eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Świadczenie usług transportu sanitarnego medycznym środkiem transportu wraz z kierowcą uprawnionym do wykonywania podstawowych medycznych czynności ratunkowych, na rzecz pacjentów MSCZOgłoszenie z dnia 2021-03-17


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00018930 z dnia 2021-03-17

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług transportu sanitarnego medycznym środkiem transportu wraz z kierowcą uprawnionym do wykonywania podstawowych medycznych czynności ratunkowych, na rzecz pacjentów MSCZ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

1.3.) Oddział zamawiającego: MSCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000687617

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 2/4

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-802

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 739 13 84

1.5.8.) Numer faksu: +48 22 758 75 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mscz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tworki.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/mscz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług transportu sanitarnego medycznym środkiem transportu wraz z kierowcą uprawnionym do wykonywania podstawowych medycznych czynności ratunkowych, na rzecz pacjentów MSCZ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9450379-7760-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010819/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/MŁ/2/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 202554 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego medycznym środkiem transportu wraz z kierowcą uprawnionym do wykonywania podstawowych medycznych czynności ratunkowych, na rzecz pacjentów MSCZ. 2. Przedmiotowa usługa świadczona będzie przez 12 m-cy, w następujący sposób:- 24 godz./dobę w soboty, niedziele oraz święta i dni wolne u Zamawiającego (w tym 21.05.2021 oraz 24.12.2021); - od godz. 15:00 do godz. 7:00 w dni powszednie. Całkowita liczba godzin do zrealizowania usługi: 6.138. Do obliczenia ceny Wykonawca zobowiązany będzie przyjąć wzór: stawka za 1 godzinę x liczba godzin.3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany był zgodnie z wymaganiami dotyczącymi środka transportu drogowego, zawartymi w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 179/2020/DSM Prezesa NFZ z dn. 12.11.2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne. Wymagania techniczne dla środka transportu drogowego: a) spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane zgodnie z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;b) cechy techniczne i jakościowe określone w obowiązującej Polskiej Normie PN-EN 1789 dla środka transportu drogowego typu B lub typu C.4. Zamawiający wymaga, aby wyposażenie medycznego środka transportu spełniało wymagania minimalne dla podstawowego zespołu ratownictwa medycznego i było zgodne z aktualnie obowiązującą Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane oraz z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, zawartymi w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 179/2020/DSM Prezesa NFZ z dn. 12.11.2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany był przez personel Wykonawcy (tj. kierowców), posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia: - uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi; - ukończony rozszerzony kurs BLS.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 196231,86

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 196231,86

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 196231,86

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kolumna Transportu Sanitarnego TRIOMED Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 432682717

7.3.3) Ulica: Północna 22a

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-064

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 196231,86

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

2021-03-17 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.