eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pabianice › Usługa wywozu odpadów komunalnych z PCM Sp. z o. o.Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa wywozu odpadów komunalnych z PCM Sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100682491

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 68

1.5.2.) Miejscowość: Pabianice

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pcmnzoz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmnzoz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wywozu odpadów komunalnych z PCM Sp. z o. o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96277145-79c8-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00027121

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://pcmnzoz.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
będą udostępniane na stronie internetowej: http://pcmnzoz.pl/index.php/zamowienia
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/- oferta
b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal - oferta
(...)Ze względu na ograniczoną ilość znaków wprowadzanych do formularza, Zamawiający informuje iż
wszelkie wymagania dotyczące niniejszego postępowania zawierają dokumenty zamówienia
zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub ID postępowania lub nr referencyjnym postępowania.
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: zamowienia@pcmnzoz.pl
4. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 3 adres email.
5. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
(...)Ze względu na ograniczoną ilość znaków wprowadzanych do formularza, Zamawiający informuje iż
wszelkie wymagania dotyczące niniejszego postępowania zawierają dokumenty zamówienia
zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZP/TP1/U/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odpady w pojemnikach - 1100 L na zmieszane odpady komunalne niesegregowane (kod 20 03 01) pojemnik 1248
Odpady w pojemnikach - 240 L na zmieszane odpady komunalne segregowane (kod 20 03 01) pojemnik 52
Odpady w pojemnikach - 1100 L na zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06) pojemnik 312
Odpady w pojemnikach - 240 L na zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06) pojemnik 26
Odpady w pojemnikach - 1,5 m3 typu Iglo na odpady szklane (kod 15 01 07) pojemnik 12

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Nazwa kryterium: Waga: Cena 100 %

a) W zakresie kryterium „CENA” maksymalną ilość punktów (100 pkt.) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:
cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
niepodlegających odrzuceniu
Ocena punktowa badanej oferty = ------------------------------------------------------------ x 100 x 100 %
cena brutto oferty badanej

1. Oceną oferty będzie suma punktów przyznanych według opisanych powyżej kryteriów tj. cena
Uwaga: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odpady w kontenerze typu KP - 7 na odpady BIO (kod 20 02 01) *na żądanie Zamawiającego kontener 12
Odpady w kontenerze typu KP - 7 - na odpady gabarytowe (kod 20 03 07) *na żądanie Zamawiającego kontener 15
Odpady w kontenerze typu KP - 7 - na odpady z budowy i remontów, demontażu (kod 17 09 04) *na żądanie Zamawiającego kontener 15

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Nazwa kryterium: Waga: Cena 100 %

a) W zakresie kryterium „CENA” maksymalną ilość punktów (100 pkt.) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:
cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
niepodlegających odrzuceniu
Ocena punktowa badanej oferty = ------------------------------------------------------------ x 100 x 100 %
cena brutto oferty badanej

1. Oceną oferty będzie suma punktów przyznanych według opisanych powyżej kryteriów tj. cena
Uwaga: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odpady w pojemnikach - 140 L na odpady BIO (kod 20 02 01) pojemnik 12
Odpady w pojemnikach - 120 L na odpady szklane (kod 15 01 07) pojemnik 12

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Nazwa kryterium: Waga: Cena 100 %

a) W zakresie kryterium „CENA” maksymalną ilość punktów (100 pkt.) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:
cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
niepodlegających odrzuceniu
Ocena punktowa badanej oferty = ------------------------------------------------------------ x 100 x 100 %
cena brutto oferty badanej

1. Oceną oferty będzie suma punktów przyznanych według opisanych powyżej kryteriów tj. cena
Uwaga: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
- Wykona przedmiot zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w
szczególności ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2021 r., poz. 888) oraz ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2021, poz.
779).
- posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym stanowi art. 9 b ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonym przez
właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
- posiada zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub
koncesją na podziemne składowanie odpadów, pozwoleniem zintegrowane, decyzją
zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwoleniem na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpisem do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości - na podstawie odrębnych przepisów, lub wpisem do rejestru w zakresie, o
którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego przedłoży w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie
(podmiotowe środki dowodowe) składa każdy z wykonawców.
2) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym stanowi art. 9 b ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonym przez właściwy organ, w
zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
3) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub koncesją
na podziemne składowanie odpadów, pozwoleniem zintegrowane, decyzją zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwoleniem na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych lub wpisem do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie odrębnych przepisów, lub wpisem
do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:
1) Wypełniony Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Oferty;
2) Wypełniony Załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy;
3) Wypełniony Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp:
a) W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
b) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowi dowód potwierdzający
brak podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, spełnianie warunków
udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) Przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia, czy oferowany wyrób spełnia
wymagania określone w SWZ, , o których mowa w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 1 SWZ.
5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty
dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do
złożenia oferty i podpisania umowy.
b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
wykonawców należy załączyć do oferty.
6) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. UWAGA –
Zamawiający może odstąpić od wymogu złożenia ww. dokumentu wraz z ofertą w przypadku
podania w Formularzu Ofertowym w pkt. 18 (Zał. Nr 1 do SWZ) /oświadczeniu nr 3 do SWZ w
miejscu wykropkowanym przez Wykonawcę adresu strony internetowej pod którym dostępne
będą ww. dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

(...) ze względu na ograniczoną ilość wprowadzanych znaków w formularzu, dokumenty
zamówienia (zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania) zawierają
wszystkie szczegółowe wymagania dot. niniejszego postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy opisuje Załącznik nr 5 do SWZ - Projek umowy (...) ze względu na ograniczoną ilość wprowadzanych znaków w formularzu, dokumenty
zamówienia (zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania) zawierają
wszystkie szczegółowe wymagania dot. niniejszego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

(...) ze względu na ograniczoną ilość wprowadzanych znaków w formularzach, dokumenty
zamówienia (zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania) zawierają
wszystkie szczegółowe wymagania dot. niniejszego postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.