eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanych samochodów osobowych przeznaczonych do egzaminowania na kat. B prawa jazdy.Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanych samochodów osobowych przeznaczonych do egzaminowania na kat. B prawa jazdy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 471696235

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowy Józefów 52

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 94-406

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 426373196

1.5.8.) Numer faksu: 426781037

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@word.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

wojewódzka samorządowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanych samochodów osobowych przeznaczonych do egzaminowania na kat. B prawa jazdy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3492eb59-79e8-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028005

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025842/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanych samochodów osobowych przeznaczonych do egzaminowania na kat. B prawa jazdy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wordlodz.ssdip.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/wyszukaj/advanced:1/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących złożenia/zmiany/wycofania oferty, opisanych w rozdziale XVIII SWZ (Opis sposobu przygotowania oferty).
Uwaga:
MiniPortal i ePUAP służą WYŁĄCZNIE do składania/wycofywania i zmiany oferty. Wszelka pozostała korespondencja (w szczególności wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, uzupełnienia, wyjaśnienia, i inne informacje składane przez Wykonawców) przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej, tj. email. Adresy stron internetowych: https://miniportal.uzp.gov.pl https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa adresata: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi), identyfikator adresata: /WORD_Lodz/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej adres email Zamawiającego zamowienia.publiczne@word.lodz.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal, Instrukcji użytkownika systemu miniPortal, e-Puap oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień ,dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załączniki do niniejszej SWZ. Podczas komunikacji przez miniPortal i ePuap należy posługiwać się ID postępowania wskazanym w załączniku do SWZ oraz dostępnym na stronie postępowania w miniPortalu (UWAGA – podczas komunikacji nie należy podawać ID postępowania, który generuje się automatycznie w ogłoszeniu o zamówieniu). Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (za wyjątkiem składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania, o którym mowa w ust. 6).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, zamowienia.publiczne@word.lodz.pl
9. Dokumenty elektroniczne (za wyjątkiem ofert), składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 8 adres email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązki informacyjne wynikające z RODO poprzez zamieszczenie wymaganych informacji w dokumencie zamówienia (rozdział XXVIII SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WORD/DO/2300/1/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot postępowania stanowi dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 12 używanych samochodów osobowych, przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy.
2. Opis wymagań technicznych samochodów, będących przedmiotem zamówienia zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ.
3. Pojazdy winne być objęte minimum roczną gwarancją.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochody do Oddziału Terenowego w Skierniewicach do dnia 31.01.2022r.
5. Umowa leasingu zawarta na okres 48 miesięcy.
6. Walutą umowy leasingu jest złoty polski.
7. Miesięczne raty leasingowe są równe. Wykonawca nie pobiera opłaty wstępnej.
8. Wysokość wykupu pojazdów ustala się na poziomie 1% wartości samochodu.
9. Terminy płatności rat zostaną określone w odrębnym harmonogramie.
10. Pojazdy muszą być dostarczone z ilością paliwa wystarczającą na dojazd do stacji benzynowej.
11. Wykonawca w okresie gwarancji odpowiedzialny jest za wykonywanie wszelkich czynności związanych z serwisowaniem, przeglądami dostarczanych samochodów niezbędnych dla ich prawidłowego użytkowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w rozdziale XXII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zużycie paliwa w cyklu miejskim

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia emisja dwutlenku węgla

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia, oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy stanowi załącznik numer 4 do SWZ.
Uwaga:
Oświadczenie składa również każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, składa również oświadczenia tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących przedmiotowych
środków dowodowych:
• szczegółowy opis pojazdu, z którego winno wynikać, iż jest on zgodny z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ.

Wykonawca przedłożonymi przedmiotowymi środkami dowodowymi musi potwierdzić, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania, wymogi i parametry określone przez Zamawiającego, zawarte w załączniku numer 1 do SWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca winien zamieścić informacje o nazwie producenta, dokładną i pełną nazwę modelu oraz dokładne nazwy i parametry techniczne odpowiadających ww. właściwościom. Przedstawiona specyfikacja techniczna powinna umożliwić Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację oferowanych pojazdów celem potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Szczegółowy opis pojazdu, z którego winno wynikać, iż są one zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy);
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy);
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy).
4. Dowód wniesienia wadium.
5. inne dokumenty wymagane ustawą lub niniejszą SWZ, określone do złożenia wraz z ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Nazwy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.
4) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt 2.
5) W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców.
6) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant (lider) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Szczegółowe kwestie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały uregulowane w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian został zawarty w § 8 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.