eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rabka-Zdrój › Dostawy pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich, mąki pszennej, makaronów.Ogłoszenie z dnia 2022-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich, mąki pszennej, makaronów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "UZDROWISKO RABKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491971074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Orkana 49

1.5.2.) Miejscowość: Rabka-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko-rabka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka Akcyjna z udziałem Skarbu Państwa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich, mąki pszennej, makaronów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87068609-7849-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00023592

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020612/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawy pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich, mąki pszennej, makaronów.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a438e457-2afd-413c-b3fd-bbf627149438

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: informacje na :https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: informacje na :https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisem SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z zapisem SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.05.TP.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 202861 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Chleb baltonowski 0,65 kg :23500 szt,Chleb skandynawski 0,5 kg: 17500 szt, Chleb żytni 1 kg:35 szt,Bułka delikatesowa 0,05 kg:42100 szt, Bułka graham 0,1 kg:100 szt, Bułka zwykła 0,1 kg:2000 szt,Chleb razowy wieloziarnisty 0,5 kg:4700 szt, Bułka tarta : 850 kg, Drożdże :85 kg,Babka piaskowa: 170 kg., Piernik przekładany:220 kg., Bagietki 0,35 - 0,40 kg:170szt ,
Pączki z nadzieniem:270 szt
szczegóły zamówienia w zał. nr 3.1 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 184000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15612100-2 - Mąka pszenna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-02-01 do 2022-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

II kwartał 2022 roku

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakośc produktów

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wartość minimalnej dostawy jednorazowej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Makaron 2-jajeczny : 100 kg., makaron 5-jajeczny 2000 kg.

4.2.5.) Wartość części: 18861 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15851100-9 - Makaron niegotowany

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-02-01 do 2022-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

II kwartał 2022 roku

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakośc produktów

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wartość minimalnej dostawy jednorazowej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej;
warunek będzie spełniony jeżeli prowadzona działalność w zakresie przedmiotu zamówienia jest wpisana do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej / w przypadku producenta produktów pochodzenia zwierzęcego pozostającego
pod nadzorem  PIW/ lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej /gdy Wykonawca nie będący producentem pozostaje pod nadzorem PIS / lub certyfikat wystawiony przez upoważnioną jednostkę certyfikacyjną stwierdzającą, że w procesie produkcji lub obrocie artykułami
żywnościowymi jest stosowany system HACCAP / ustawa z dnia 25 sierpnia DZ.U. Nr 171, poz.1225, lub ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego -Dz.U. z 2006 r. Nr17 poz.127/.z późn.zm. Dostawy będą realizowane samochodem odpowiadającym wymogom sanitarnym
określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

próbki do oceny jakości pieczywa

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 455 ustawy Pzp . Ostateczna wartość umowy uzależniona będzie od ilości osób przebywających na leczeniu /wypoczynku w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla jej ważności zachowania formy pisemnej .Z uwagi na możliwe ograniczenia przez Ministra Zdrowia w zakresie działalności leczniczej i uzdrowiskowej ( pandemia COVID-19 ), ilości zamawianego towaru będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnej ilości przedmiotu zamówienia. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie należne mu z tytułu faktycznie wykonanych dostaw

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-27 08:15

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.