eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szamotuły › Wykonanie usługi polegającej na zbieraniu odpadów z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie działania ZDP w SzamotułachOgłoszenie z dnia 2021-04-02


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027396 z dnia 2021-04-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usługi polegającej na zbieraniu odpadów z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie działania ZDP w Szamotułach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631277227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 6

1.5.2.) Miejscowość: Szamotuły

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 612924032

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kosickas@zdp-szamotuly.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdp-szamotuly.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi polegającej na zbieraniu odpadów z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie działania ZDP w Szamotułach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8fb1e255-9392-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027396

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001435/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wykonanie usługi polegającej na zbieraniu odpadów z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie działania ZDP w Szamotułach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://https://zdp-szamotuly.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wpostępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywasię przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: (kosickas@zdpszamotuly.pl) 2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: MateuszKaczmarek – Inspektor ds. dróg, tel. +48 612924032, email: kosickas@zdp-szamotuly.pl 3)Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musiposiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następującychformularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza dokomunikacji”.4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentówelektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przyich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkachkorzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).5) Maksymalny rozmiarplików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.6) Za datę przekazaniaoferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopiidokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.7)Niniejsze postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w systemieminiportal (https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania) na liście wszystkich postępowań w miniPortalu,klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.8) Uwaga!Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcjąkorzystania z miniportal i ePuap - stanowiącej zał. nr 6 do SWZ. Instrukcja została zamieszona także bezpośrednio na portalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone wrozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przezwykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.2)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych, ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły.3) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzeze-mail: kaczmarekm@zdp-szamotuly.pl, lub pisemnie: ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły.4) Daneosobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym zprzedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Naprawa ubytkównawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu szamotulskiego masą mineralno –bitumiczną na gorąco”Z uwagi na ograniczenia techniczne (możliwość wprowadzenia tylko4000znaków) - nie ma możliwości wprowadzenia całej treści kaluzuli.Kompleksowa treśćklauzuliinformacyjnej RODO została zawarta w rozdziale I, pkt 16. SWZ. Prosimy o zapoznanie się zjejtreścią.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODOprawodostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawodosprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądaniaodadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, októrychmowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu OchronyDanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącychnaruszaprzepisy RODO;Nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODOprawo dousunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa wart. 20RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danychosobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. cRODO. **Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianąwynikupostępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy wzakresieniezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jegozałączników.***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniudoprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celuochronypraw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznegoUniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.272.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie usługi polegającej na zbieraniu odpadów z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie działania ZDP w Szamotułach.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (Zał. nr 1 do SWZ), zwanymi w dalszej treści także OPZ.Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy.UWAGA: Wyłoniony wykonawca po podpisaniu umowy ma obowiązek przed przystąpieniem do prac opracować i przedstawić do zatwierdzenia projekt czasowej organizacji ruchu.Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2018) Wywóz odpadów i ich utylizacja odbywa się bez dodatkowego wynagrodzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu,która uzyska największą łączną ilość pkt w przyjętych kryteriach oceny ofert.UWAGA !1. Jeżeli niemożna wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sambilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, któraotrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.2. Jeżeli oferty otrzymały taką samąocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.3. Jeżeli niemożna dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, zamawiający wzywa wykonawców,którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowychzawierających nową cenę lub koszt.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferowaćcen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tejsamej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albooświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami potwierdzającymi, żeprzygotowanie oferty, oferty częściowej nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samejgrupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy 2. Wykaz rozwiązań równoważnych - jeżeli dotyczy3. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy4. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy- w formie elektronicznej (podpis kwalifikowany) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. - dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. Zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo onotariacie, elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2400,00 zł.2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.3) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.4) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299)5) Wadium wnoszone w pieniądzu PLN należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Duszniki O/Szamotuły, konto nr 55 9072 0002 2004 0440 0208 0016 z dopiskiem: „Zbieranie odpadów, nr sprawy: ZDP.272.4.2021”. Potwierdzenie polecenia przelewu zaleca się dołączyć do oferty (nie stanowi to obowiązku). Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku wskazanym przez zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.6) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.7) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4), wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.8) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:a) upływu terminu związania ofertą,b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 9) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,b) którego oferta została odrzucona,c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 10) Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.Szczegółowe informacje w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówieniawykonawcyzobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treściktóregobędzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzieleniezamówienia tychwykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno byćzałączone do oferty ipowinno zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania ozamówienie publiczne, któregodotyczy,- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie oudzielenie zamówieniawymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionegopełnomocnika orazzakresu jego umocowania.Wymagana forma:Pełnomocnictwo powinnozostać złożone w formieelektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisemzaufanym, lub podpisemosobistym.Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopiidokumentu poświadczonejza zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanejkwalifikowanym podpisemelektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. Zgodnie zart. 97 § 2 ustawy z 14lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, elektroniczne poświadczeniezgodności odpisu, wyciągu lubkopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanympodpisem elektronicznym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do SWZ.2) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.3) Z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić każda ze stron.4) We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadnić konieczność takich zmian. W przypadku niewystarczającego uzasadnienia, Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na dokonanie zmian Umowy.5) Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że SWZ lub zapisy projektowanych postanowień umowy stanowią inaczej.6) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z zapisami projektu umowy – zał. nr 2 do SWZ.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:1) zmiany ceny w zakresie wysokości stawki podatku VAT, jeżeli zostanie ogłoszona ustawowa jej zmiana - nie wymaga się sporządzenia aneksu,2) nie stanowi istotnej zmiany umowy:a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.3) zawsze dopuszczalne są zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1–4 uPzp.- jednakże nie stanowi to obowiązku, z którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie wobec Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.Wykonawca lub podwykonawca winien do realizacji umowy skierować zatrudnione w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę osoby, które będą wykonywać pracę w sposób kreślony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zakresie czynności: prace fizyczne – zbieranie odpadów. Wykonawca lub podwykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy w niniejszym przedmiocie, winien złożyć stosownej treści oświadczenie.Zamawiający zastrzega prawo do weryfikacji sposobu zatrudnienia ww. osób poprzez wezwanie Wykonawcy lub podwykonawcy do złożenia odpowiednio oświadczenia oraz poprzez bezpośrednie rozmowy z osobami wykonującymi ww. czynności. W przypadku wykonywania ww. czynności przez osoby niezatrudnione zgodnie z art. 22 § 1 KP Zamawiający nałoży kary umowne w wysokości 1500 zł za każdy ujawniony przypadek. W przypadku stwierdzenia, pomimo wezwania, że osoby wykonujące roboty nie są zatrudnione zgodnie z SWZ, Zamawiający zastrzega możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy z winy wykonawcy. Szczegółowe zapisy zawarto w projekcie umowy.
2021-04-02 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.