eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Przebudowa ul. Żeromskiego w obrębie placu Konstytucji w RadomiuOgłoszenie z dnia 2021-04-01


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00026923 z dnia 2021-04-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Żeromskiego w obrębie placu Konstytucji w Radomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141100028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Romualda Traugutta 30/30A

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: (48) 365-46-52

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzdik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami i komunikacją

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Żeromskiego w obrębie placu Konstytucji w Radomiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-903999e2-92b2-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00026923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000233/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.29 Przebudowa ulicy Żeromskiego w obrębie Placu Konstytucji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.mzdik.pl/mzd/zamowienia-publiczne/postepowania/2021

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej (zamowienia@mzdik.pl), z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Strona Zamawiającego: www.mzdik.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej /ePUAP/(https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nową Instrukcją Użytkownika Systemu miniPortal-ePUAP dostępną na stronie internetowej (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP, natomiast zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji – datę ich przekazania na ePUAP lub e-mail. Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: (http://bip.mzdik.pl/mzd/zamowienia-publiczne/postepowania/2021). Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl). Zaszyfrowanie oferty przez Wykonawcę następuje bezpośrednio poprzez stronę: https://miniportal.uzp.gov.pl. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w szczególności: .doc, .docx, .pdf i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Instrukcji Użytkownika Systemu miniPortal-ePUAP. Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów w formacie .pdf formatem PAdES, zaś dokumenty w innym formacie niż .pdf, formatem XAdES. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. W przypadku konieczności złożenia w ofercie kilku dokumentów, np. oferta, pełnomocnictwo i tajemnica przedsiębiorstwa, Wykonawca może te dokumenty zapisać jako .zip, .7z i dopiero zaszyfrować lub zaszyfrować kilka plików, bez wcześniejszego tworzenia archiwum, gdzie zaszyfrowany plik automatycznie będzie miał format .zip. Jeśli w archiwum znajduje się zaszyfrowany wcześniej plik, Zamawiający może nie mieć możliwości jego odszyfrowania. Zaleca się wybranie kilku plików przez okno wyboru, aby zaszyfrować je do jednego pliku wynikowego. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji (adres: ul. Traugutta 30/30A, 26-600 Radom, tel. (48) 365-46-52, e-mail: mzdik@mzdik.pl). Przedstawiciel: Dyrektor. 2) W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem:-tel. (48) 363-14-50 wew. 405,- e-mail: inspektordanych@mzdik.pl,- pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, wskazany w pkt 1.1). 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu jego udokumentowania i archiwizacji. 4) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 5) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia. 6) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp. 7) Dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone przepisami prawa – w tym art. 78 ust. 1 ustawy Pzp oraz według kategorii archiwalnej tej dokumentacji. 8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych określa ustawa Pzp. 9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO.10) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku osoba ta może zostać zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; b) sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; c) żądania od Zamawiającego – jako Administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 2) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: a) prawo do usunięcia danych osobowych - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; b) prawo do przenoszenia danych osobowych - w związku z art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.2603.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Żeromskiego w obrębie placu Konstytucji w Radomiu. Zamówienie obejmuje: - roboty brukarskie (remont płyt granitowych płomieniowanych, remont kostki kamiennej), - wykonanie warstwy z mieszanki CBGM, - roboty wykończeniowe (regulację studni kanalizacyjnych i teletechnicznych, zasuw, kratek). Zakres zamówienia: - remont z wykorzystaniem starych płyt płomieniowanych - 2 500 mb; - remont z nowych płyt płomieniowanych - 650 mb; - remont z kostki kamiennej - 2 560 m2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 i w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie roboty polegające na budowie lub przebudowie dróg o łącznej wartości co najmniej 350.000,00 PLN brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i uprawnieniami, niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz odpowiednimi do stanowiska jakie zostanie jej powierzone, tj. osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. UWAGA! Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego zostaną przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut zostanie przyjęty pierwszy opublikowany po tej dacie kurs NBP. 2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarczeWykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia obejmują: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02. 2007r. oochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; d) odpis lub informację z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; e) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub odpisu albo informacji z KRS lub z CEIDG – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, wktórym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. e) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej obejmują: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz robót budowlanych dotyczy tych robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania podmiotu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do wyjaśnienia bądź uzupełnienia wykazanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w wyznaczonym przez siebie terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) Formularz ofertowy; 2) Kosztorys ofertowy ; 3) Oświadczenie własne Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp; 4) Oświadczenie dla każdego z Wykonawców występujących wspólnie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o ile Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia; 5) Oświadczenie dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów; 6) Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy); 7) Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy); 8) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika); 9) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp, natomiast warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają wspólnie. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Sekcji V pkt 5.6.), przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Sekcji V pkt 5.7.) składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, o którym w Sekcji V pkt 5.4.).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadku: 1) wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy maks. o okres odp. okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację przedm. umowy, jeżeli w trakcie obowiązyw. umowy wystąpią okoliczn. uniemożliw. jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w umowie, za które odpowiedzialn. nie ponosi Wykon. ani Zamawiający, a w szczególn. w przypadku: a) wyjątkowo niesprzyjających warunków pogod. uniemożliw. prawidłowe wykon. robót, w tym z powodu technologii realizacji robót określonej: umową, normami lub innymi przepisami bądź sztuką budowl. (np. ciągłe opady atmosf., długotrwale utrzymująca się niska lub wysoka temp. powietrza), b) działania siły wyższej, tj. niezależnego od stron losowego zdarzenia zewn., które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, a które uniemożliwia Wykon. wykon. jego zobow. w całości lub części; c) wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geolog.); d) konieczności wykon. robót dodatk. i zamiennych bądź zmian, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp;e) konieczności podjęcia działań zmierzających do ogranicz. skutków zdarzeń losowych wywołanych przez czynniki zewn., których nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażających bezpośr. życiu i zdrowiu ludzi; 2) wykonania, na polecenie Zamawiającego, robót wynikających ze spec. techn. lub zasad wiedzy techn., a niewyszczegól. w przedmiarach robót podanych w kosztorysie ofertowym, a także w przypadku obiektywnej konieczności zmniejszenia bądź zwiększenia jednostek przedmiar. zam. podst. (nie dot. robót dodatk., o których mowa w art.455 ust.1 pkt3 Pzp). Zastrzeżenie: jeżeli konieczność robót wynika z błędów lub zaniedbań Wykon., prace takie zostaną wykon. przez Wykon. bez dodatk. wynagrodzenia; 3) wykonania, na polecenie Zamawiającego, robót zamien. w stosunku do przewidzianych w spec. techn., w przypadku gdy wykon. tych robót spowoduje poprawienie jakości robót lub będą one korzystne finans. dla Zamawiającego; 4) rezygnacji z części robót w przypadku: zmian, błędów, zawyżenia w kosztorysie ilości robót do wykonania. Wykon. w tych warunkach nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za zaniechany zakres robót. Zakres robót zlecony przez Zamawiającego nie może być mniejszy niż 90% wysokości wynagr. określ. w §9 ust.1 pkt1 umowy; 5) zmiany bądź rezygnacji z udziału ustalonych podwykon. w sytuacjach, gdy dotychczas. podwyk. nie realizuje umowy w sposób należyty, bądź z przyczyn losowych nie może kontynuować robót. Zmiana bądź rezygnacja może nastąpić wyłącznie po przedst. przez Wykon. ośw. podwyk. o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedm. umowy oraz o braku roszczeń wobec Wykon. z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana podwyk. dot. podmiotu, na którego zasoby Wykon. powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ust.1 Pzp, w celu wykazania spełn. warunków udziału w postęp., Wykon. jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwyk. spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postęp.; 6) wprowadzenia podwyk. do wykon. części zam. w trakcie jego realizacji; 7) zmiany ustalonego w umowie k-ka robót drog. w uzasadnionych przypadkach. Nowy k-k robót drog. winien spełniać warunki co najmn. takie, jakie były postawione dla k-ka robót drog. w specyfikacji; 8) zmiany wynagr. w przypadku wykon. robót przewidzianych w spec. techn., wynikających z zasad wiedzy techn., a nieujętych w kosztorysie ofert., wykon. robót zamien., robót dodatk. bądź zmian, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt4 Pzp, rezygnacji z części robót oraz zmiany ustaw. stawki VAT; 9) zmiany umowy w przypadku zmiany powszechnie obow. przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedm. umowy; 10) zmiany treści umowy, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; a także w innych przypadkach wymien. w art.455 Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert): 1) W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (z wyłączeniem oferty wraz załącznikami, którą składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (zamowienia@mzdik.pl). 2) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami może odbywać się również za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularza do komunikacji). 3) Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email (zamowienia@mzdik.pl). Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.
2021-04-01 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.