regionalny Program Operacyjny Wojew鏚ztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, projekt wsp馧finansowany ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Spo貫cznego

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://poswietne.bip-e.pl/pos/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu miniPortalu, kt鏎y dost瘼ny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dost瘼nego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej sekretariat@ugposwietne.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do nast瘼uj帷ych formularzy: „Formularz do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy us逝g administracji publicznej (ePUAP).3. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.4. Za dat przekazania oferty, wniosk闚, zawiadomie, dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP.5. Zamawiaj帷y przekazuje link do post瘼owania oraz ID post瘼owania. Dane post瘼owanie mo積a wyszuka r闚nie na Li軼ie wszystkich post瘼owa w miniPortalu klikaj帷 wcze郾iej opcj „Dla Wykonawc闚” lub ze strony g堯wnej z zak豉dki Post瘼owania.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Po鈍i皻ne, ul. Kr鏒ka 1, 05-326 Po鈍i皻ne;2. inspektor ochrony danych osobowych (kontakt)* : adres e-mail: iod@ugposwietne.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, pn: „安iadczenie us逝g cateringowych w ramach projektu „Pierwszy 興obek w Gminie Po鈍i皻ne””4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p霩n. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz闚 akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia豉nia archiw闚 zak豉dowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z p騧. zm.);6. obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8. posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;- na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;9. nie przys逝guje Pani/Panu:- w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g cateringowych w ramach projektu „Pierwszy 興obek w Gminie Po鈍i皻ne”, Poddzia豉nie 8.3.1 U豉twianie powrotu do aktywno軼i zawodowej, Regionalny Program Operacyjny Wojew鏚ztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, projekt wsp馧finansowany ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Spo貫cznego.Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g cateringowych dla 25 dzieci w wieku od 1 roku 篡cia do 3 roku 篡cia. Zakres zam闚ienia obejmuje 鈍iadczenie us逝g cateringowych – przygotowanie i dostarczenie we w豉snym zakresie posi趾闚 oraz ich roz豉dunek do 秦obkaPrzewidywana ca趾owita liczba zestaw闚 posi趾闚: 25 dzieci x 20 dni w miesi帷u x 12 miesi璚y 鈍iadczenia us逝gi = 6 000 zestaw闚 posi趾闚.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 55321000-6 - Us逝gi przygotowywania posi趾闚

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55500000-5 - Us逝gi bufetowe oraz wzakresie podawania posi趾闚

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Za najkorzystniejsz ofert zostanie wybrana oferta z najwi瘯sz 陰czn liczb punkt闚

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin p豉tno軼i faktury

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty spo貫czne, w tym integracja zawodowa i spo貫czna os鏏, o kt鏎ych mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: spe軟ienie wymaga w zakresie klauzuli spo貫cznej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczymZamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ilewynika to z odr瑿nych przepis闚Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona nale篡cie co najmniej: 1 (jedno) zadanie w zakresie 鈍iadczenia us逝gi cateringowej i us逝ga ta zosta豉 wykonane nale篡cie.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udzia逝 w post瘼owaniu:- o鈍iadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚, z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej (Za陰cznik nr 5 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Na potwierdzenie spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w postepowaniu:- wykazu us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - o鈍iadczenie wykonawcy - stanowi帷y Za陰cznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych w przedmiotowym post瘼owaniu.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Dokumenty, kt鏎e wykonawcy musz z這篡 wraz z ofert:1) Wype軟iony za陰cznik nr 1 do SWZ, tj. Formularz ofertowy. 2) o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu – za陰cznik nr 2 i za陰cznik nr 3 do SWZ 3) Pe軟omocnictwo, gdy umocowanie osoby sk豉daj帷ej ofert nie wynika z dokument闚 rejestrowych, wykonawca, kt鏎y sk豉da ofert za po鈔ednictwem pe軟omocnika, powinien do陰czy do oferty dokument pe軟omocnictwa obejmuj帷y swym zakresem umocowanie do z這瞠nia oferty lub do z這瞠nia oferty i podpisania umowy. Pe軟omocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego;4) Wykonawca, kt鏎y w celu spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w Rozdziale 2 w cz窷ci II SWZ b璠zie polega na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, to zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp musi z這篡 wraz z ofert zobowi您anie podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby do oddania mu do dyspozycji te zasoby na potrzeby realizacji zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚. Zgodnie z art. 118 ust. 4 Pzp: Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby musi potwierdza, 瞠 stosunek 陰cz帷y wykonawc z podmiotami udost瘼niaj帷ymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do tych zasob闚 oraz musi okre郵a w szczeg鏊no軼i: a) Zakres dost瘼nych wykonawcy zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby; b) Spos鏏 i okres udost瘼nienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego te zasoby przy wykonywaniu zam闚ienia; c) czy i w jakim zakresie podmiot udost瘼niaj帷y zasoby, na zdolno軼iach kt鏎ego wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us逝gi, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz. d) wype軟iony Za陰cznik nr 2 do SWZ, tj. o鈍iadczenia odpowiednio: wykonawcy; ka盥ego ze wsp鏊nik闚 konsorcjum (w przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej); podmiot闚, na zasoby, kt鏎ych powo逝je si wykonawca w celu spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowi您any jest do wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy w wysoko軼i 5 % ceny brutto oferty.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewiduje si mo磧iwo嗆 zmiany umowy w szczeg鏊no軼i w przypadku, gdy z niezale積ych od obu stron przyczyn, w tym np. z powodu braku ch皻nych uczestnik闚 projektu do skorzystania z us逝gi, termin realizacji zam闚ienia mo瞠 ulec zmianie.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2021-04-14 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: ykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem „Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na miniPortalu. Funkcjonalno嗆 do zaszyfrowania oferty przez wykonawc jest dost瘼na dla wykonawc闚 na miniPortalu w szczeg馧ach danego post瘼owania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-14 10:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2021-05-13

2021-04-06 Biuletyn Zam闚ie PublicznychOg這szenie o zam闚ieniu - Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Us逝gi

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


bezp豉tny program PIT 2020

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.