eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świętochłowice › Dostawa energii elektrycznej dla budynków mieszkalnych i obiektów użytkowych będących w zasobach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej dla budynków mieszkalnych i obiektów użytkowych będących w zasobach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243271937

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tunelowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Świętochłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 245-40-21

1.5.8.) Numer faksu: (32) 245-48-44

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mpglswietochlowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpglswietochlowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej dla budynków mieszkalnych i obiektów użytkowych będących w zasobach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fddbee3-7916-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00027308

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: a) miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/; b) ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal; c) strona internetowa
Zamawiającego: https://mpglswietochlowice.pl/zamowienia_dzp.html; d) poprzez pocztę elektroniczną
na adres e-mail Zamawiającego: zamowienia@mpglswietochlowice.pl oraz adres (adresy) e-mail
Wykonawcy podane w Formularzu oferty.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortal dostępnym pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspxorazRegulaminie ePUAP. 3. W postępowaniu o
udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty)
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą
tego formularza nie może być szyfrowana. Zamawiający
dopuszcza również możliwość, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były poprzez pocztę
elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: zamowienia@mpglswietochlowice.pl oraz adres
(adresy) e mail Wykonawcy podane w Formularzu oferty. 4. Pozostałe postanowienia zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych w
rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. zwane dalej Administratorem. 2. Kontakt z
Administratorem jest możliwy: listownie na adres siedziby: ul. Tunelowa 2, 41-600 Świętochłowice,
telefonicznie pod nr tel. 32 245 40 21 mailowo na adres poczty elektronicznej:
sekretariat@mpglswietochlowice.pl.
3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej
iod@mpglswietochlowice.pl.
4. Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z
realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz działanie przez Administratora w interesie publicznym [PZP], zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
c, e oraz art. 10 RODO. 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym
do ich otrzymywania na
podstawie przepisów prawa lub umowy, w tym: podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie
dokumentów i nośników danych, biurom obsługi prawnej, itp. 6. Ze względu na jawność postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do
danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną
prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. 7. W związku z
jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/a dane mogą być
także przekazywane do państw trzecich. 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
wymagane przepisami Ustawy Pzp do wzięcia
udziału w postępowaniu. 9. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, sprzeciwu na
dalsze przetwarzanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 10.
Administrator informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania: • ze sprostowania lub
uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z PZP; • z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie
może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania. 11. Posiada Pani/Pan prawo do
wniesienia skargi do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl) w razie
uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa. 12. Podane przez
Panią/a dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania. Jeżeli okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekroczy 4 lata, Administrator
przechowuje dane przez cały okres obowiązywania tej umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 04/DZP/DE/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla budynków komunalnych i będących w przymusowym zarządzie (mieszkalnych i obiektów użytkowych) będących w zasobach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o., wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. 2021 poz. 716) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
2. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii z podziałem na Administracje Domów Mieszkalnych nr II, III i IV stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Przedmiotowy załącznik Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w wersji edytowalnej (Excel) oraz PDF.
3. Zamawiający informuje, że zarządza budynkami wymienionymi w załączniku nr 1 do SWZ, na podstawie aktów prawnych oraz innych dokumentów wynikających z przepisów prawa cywilnego.
4. Zakup energii elektrycznej będzie się odbywał na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą.
5. Szacowane zużycie energii elektrycznej wynosi 1.064,149 MWh.
6. Wskazane powyżej zużycie ma jedynie charakter orientacyjny, służący do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia i porównania ofert. Nie stanowi ono zobowiązania dla Zamawiającego do zakupy energii w podanej ilości i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających ze złożonej oferty Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian ilości PPE w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
8. Zamawiający może zmieniać grupy taryfowe dla istniejących PPE oraz może dodawać nowe PPE jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które są wymienione w SWZ i załącznikach oraz będą wycenione w ofercie.
9. W przypadku zwiększenia liczby PPE, rozliczenie dodatkowych PPE będzie się odbywać zgodnie z postanowieniami umowy w szczególności w zakresie ceny jednostkowej za energię elektryczną.
10. Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych.
11. Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu zaistnienia sytuacji określonych w pkt 1.7, 1.8, 1.9 i 1.10 powyżej, w tym roszczeń finansowych.
12. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt 1.7, 1.8, 1.9 i 1.10 powyżej, będzie wymagało każdorazowo zaktualizowania załącznika nr 1 do SWZ bez konieczności renegocjowania pozostałych warunków umowy.
13. Przedmiot zamówienia nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
14. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD) jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie (31-035) przy ul. Podgórskiej 25a. Zamawiający informuje, że posiada jedną umowę zbiorową na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartą z OSD, obejmującą PPE wymienione w załączniku nr 1 do SWZ. Przedmiotowa umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
15. Zamawiający informuje, iż proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny.
16. Obecnym sprzedawcą jest sprzedawca rezerwowy: Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (kod: 44-100) przy ul. Norberta Barlickiego 2.
17. Obowiązująca umowa sprzedaży rezerwowej zostanie rozwiązana z dniem dokonania zgłoszenia umowy sprzedaży przez nowego sprzedawcę.
18. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi mieć podpisaną generalną umowę dystrybucyjną z TAURON Dystrybucja S.A., której okres obowiązywania jest nie krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia, tj. obowiązuje, co najmniej do dnia 31.12.2022 r.
19. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania czynności wynikających z udzielonego pełnomocnictwa, w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zgłoszenia wskazanemu OSD do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli, oraz reprezentowania Zamawiającego przed właściwym OSD.
20. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne, zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
21. Rozliczenie za usługę dystrybucji energii elektrycznej dla każdego PPE odbywa się w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. Zasady rozliczania za dostawy energii elektrycznej zawarte zostały w załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.
22. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia będą regulowały projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 do SWZ.
23. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną.
24. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
25. PODSTAWOWE INFORMACJE:
1) Grupa taryfowa wg OSD: Informacja w załączniku nr 1 do SWZ.
2) Całkowita moc umowna [kW]: 2.030,80
3) Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy [MWh]: 1.064,149 MWh.
4) Informacja o OSD dostarczającym energię elektryczna do obiektów: TAURON Dystrybucja S.A.
5) Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy: kolejna zmiana.
6) Informacja o umowach Zamawiającego obecnie obowiązujących:
a) umowa sprzedaży rezerwowej TAURON SPRZEDAŻ GZE Sp. z o.o - obowiązująca zawarta do czasu podpisania umowy z nowym sprzedawcę.
b) umowa dystrybucyjna zawarta z TAURON Dystrybucja S.A. na czas nieokreślony.
7) Sposób wypowiedzenia umów: umowy nie wymagają wypowiedzenia.
8) Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii: Zamawiający udostępnia wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy. Ww. dane znajdują się w załączniku nr 1 do SWZ.
9) Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych: Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych.
10) Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa: Pełnomocnictwo i jego zakres stanowi załącznik nr 3 do projektowanych postanowień umowy.
26. Przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta według kryteriów określonych w SWZ (Rozdział XIX "Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 Ustawy w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t. j. Dz.U. 2021 poz. 716).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (pkt IX.2 SWZ) zostanie wezwany do przedłożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
- oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.
2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu (pkt IX.3 ppkt 3.2 SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1
ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie wskazanym w rozdziale IX SWZ – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. Oświadczenie, składają odrębnie Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wymagana forma: Oświadczenie, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) Oświadczenie o podziale obowiązków pomiędzy Wykonawcami, o którym mowa w art. 117 ust. 4, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (załącznik nr 5 do SWZ).
Wymagana forma: Oświadczenie, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonymi projektowanymi postanowieniami umowy, oraz że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń -
zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
4) Oświadczenia o spełnianiu wymogów wynikających z RODO zgodnie z treścią zawartą we wzorze formularza oferty - zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznik
nr 3 do SWZ;
5) Oświadczenie o obowiązku podatkowym - zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ - jeżeli dotyczy;
6) Oświadczenie o przynależności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw – zgodnie z treścią zawartą we wzorze formularza oferty (zalecane, nie wymagane).
oraz jeżeli dotyczy:
7) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 7) i 8) powyżej, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo)
lub notariusz.
3. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony,
Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodne z pkt XVI.2.8) SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (pkt XVI.2.1) SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi lub dostawy wykonają poszczególni
wykonawcy, w sytuacji określonej w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik/lider Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Rodzaj, zakres oraz warunki wprowadzenia zmian podane są w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.