eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białogard › Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w BiałogardzieOgłoszenie z dnia 2022-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BIAŁOGARD - URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 18

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943579100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um.zamowienia.publiczne@bialogard.info

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialogard.info

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52f59b58-7766-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00021662

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020789/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.bialogard.info/artykuly/2975/prowadzone-postepowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: um.zamowienia.publiczne@bialogard.info.2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy
i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia w BZP lub nr referencyjnym postępowania: IZP.271.1.1.2022.3.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: um.zamowienia.publiczne@bialogard.info .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając
z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.5.Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.5.W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcyi załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia w BZP lub nr referencyjnym postępowania: IZP.271.1.1.2022.6.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: um.zamowienia.publiczne@bialogard.info . 7.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres e-mail, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.8.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.9.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu lub adresu poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Białogard, ul. 1 Maja 18, kod pocztowy 78-200, e-mail: um.sekretariat@bialogard.info, tel. 94 357 91 00.
2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, kod pocztowy 78-200, adres e-mail: iodumb@bialogard.info, nr telefonu 94 357 92 13.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie”, IZP.271.1.1.2022, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z póź. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
-Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
-Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Białogard przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Miasto Białogard, w tym operator pocztowy, firmy serwisujące programy komputerowe, instytucje finansowe.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów zgodnie z przepisami prawa w tym instrukcja kancelaryjną i ustawą Pzp (10 lat).
7) Posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmujących budowę fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie (działka ewid. nr 332, obręb 0017 m. Białogard):
Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest (zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym):
1. Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:
1) koncepcji projektowej z podaniem rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych (2 tygodnie od dnia podpisania umowy);
2) projektu budowlanego „Budowy fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie”, zawierającego wszystkie niezbędne do realizacji robót budowlanych, zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym branże, tj. architektoniczną, konstrukcyjną, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, instalacji technologicznej, projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz wymagania dotyczące przygotowania terenu, wykończenia i zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych materiałów do wykonania prac projektowych, w szczególności aktualnych map i opinii geotechnicznych (w tym badania gruntowo-wodne), warunków technicznych, wypisów i wyrysów, uzyskaniem stosownych pozwoleń, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację robót budowlanych wymaganych obowiązującymi przepisami (w tym uzyskanie pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie oraz pozwolenia na prowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych) wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót budowlanych;
3) projektu wykonawczego stanowiącego rozwinięcie opracowania jw., w postaci odrębnych opracowań branżowych;
4) przedmiarów robót dla poszczególnych branż;
5) kosztorysów robót dla poszczególnych branż;
6) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
7) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlanych;
8) zapewnienie pełnienia przez projektantów czynności nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych.
2.Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).
3.Dokumentacja kosztorysowa zostanie sporządzona metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).
4.Wykonawca w ramach wynagrodzenia dokona wszelkich uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych w celu wykonania robót – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi normami i przepisami oraz zapewni wykonanie i sprawdzenie (w przypadku takiego wymogu) projektu pod względem zgodności z przepisami prawa przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane lub rzeczoznawców odpowiednich branż.
5.Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzjami administracyjnymi i obowiązującymi przepisami, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (o ile jest niezbędne).W ramach robót budowlanych (zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym) przewidziano budowę fontanny typu suchego (posadzkowa) bez widocznego lustra wody z dyszami i oświetleniem umieszczonym w nawierzchni palcu wraz z wykonaniem pomieszczenia technicznego bezpośrednio pod niecką fontanny.
Ogólny zakres robót budowlanych i obowiązki wykonawcy:
1) wykonanie oględzin miejsca planowanej inwestycji i zapoznania się z wszelką dokumentacją dotyczącą inwestycji, która jest przedmiotem postępowania;
2) roboty pomiarowe;
3) wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 80 x 120 cm wraz z konstrukcją na słupkach mocujących ze stali ocynkowanej (długość słupków musi umożliwiać montaż tablicy);
4) roboty rozbiórkowe i demontażowe istniejącej fontanny nieckowej;
5) wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz elektroenergetycznego. Punkty przyłączenia należy wykonać we własnym zakresie zgodnie z warunkami gestorów sieci;
6) roboty ziemne – wykonanie wykopu pod pomieszczenie techniczne fontanny, znajdujące się bezpośrednio pod niecką fontanny;
7) wykonanie wylewanego na miejscu, żelbetowego pomieszczenia niecki fontanny wraz z montażem wyposażenia technologicznego i układu sterowania;
8) wykonanie żelbetonowej niecki fontanny o średnicy 7,5 m, głębokości ok. 45 cm, wykładając nieckę płytami kamiennymi oraz ułożenie warstwy wykończeniowej niecki (płyty posadzkowe z granitu przykrywające nieckę fontanny wraz z reflektorami i dyszami oraz właz do komory technicznej);
9) wykonanie i montaż wszystkich urządzeń zgodnie z projektem.
Ogólne wymagania :
1) przygotowanie terenu budowy - istniejącą fontannę należy wyburzyć. Do nowoprojektowanego pomieszczenia technicznego należy wykonać przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne oraz elektroenergetycznego. Punkty podłączenia należy wykonać we własnym zakresie zgodnie z warunkami gestorów sieci. Prace przygotowawcze należy prowadzić z poszanowaniem przyrody, nie dokonywać zbędnych wycinek, nie naruszać naturalnego ukształtowania terenu. Należy dokonać wywozu zbędnych mas ziemnych i odpadów budowlanych oraz materiałów nienadających się do ponownego wbudowania i zutylizować we własnym zakresie. Materiały pozyskane z rozbiórki istniejącej fontanny (kostka brukowa, okładzina z płyt granitowych) należy przekazać na składowisko wskazane przez Zamawiającego, zlokalizowane w Klępinie Białogardzkim.
2) architektura – należy wykonać fontannę suchą tzw. „dry plaza”. Widocznymi elementami będą płyty posadzkowe przykrywające nieckę fontanny wraz z reflektorami i dyszami oraz właz do komory technicznej. Należy zastosować płyty posadzkowe wykonane z granitu. Rodzaj granitu uzgodnić z Inwestorem i Konserwatorem Zabytków. W płytach granitowych należy wyciąć otwory pod reflektory. Dysze i reflektory zastosować ze stali nierdzewnej. Czerpnię i wyrzutnię wentylacji komory technicznej wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich lokalizację w porozumieniu z Inwestorem, Konserwatorem Zabytków i Archeologiem;
3) konstrukcja – niecka fontanny: przewidziano żelbetową nieckę fontannową o średnicy 7,5 m. Wokół niecki fontanny wykonać przeciwspadek uniemożliwiający spływ wody deszczowej z placu do niecki fontanny i jednocześnie będzie on zatrzymywał wodę w niecce zachowując w ten sposób cyrkulację wody w obiegu. Płyty kamienne w niecce układać bezfugowo umożliwiając swobodny spływ wody do niecki fontanny na podporach dystansowych. Szerokość szczelin pomiędzy płytami przyjąć 4,5 mm. głębokość niecki przewidzieć ok. 45 cm, spadek dna niecki fontannowej należy skierować do spustów dennych. Uszczelnienie niecki fontannowej wykonać mineralną, elastyczną zaprawą uszczelniającą. Pomieszczenie techniczne: pomieszczenie techniczne przewidziano bezpośrednio pod niecką fontanny, o konstrukcji żelbetowej, powierzchni min. 14 m2 i wysokości 2,2 m (dokładna powierzchnia po wykonaniu doboru urządzeń), wylewane na miejscu budowy. Właz wejściowy do pomieszczenia technicznego winien umożliwić dostawę i montaż bądź wymianę zastosowanych urządzeń. W technologii urządzeniami warunkującymi gabaryty włazu zejściowego do pomieszczenia technicznego będzie filtr piaskowy, pompa atrakcji i szafa zasilająco-sterująca. Właz o wymiarach w świetle 80 x 80 cm;
a) instalacja – instalacje wykonać jako odporne na zmienne warunki temperaturowe. Przyłącza zrealizować zgodnie z warunkami technicznymi w dostosowaniu do przyjętej technologii pracy fontanny oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym;
b) instalacja elektryczna – przyłącze zrealizować zgodnie z warunkami technicznymi. Przewidzieć zasilanie urządzeń technologii fontanny (pompy, reflektory, pompę zatapialną, oświetlenie komory technicznej, ogrzewanie, wentylację);
c) wykończenie – wymagany jest wysoki standard wykończenia zewnętrznego z użyciem materiałów nowoczesnych o dużej trwałości, walorach estetycznych i użytkowych oraz zgodnych z programem funkcjonalno-użytkowym;
d) zagospodarowanie terenu – po wykonaniu wszystkich prac przy obiekcie należy pozostały teren doprowadzić do stanu pierwotnego;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ oraz w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU), stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 168 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena w poszczególnych kryteriach zostanie dokonana z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
2. Punktacja obliczona na podstawie kryteriów opisanych odpowiednio w Rozdziale XXV SWZ w pkt2.1 i 2.2, po zsumowaniu stanowić będzie końcową ocenę oferty.
3. Za najwyżej ocenioną, zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconychofert złożonych w postępowaniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 350 000,00 PLN (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa).
3. zdolności technicznej lub zawodowej.
1) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie ze sztuką budowlaną łącznie:
a. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dokumentację projektowo-kosztorysową architektoniczno-budowlaną obejmującą swoim zakresem co najmniej branżę architektoniczną i konstrukcyjną, dotyczącą budowy, przebudowy lub zagospodarowania terenów zielonych, placów, skwerów lub innych terenów publicznych o wartości nie mniejszej niż 30 000 PLN brutto oraz,
b. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedno zadanie w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jednokrotnie niżej określone przedsięwzięcie, porównywalne z przedmiotem niniejszego zamówienia. Uwaga: Jako zamówienie (przedsięwzięcie) związane z przedmiotem niniejszego zamówienia i do niego proporcjonalne, Zamawiający rozumie roboty budowlane zrealizowane (czyli zakończone i odebrane protokołem częściowym lub końcowym) polegające na budowie lub rozbudowie fontanny posadzkowej wraz z jej montażem i uruchomieniem o wartości co najmniej 350 000,00 złotych brutto .
Zamawiający uzna warunek za spełniony także w przypadku, gdy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie całość lub część zadań określonych w pkt. od a. do b. została wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj”;
2) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:
a. 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b. 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych,
tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c. 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych,
tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
Zamawiający wymaga, aby funkcję kierownika budowy pełniła osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ponadto od osoby tej wymagane jest minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) kierowaniu robotami danej specjalności, przy czym zasadą jest, że nakładające się na siebie okresy kierowania robotami nie sumują się. Warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy Wykonawca dysponował będzie osobą, która łącznie posiadać będzie uprawnienia oraz doświadczenie, o którym mowa powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia środków dowodowych, o których mowa poniżej.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczącej zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji (§ 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 2 pkt 2, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia środków dowodowych, o których mowa poniżej.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
W przypadku wykazania zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wskazanie zadania wykonanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, Zamawiający nie wymaga wypełniania załącznika nr 5 do SWZ.
3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony Formularz oferty – wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ;
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, które składa Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy);
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy);
6) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299 t.j.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Białogardzie 85 8562 0007 0003 4308 2000 0040 z adnotacją: wadium w postępowaniu nr IZP.271.1.1.2022. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza
ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - „Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie”, oznaczenie sprawy: IZP.271.1.1.2022.
6. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 1-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
7. Zgodnie z art. 98 ust. 6 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp.
Pozostałe informacje zawarte są w Rozdziale XXVII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany terminu realizacji umowy o taką ilość dni,
w jakiej wystąpiły wskazane okoliczności oraz usuwanie ich skutków, w związku z:
a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek warunków klimatycznych: (gwałtowne opady deszczu, gradobicie, śnieżyce, powodzie i inne anomalia klimatyczne) uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób (sprawdzeń), dokonanie odbiorów, przez okres powyżej 4 dni,
c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
d) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy,
e) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
f) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy (m.in. koniecznością wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych; koniecznością wykonania robót przez innego Wykonawcę
w miejscu wykonywania prac budowlanych),
g) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
2) zmiany osób wykonujących zamówienie, o których mowa w § 16 ust. 2 – w sytuacji kiedy wymiana
ta będzie spowodowana przyczynami losowymi, niezależnymi od Wykonawcy, a leżącymi po stronie tych osób. Osoby zastępujące osoby wskazane w ofercie przetargowej muszą spełniać warunek zdolności technicznej lub zawodowej określony w SWZ,
3) zwiększenia liczby osób wykonujących zamówienie, o których mowa w § 16 ust. 2 – w sytuacji kiedy zmiana ta będzie konieczna do prawidłowego (np. terminowego) wykonania przedmiotu zamówienia. Wskazane osoby muszą spełniać warunek zdolności technicznej lub zawodowej określony w SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia robót, ograniczenia zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych. Wykonawca wykona wycenę robót wynikającą ze zmiany sposobu prowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą wskazaną poniżej, przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetobud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego):
a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla woj. zachodniopomorskiego,
b) koszty pośrednie „Kp” – średnie dla woj. zachodniopomorskiego,
c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla woj. zachodniopomorskiego,
d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,
e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR,
f) roboty wynikające z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem, o którym mowa w § 2 ust. 8.
3. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę wniosku wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa
w ust. 2, na wynagrodzenie Wykonawcy.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 2, zostaną wprowadzone aneksem, który będzie obowiązywał od dnia jego podpisania i będzie obejmował wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 2, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.
5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.