eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Przebudowa Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Lubelskiej w ramach dostosowania do nowelizacji przepisów przeciwpożarowych i podniesienia standardu w pokojach mieszkalnychOgłoszenie z dnia 2021-04-02


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027633 z dnia 2021-04-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Lubelskiej w ramach dostosowania do nowelizacji przepisów przeciwpożarowych i podniesienia standardu w pokojach mieszkalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA LUBELSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001726

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nadbystrzycka 38D

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-618

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 815384632

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@pollub.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pollub.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Uczelnia wyższa publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Lubelskiej w ramach dostosowania do nowelizacji przepisów przeciwpożarowych i podniesienia standardu w pokojach mieszkalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac891689-93de-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027633

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002414/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa budynku Domu Studenckiego nr 2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pollub

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformyzakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub 2. W celuskrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja międzyZamawiającyma Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia orazinformacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl iformularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwemplatformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którychpojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.3. Zamawiający będzieprzekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwemplatformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmianyterminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Wiadomości/Komunikaty publiczne”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisamiadresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej zapośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.4. Wykonawca jako podmiotprofesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio naplatformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awariilub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem PrezesaRady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacjioraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznejw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz.2452),określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę naplatformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości niemniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GBRam, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, wprzypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowanyprogram Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) oznaczenie czasu odbiorudanych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasulokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.6. Wykonawca, przystępującdo niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:a) akceptuje warunki korzystania zplatformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem wzakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składaniaofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcyrozumie jako dane osobowe osób fizycznych, od których dane te bezpośrednio pozyskał, wszczególności:1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną;2) Wykonawcy będącego osobą fizycznąprowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobąfizyczną;4) członka/członków organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną;5)osoby/osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówieniapublicznego.2. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuje że:1) administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie PolitechnikaLubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin;2) inspektorem ochrony danych osobowych wPolitechnika Lubelska jest Pan Tomasz Joński, nr tel.: 81 538 47 68, e-mail: t.jonski@pollub.pl;3) daneosobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym zniniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.4) odbiorcami danych osobowychWykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania woparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane,zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania oudzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywaniaobejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania danych osobowych, bezpośredniodotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencjeniepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowychWykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO.3. Wykonawca na podstawie art. 15 RODO posiada prawo dostępu do danych osobowych jegodotyczących.4. Wykonawca na podstawie art. 16 RODO posiada prawo do sprostowania danychosobowych jego dotyczących. Zamawiający informuje jednocześnie, iż skorzystanie z prawa dosprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego,ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszaćintegralności protokołu i jego załączników. 5. Wykonawca na podstawie art. 18 RODO posiada prawodo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych jego dotyczących, zzastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO tj. prawo do ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celuzapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznejlub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwaczłonkowskiego.6. Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących naruszaprzepisy RODO.7. Wykonawcy w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo dousunięcia danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przenoszeniadanych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.9. Wykonawcy na podstawie art. 21 RODO nieprzysługuje nam prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawnąprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. Wykonawcazobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobecosób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się oudzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Obowiązek ten dotyczy wszczególności:1) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia;2) podwykonawcy/podmiotutrzeciego będącego osobą fizyczną;3) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizycznąprowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;4) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotutrzeciego będącego osobą fizyczną;5) członka/członków organu zarządzającegopodwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KP-272-PNK-7/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Lubelskiej wramach dostosowania do nowelizacji przepisów przeciwpożarowych i podniesienia standardu wpokojach mieszkalnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikunr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 336 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Wykaz robót1.1. Roboty rozbiórkowe1.2. Roboty tynkarskie1.3. Roboty malarskie zprzygotowaniem podłoża1.4. Wymiana obróbek blacharskich1.5. Wykonanie prac izolacyjnych1.6.Remont okładzin z płytek1.7. Wykonanie wylewek betonowych

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy ocenie ofert posłuży się następującymi kryteriami:a)Cena brutto– 60%;b) Okres gwarancji – 15 %c) Termin wykonania – 15 %d) Czas reakcji gwarancyjnej– 10 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji gwarancyjnej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunkidotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określawarunku udziału w postępowaniub) uprawnień do prowadzenia określonej działalnościgospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie określawarunku udziału w postępowaniuc) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: posiadanie środkówfinansowych lub zdolności kredytowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi informację zbanku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokośćposiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na min. 8.000.000,00 zł(słownie: osiem milionów 00/100 zł), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływemterminu składania ofert.d) zdolności technicznej lub zawodowej- W ciągu ostatnich 5 lat wykonał:kompleksową budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub nadbudowę budynku o kubaturze conajmniej 15 000,00 m3 w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz w zakresie: robótbudowlanych branży sanitarnej obejmujących: instalację wentylacyjną i c.o. oraz robót branżyelektrycznej w zakresie instalacji oświetleniowej, zasilającej i internetowej), co najmniej na kwotę10 mln zł brutto – potwierdzone referencjami;- W ciągu ostatnich 5 lat wykonał: kompleksowąbudowę lub przebudowę lub rozbudowę lub nadbudowę co najmniej 25,00 m (wysokośćbudynku licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części,znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżejpołożonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bezuwzględniania wyniesionych ponad te płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeńtechnicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przykryciabudynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi)w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz w zakresie: robót budowlanych branży sanitarnejobejmujących: instalację wentylacyjną i c.o. oraz robót branży elektrycznej w zakresie instalacjioświetleniowej, zasilającej i internetowej, co najmniej na kwotę 10 mln zł brutto– potwierdzonereferencjami; - dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:a. Kierownikbudowy – doświadczenie 10 lat oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotamibudowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;b. Kierownik robótelektrycznych – doświadczenie 8 lat oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotamibudowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeńelektrycznych i elektroenergetycznychc. Kierownik robót telekomunikacyjnych – doświadczenie 5lata oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami telekomunikacyjnymi bez ograniczeńw specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturątowarzyszącą w odniesieniu do obiektów budowlanych takich jak: linie, instalacje i urządzenialiniowe oraz urządzenia stacyjned. Kierownik robót sanitarnych – doświadczenie minimum 5 latjako kierownik robót sanitarnych oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami bezograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnyche. Rzeczoznawca ds.przeciwpożarowych – doświadczenie minimum 5 lat

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) potwierdzającego brak podstaw wykluczeniaa) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innymWykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupykapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnieod innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej3) dokumenty potwierdzająceumocowaniea) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana dojego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z KrajowegoRejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innegowłaściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeliZamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ileWykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżejoceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lubdokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia:1)potwierdzających spełnianie warunkówudziału w postępowaniu:a) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazaniaspełnienia warunku posiadania zdolności technicznej wykonanych nie wcześniej niż w okresieostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniemich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostaływykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonanenależycie, sporządzonego zgodnie z załącznikiem do SWZ;b) wykazu osób skierowanych przezWykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do wykazania spełnieniawarunku posiadania zdolności zawodowej, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotamibudowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenianiezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie zzałącznikiem do SWZ;c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunkówudziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 100.000,00 zł(słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilkunastępujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjachubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6bpomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).3. Wadiumnależy wnieść przed upływem terminu składania ofert.1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BANK PEKAO S.A. IIIO/Lublin, Nr konta: 23 1240 2382 1111 0000 3902 0877.Zaleca się dołączenie do ofertydokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu lub jego kopii

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkachokreślonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.2. Zamawiający, zgodnie z art.455 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartejumowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcieumowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-19 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-18

2021-04-02 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.