eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nasielsk › Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie DworskimOgłoszenie z dnia 2022-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NASIELSK

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377899

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Elektronowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Nasielsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-190

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@nasielsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nasielsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05e4da3e-7919-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00025961

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025218/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w bjęzyku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk/proceedings
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.adres strony internetowej~https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ~1.Wymagania techniczne:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript,5)
zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) Szyfrowanie
na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.7) Oznaczenie czasu odbioru
danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2.Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
3.W celuewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów:a. .zip b. .7Z4. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. 5. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe
składane elektronicznie
muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków
dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
Wykonawca składabezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do
systemu.6.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albopodwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
Poświadczenie za zgodność zoryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione. 7.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na
platformazakupowa.pl pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk/proceedings w myśl
Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia składania ofert 8.Za datę złożenia
oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta
została zaszyfrowana izłożona.Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i
wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z późn. zm. z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w niniejszym postepowaniu jest Gmina Nasielsk reprezentowana przez Burmistrza Nasielska, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, um@nasielsk.pl.
2. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@nasielsk.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Gminy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym z ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako „ustawa Pzp”.)
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym, współpracującym z Gminą Nasielsk podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyniki przeprowadzonego postępowania mogą być opublikowane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje czas trwania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń.
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; .
7. Wykonawca posiada:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Wykonawcy nie przysługuje:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje stworzenie miejsca spotkań, wypoczynku oraz rekreacji poprzez przebudowę istniejącego budynku w Jackowie Dworskim oraz zagospodarowania terenu wokół budynku z budową placu zabaw.
Inwestycja obejmuje wykonanie prac: ziemnych, rozbiórkowych, ogólnobudowlanych. Wykonanie instalacji: fotowoltaicznej, elektrycznej, wentylacji, sanitarnej.
2. Obiekt należy do Gminy Nasielsk (działki ewidencyjne nr 100, 101 w Jackowie Dworskim).
Modernizowany obiekt to nieocieplony budynek parterowy o prostej bryle, wykonany w technologii tradycyjnej kryty jednospadowym stropodachem niewentylowanym. Budynek jest w złym stanie technicznym, ze względu na niewystarczające nakłady środków jest częściowo zdewastowany, ma przeciekający dach i wymaga gruntownej modernizacji. W ramach zadania wykonany zostanie nowy dach oraz zostaną docieplone ściany zewnętrzne. Wykonany zostanie remont pomieszczeń wewnętrznych, tj. kuchni oraz sali głównej poprzez wykonanie nowych tynków, instalacji wewnętrznych oraz zostanie zamontowane wyposażenie. Wokół budynku zostanie wykonany plac zabaw a teren zostanie uporządkowany oraz zagospodarowany.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a)zdolność techniczna:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie obiektów kubaturowych o kubaturze co najmniej 500 m3 każda.
b)zdolność zawodowa:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020.0.1333 z późn. zm.), a także ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2020).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru Załącznik Nr 5, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.
b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wg. wzoru załącznik nr 4 do SWZ, zgodnie z wymaganiami warunków udziału w postępowaniu, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. do dnia 05.03.2021 roku
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, tj.:
1) w pieniądzu,
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Nasielsk nr: 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: IZP.271.1.2022”
6. Momentem wniesienia wadium jest chwila uznania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważać za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
8. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
9. Dokument wadialny powinien zostać złożony wraz z ofertą, za pośrednictwem wskazanej platformy zakupowej.
10. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: ……...
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
12. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu - każdy z Wykonawców na potwierdzenie składa Załącznik nr 2 do SWZ CZĘŚĆ A;
b) każdy z Wykonawców składa Załącznik nr 2 do SWZ CZĘŚĆ B potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty
i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 11 ust. 4 pkt. 1, 2 SWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:
 w Rozdziale 11 ust. 4 pkt. 1 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale 10,
 dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 11 ust. 4 pkt. 2 składa każdy z Wykonawców.
3. W przypadku składania oferty przez kilku Wykonawców (wspólne ubieganie się o zamówienie), w ramach konsorcjum albo spółki cywilnej, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ten będzie realizować przedmiot zamówienia, objęty reglamentacją w zakresie swobody działalności gospodarczej. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia w części wymagającej licencji/koncesji przez Wykonawców nieuprawnionych -jeżeli dotyczy.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi - do realizacji których te zdolności są wymagane - jeżeli dotyczy.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty dołączą oświadczenie wskazujące, które roboty budowlane, dostawy, usługi zostaną wykonane przez każdego z członków konsorcjum – wg. wzoru Załącznik nr 7 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w SWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
3. 3. Zamawiający, po wyrażeniu zgody, dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w następującym zakresie:
1) wydłużenie terminu w przypadku:
a) wystąpienia nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy),
b) wystąpienia siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi,
c) wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę robót budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, szczątków ludzkich itp.,
d) wystąpienia innych nieprzewidzianych i uzasadnionych okoliczności,
e) wystąpienia następstw działań administracyjnych (np. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano na etapie zawarcia umowy),
f) konieczności przerwania robót z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych,
g) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
h) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy,
i) konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia.
2) zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku:
a) konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia.
b) ograniczenia przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia. W takim przypadku przewiduje się obniżenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy, proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu zamówienia,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: oferty składa się za pośrednictwem platformy przetragowej , poprzez strone prowadzonego postepowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-04 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

19. Dokumenty składane przez wszystkich Wykonawców do upływu terminu składania ofert:
a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Projektowane postanowienia umowy Część 2
4. Inicjatorem zmiany może być Wykonawca lub Zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować zmianę terminu wykonania prac i zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmianę technologii ze względu na zmianę postępu technologicznego (np. wycofanie produktu z rynku) w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych, w sytuacjach nie zawinionych przez Wykonawcę. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Inicjatorem zmiany może być Wykonawca.
7. Dopuszcza się zmiany w umowie dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli zachodzi potrzeba wykonania prac nie ujętych w projekcie lub też w sytuacji zmiany projektu, jeżeli potrzeba wykonania prac lub zmian w projekcie zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru w protokole konieczności. Zamawiający przewiduje w tym zakresie możliwość udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
b) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące podstaw do wykluczenia o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do SWZ podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, w formacie danych, w szczególności: ,doc, .xls, .pdf, złożone odpowiednio przez wykonawcę, podmiot udostępniający zasoby, członka konsorcjum, członka spółki cywilnej
c) zobowiązanie podmiotu trzeciego - dokumenty potwierdzające dysponowanie zasobami innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp - jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (wzór Załącznik nr 3 do SWZ) - jeżeli dotyczy,
d) pełnomocnictwo - w przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych lub w przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy. Zgodnie z art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, tj.: „Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie", w związku z powyższym pełnomocnictwo powinno być złożone pod rygorem nieważności w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
e) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, lub wskazanie źródła w Załączniku nr 2 – Oświadczenie wstępne, z którego Zamawiający może je pobrać.
f) wadium jeśli jest składane w formie niepieniężnej,
g) Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 PZP w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wymagań określonych w Rozdziale 10 ust. 6, w którym dany członek konsorcjum spełnia – Załącznik nr 7.,

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.