eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup paliwa gazowego do budynków stanowiących zasób komunalny Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z przeznaczeniem na cele opałowe.Ogłoszenie z dnia 2022-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup paliwa gazowego do budynków stanowiących zasób komunalny Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z przeznaczeniem na cele opałowe.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Dzielnicy Ursus

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Czerwca 1976r. Nr 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-495

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 4436000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ursus.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup paliwa gazowego do budynków stanowiących zasób komunalny Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z przeznaczeniem na cele opałowe.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be44ee81-785e-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00025289

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012085/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup paliwa gazowego do budynków stanowiących zasób komunalny Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z przeznaczeniem na cele opałowe.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://zamowienia.um.warszawa.pl:- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;-komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;- zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;- włączona obsługa JavaScript;- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB. Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Format kodowania i oznaczania czasu:- plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar. Pozostałą korespondencję i pytania związane z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać drogą mailową na adres ursus.wzp@um.warszawa.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania, którego dotyczy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z częścią 18 SWZ .

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-XI-WZP.271.1.2022.IMA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 291170,30 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego do instalacji znajdujących się w kotłowniach gazowych będących własnością Odbiorcy, w budynkach stanowiących zasób komunalny Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, z przeznaczeniem na cele opałowe do gospodarstw domowych, podmiotów systemu oświaty i podmiotów prowadzących działalność kulturalną, w okresie od 01.03.2022-31.05.2022.
1) Kody CPV i ich nazwy:
a) 09123000-7 gaz ziemny
b) 65210000-8 przesył gazu
2) Paliwo gazowe ma być dostarczane do nw. obiektów:
L.p. Adres punktu poboru paliwa gazowego, Nr punktu poboru paliwa gazowego, Procentowy udział ilości paliwa gazowego nabywanego w celu jego wyłącznego zużycia w gospodarstwach domowych, podmiotach systemu oświaty i podmiotach prowadzących działalność kulturalną w łącznej ilości paliwa gazowego nabywanego od Sprzedawcy
1 Regulska 44 8018590365500062049301 94,20%
2 Regulska 22a 8018590365500067402422 100%
3 Walerego Sławka 2 8018590365500061348993 100 %
4 Traktorzystów 20 8018590365500062982523 100%
5 J.M. Szancera 5 8018590365500019273087 100%
6 J.M. Szancera 7 8018590365500019273094 100%
7 St. Wojciechowskiego 15 8018590365500019273100 100%
8 Regulska 18 8018590365500042031395 100%

3) Dostawa gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2021 r., poz.716 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
4) Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 411 ze zm.).
5) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego realizację zawartej umowy na kompleksową dostawę paliwa gazowego.
6) Ilość zamawianego paliwa gazowego oraz zamówienie mocy umownej w czasie obowiązywania umowy wyniesie 445 818 kWh.
7) Zamówienia realizowane będzie w nw. terminach:
a) Rozpoczęcie: 01.03.2022r.
b) Zakończenie: 31.05.2022r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-03-01 do 2022-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej; Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.:
1.1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
1.2. aktualną koncesję na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub
1.3. ważną umowę generalną podpisaną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego – w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony jeżeli spełni go samodzielnie każdy z wykonawców, na którym ciążyć będzie obowiązek realizacji części zamówienia, objętej posiadaniem koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Części 9 pkt 1 lit a) SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu gazem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub
3) aktualna umowa generalna podpisana z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego - w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów musi przedstawić zobowiązanie tego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które powinno być sporządzone wg formularza – stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności innych podmiotów w ramach wyjaśnienia lub uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z własnymi oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 ppkt 1), oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3) oferta o treści zgodnej ze wzorem formularza – stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ;
4) formularz cenowy, sporządzony według wzoru – stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ;
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (również wspólnicy spółki cywilnej) dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, w którym wskażą które elementy przedmiotu zamówienia zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do spełnienia wyżej wymienionych warunków, sporządzone według wzoru – stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ;
Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składają;
1) w przypadku wykonawcy w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których mowa w niniejszej SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, oraz 109 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazanie osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
2) do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku stosuje się odpowiednio.
3) Pozostałe dokumenty i oświadczenia wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają zgodnie z wytycznymi w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają;
1) Oświadczenie wykonawcy, wymienione w części 9 SWZ;
a) ust. 1 pkt 1 lit. a) składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
b) ust. 1 pkt. 1 lit b) składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
c) ust. 1 pkt 1 lit. a) w zakresie potwierdzenia aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (również wspólnicy spółki cywilnej) dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, w którym wskażą które elementy przedmiotu zamówienia zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do spełnienia wyżej wymienionych warunków, sporządzone według wzoru – stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian opisany w paragrafie 9 projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) W sprawach merytorycznych;
Główny Specjalista w WAG – Artur Dziewicki, e-mail: ursus.wag@um.warszawa.pl; tel. +48 22 443-60-39;
2) W sprawach proceduralnych;
Główny Specjalista w WZP – Iwona Magdziarz, e-mail: ursus.wzp@um.warszawa.pl; tel. +48 22 443-60-98.
II. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
1) Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeśli zachodzi jedna z przesłanek opisanych w art. 255 ustawy PZP.
2) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 256 ustawy PZP. 3) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 7, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.