eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Śląska › Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu cmentarza komunalnego w Środzie Śląskiej oraz ul. Polnej w Komornikach w latach 2022 -2023Ogłoszenie z dnia 2022-01-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu cmentarza komunalnego w Środzie Śląskiej oraz ul. Polnej w Komornikach w latach 2022 -2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Środa Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935069

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 5

1.5.2.) Miejscowość: Środa Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@srodaslaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://srodaslaska.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu cmentarza komunalnego w Środzie Śląskiej oraz ul. Polnej w Komornikach w latach 2022 -2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f300a5f9-751d-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00019981

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://srodaslaska.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Środa Śląska https://srodaslaska.logintrade.net/rejestracja/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Środa Śląska https://srodaslaska.logintrade.net/rejestracja/. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Środa Śląska: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SIWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Środa Śląska:
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
a dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
b dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
c dla Windows 8: Internet Explorer 11
d dla Windows 10: Internet Explorer 11
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
II Dopuszczalne formaty przesyłanych danych
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg
III Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP 271.8-4/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających na terenie cmentarza komunalnego w Środzie Śląskiej oraz na terenie ul. Polnej w Komornikach w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.

Zamówienie obejmuje:

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odebranych odpadów o kodach:
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji;
20 02 - odpady z ogrodów i parków – w tym z cmentarzy;
20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;
20 02 02 – gleba i ziemia w tym kamienie oraz odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01
18 01 03 – inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady w wyłączeniem odpadów o kodach 18 01 80 i 18 01 82
18 01 04 -
(zgodnie z zasadami prawa krajowego, w tym z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą o odpadach, aktami prawa miejscowego oraz zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności) z terenu cmentarza komunalnego w Środzie Śląskiej zgodnie z potrzebami i wskazaniami Zamawiającego, tj.:

a) dostawa jednakowych pod względem wykonania i koloru pojemników na odpady, będących własnością Wykonawcy, ustawianych w miejscach i ilościach wskazanym przez Zamawiającego, tj. :
- 6 szt. pojemników o pojemności nie mniejszej jak 1100 l (wyposażone w kółka);
- 1 szt. kontenerów KP-3;
- 4 szt. kontenerów KP-5;
oraz podczas Świąt Wielkanocnych, Wszystkich świętych i Bożego Narodzenia dodatkowo 1 szt. kontenera KP-5;
b) w dniu odbioru zapełnione pojemniki i ich ilość zostaną wskazane przez pracownika cmentarza. Odbiór pojemników odbywać się będzie na zgłoszenie telefoniczne. Większość pojemników winna być opróżniona w piątek do godziny 09:00. Pojemniki, które zostaną zapełnione w trakcie trwania tygodnia kalendarzowego powinny być odebrane po zgłoszeniu telefonicznym następnego dnia roboczego do godziny 09:00;
c) Zamawiający zastrzega, iż w przypadku przepełnienia pojemnika lub rozsypania się odpadów dookoła pojemnika, Wykonawca zobowiązany będzie do ich zebrania i uporządkowania terenu w odległości 1,5 m od pojemnika/kontenera;
d) na czas od 07.04.2022 r. do10.05.2022 r. oraz od 13.10.2022 r. do 03.01.2023 r. i na czas 20.03.2022 r. do20.04.2022 r. oraz od 13.10.2022 r. do 03.01.2023 r.Wykonawca dostarczy dodatkowo 1 szt. kontenera KP-5. W dniu 31.10.2022 r. i 31.10.2023ok.  godz.  08.00  oraz  ok.  godz. 16.00 należy opróżnić pojemniki i kontenery zapełnione, wskazane przez pracownika obsługi cmentarza tak, aby od rana w dniu 01.11.2022 i 01.11.2023 r. były opróżnione (pute). W dniu 02.11.2022 r. w godzinach porannych, należy opróżnić pojemniki i kontenery zapełnione, wskazane przez
pracownika obsługi cmentarza
e) wszystkie dostarczone przez Wykonawcę pojemniki i kontenery winny być stale sprawne, zamykane i mieć estetyczny wygląd;
f) Zamawiający zastrzega, że nie ma możliwości wjazdu na teren cmentarza komunalnego samochodami ciężarowymi o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Zamawiający dopuszcza wjazd na teren cmentarza samochodów powyżej 3,5 t jedynie w celu odbioru pojemników KP-3 lub KP-5;
g) pojemniki 1100 l zgłoszone do opróżniania, należy wyciągnąć z terenu cmentarza komunalnego na odległość ok. 10 mb przez Wykonawcę,
h) w przypadku uszkodzenia mienia gminnego, nagrobków lub innych elementów małej architektury całość szkody powstałej z tego tytułu poniesie Wykonawca;

2. Odbiór, transport i zagospodarowanie odebranych odpadów budowlanych o kodzie 17 01 07 (zgodnie z zasadami prawa krajowego, w tym z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą o odpadach, aktami prawa miejscowego oraz zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności ) z terenu cmentarza komunalnego w Środzie Śląskiej zgodnie z potrzebami i wskazaniami Zamawiającego, tj.:
a) dostawa minimum jednego kontenera KP-5, na wskazane przez Zamawiającego miejsce poza terenem cmentarza. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości kontenerów, w zależności od potrzeb i ilości wytwarzanych odpadów;
b) odbiór odpadów odbywać się będzie na zgłoszenie telefoniczne w ciągu 48 h;
c) dostawa zamówionego kontenera na teren cmentarza nastąpi w ciągu 48 h.
d) Odbiór odpadów o kodach 18 01 04 i 18 01 03, w workach foliowych 240l odbywał się będzie 1 raz w miesiącu na zgłoszenie telefoniczne

3. Odbiór, transport i zagospodarowanie odebranych odpadów o kodach: 20 02 03 – inne odpady nieulegające
biodegradacji, 20 02 - odpady z ogrodów i parków – w tym z cmentarzy; 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji; 20 02 02 – gleba i ziemia w tym kamienie oraz odpady komunalne o kodzie 20 03 01 (zgodnie z zasadami prawa krajowego, w tym z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą o odpadach, aktami prawa miejscowego oraz zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności ) z terenu cmentarza komunalnego w Środzie Śląskiej,

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zakres: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu cmentarza komunalnego w Środzie Śląskiej oraz ul. Polnej w Komornikach: 100% wartości zamówienia podstawowego na zasadach określonych w umowie stanowiącej załącznik do SWZ zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzony na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obejmujący co najmniej odpady o kodach 20 03 01 oraz 17 01 07
b) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów, o których mowa w ustawie o odpadach obejmujący co najmniej odpady o kodach 20 03 01; 20 02 03 oraz 17 01 07
c) posiada pisemne zapewnienie odbioru odpadów o kodzie 20 03 01; 20 02 03 do zagospodarowania w instalacji.
2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2.4 Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie usług polegających na podobnym charakterze o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000 zł.
b) samochodami ciężarowymi do transportu odpadów, wyposażonymi w element prasujący, pozwalający zmniejszyć kubaturę przewożonych odpadów, przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemności 1100L–minimum 1szt.;
b) samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony, przystosowanymi do transportu selektywnie zebranych odpadów – minimum 1 szt.;
c) samochodem ciężarowym bramowym, przystosowanym do przewozu pojemników o pojemności od 5 m3 – minimum 1 szt.;
Sprzęt, o którym mowa wyżej musi spełniać wymagania przepisów ochrony środowiska odnośnie ochrony przed hałasem. Sprzęt musi być wyposażony w sygnały ostrzegawcze, informujące kierowców o utrudnieniach spowodowanych opróżnianiem pojemników.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SWZ.
2. „Formularz cenowy” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1/1 SWZ.
3. Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
4. Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Oświadczenie z art. 117 ust. 4- Załącznik nr 6 do SWZ (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się w postępowaniu o udzielenie zamówienia np. Konsorcjum, spółka cywilna).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 PZP Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w tym:
a) zmiany stawki podatku vat,
b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, np. działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie umownym,
c) wystąpienia siły wyższej tj. wydarzenia nieprzewidywalnego i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występującej po podpisaniu umowy, a powodującego niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
d) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego
2. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez Strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie.
3. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://srodaslaska.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-24 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.