eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Boguszów-Gorce › "Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu "Senior +", ul. Krakowska 14, 58-370 Boguszów - Gorce"Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior +”, ul. Krakowska 14,
58-370 Boguszów - Gorce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718188

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PL.ODRODZENIA 1

1.5.2.) Miejscowość: Boguszów-Gorce

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-370

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@boguszow-gorce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boguszow-gorce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior +”, ul. Krakowska 14,
58-370 Boguszów - Gorce”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0a5b807-79dc-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028124

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021915/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu "Senior+", ul. Krakowska 14, 58-370 Boguszów-Gorce"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/boguszow-gorce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest platforma zakupowa dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/boguszow-gorce zwana dalej Platformą. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. xls. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dokument z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
zip lub 7Z. Złożenie oferty na w/w Platformie nie wymaga rejestracji. Zasady korzystania z Platformy służącej do obsługi postępowania Wykonawca ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się poprzez Platformę z wykorzystaniem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej niniejszego postępowania.
UWAGA! formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy wyłącznie do komunikacji, nie służy on do złożenia oferty. Składanie ofert musi odbywać się - zgodnie z instrukcją zawartą w linku na stronie postępowania -poprzez formularz ofertowy dostępny na stronie postępowania,
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków oraz wszelkich dokumentów wynikający z ustawy Pzp, przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez klikniecie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje, w tym m.in. odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert za pośrednictwem Platformy w sekcji
„Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z ustawą Pzp, adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana do konkretnego Wykonawcy za pośrednictwem Platformy.
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania komunikatów i wiadomości Zamawiającego bezpośrednio na Platformie, ponieważ system powiadomień może ulec awarii lub generowane
powiadomienia mogą trafić do folderu SPAM.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy, dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy, znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w regulaminie zamieszczonym na jej stronie
internetowej w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 104, Linux
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf.
f) szyfrowanie na platformie zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-
Gorcach jest Burmistrz Miasta Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów -Gorce.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
poprzez e-mail iod@eduodo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej nałożonych ustawą
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019r. poz. 2010).
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz.2019 ze zm.).
4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa.
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby podającej jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
PZP.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
8. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom,
organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes
prawny w otrzymaniu danych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom lub osobom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu "Senior+", ul. Krakowska 14, 58 -370 Boguszów – Gorce”, w zakresie:
- robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
- wykonania nowego układu pomieszczeń,
- robót w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonania posadzek i okładzin,
- robót murarskich, tynkarskich i malarskich,
- robót na elewacji budynku,
- białego montażu,
- robót w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- robót wykończeniowych,
- montażu tablic informacyjnych o dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujących.
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają: Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiór Robót Budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

3.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

4. Zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który:
a) w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, tj. polegające na remoncie i/lub budowie i/lub przebudowie budynku mieszkalnego i/lub budynku użyteczności publicznej o powierzchni min. 50 m2, w zakresie której wykonano:
– roboty w ogólnobudowlane;
– roboty w zakresie instalacji sanitarnych;
– roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę wykonaną w ramach jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego.

b) dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
1. Kierownik budowy – kierownik robót specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiadający łącznie:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646.),
b) minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu i/lub nadzorowaniu robót na stanowiskach: kierownik budowy i/lub kierownik robót i/lub inspektor nadzoru inwestorskiego.

2. Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający łącznie:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1646.);
b) minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu i/lub nadzorowaniu robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach kierownik budowy i/lub kierownik robót i/lub inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający łącznie:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1646.),
b) minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu i/lub nadzorowaniu robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na stanowiskach: kierownik budowy i/lub kierownik robót i/lub inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI punkcie 1 SWZ, z uwzględnieniem zapisów Rozdziału VII.7 i Rozdziału VIII.2 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ),
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VII.3 (załącznik nr 5 do SWZ) (jeżeli dotyczy),
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
4) dowód wniesienia wadium (jeżeli jest wymagane),
5) tabelę elementów rozliczeniowych (załącznik nr 9 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2 500,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi (w zależności od tego co jest przedmiotem postępowania) wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, jeśli są wymagane, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy (Projektowanych Postanowieniach Umowy), stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/boguszow-gorce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-04 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 120 dni od daty zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.