eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rokietnica › Usługa cateringowa- zbiorowego żywienia dzieci uczęszczajacych dp przedszkola w Napachaniu.Ogłoszenie z dnia 2024-01-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa cateringowa- zbiorowego żywienia dzieci uczęszczajacych dp przedszkola w Napachaniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rokietnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258543

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Golęcińska 1

1.5.2.) Miejscowość: Rokietnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-090

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 8960601

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@rokietnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rokietnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/rokietnica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa cateringowa- zbiorowego żywienia dzieci uczęszczajacych dp przedszkola w Napachaniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-399dc201-8f80-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00018564

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525293

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2N.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 308310,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia - gotowych 3 posiłków z napojami: śniadanie, obiad i podwieczorek dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających do Przedszkola w Napachaniu w okresie od 02.01.2024 do 31.12.2024 ( tj. w ciągu 239 dni roboczych). 3. Wykonawcę zobowiązuje się do:
a) dostarczania odpowiedniej ilości posiłków wraz z napojami (w tym również z wodą) zgodnej
z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez upoważnioną osobę w następujący sposób:
- zamówienie śniadań do godz. 800, dostawa do 815
- korekta ilości posiłków do godz. 1030
- dostawa obiadów i podwieczorków w godz. 1100- 1130
Zamówienia ilości posiłków przez Zamawiającego nastąpi w sposób mailowy lub telefoniczny- sms.
b) zamawiający dopuszcza zmiany dostawy posiłków w przypadkach związanych z organizacją pracy w przedszkolu ( wyjazdy, spektakle itp.) W przypadku wyjazdu dzieci przedszkolnych Wykonawca winien przygotować w ramach środków przeznaczonych na dany dzień żywieniowy zupę i tzw. suchy prowiant dla dzieci wyjeżdżających. O planowanym wyjeździe i liczbie biorących w niej udział dzieci Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 3 dniowym wyprzedzeniem (szczegóły będą uzgodnione pomiędzy dyrektorem placówki a Wykonawcą). Dla dzieci pozostających w placówce Wykonawca dostarczy posiłki w zwykłym trybie.
c) jadłospis będzie układany przez Wykonawcę na okres 10 dni i przedstawiany Zamawiającemu do zatwierdzenia na 4 dni przed planowaną usługą. Przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów.
Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów.
Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat.
d) posiłki muszą być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną.
Przygotowane i dostarczone posiłki powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeże, posiadające aktualne terminy ważności , nabyte w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi, z ograniczoną ilością substancji dodatkowo konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, bez glutaminianu sosu, zmniejszających zużycie soli na rzecz naturalnych składników.
Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu 10 dni żywieniowych.
e) smak i jakość posiłków powinna być zgodna z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach o żywieniu w placówkach.
( Dz.U. Z 2019 poz.1252 ze zm.)
Dania należy przygotowywać bez stosowania mięsa przetworzonego (mielonego) na rzecz całych sztuk mięsa, wędliny w swoim składzie winny zawierać powyżej 80% mięsa.
Wykonawca dba o właściwy stan dostarczanych posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne).
f) wykonawca jest zobowiązany do działania zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego ( Dz. U. Z 2007 r. Nr 80, poz. 545). Zamawiający zastrzega prawo dokonywania kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.
g) wszelkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HCCAP i z uwzględnieniem indywidualnych diet żywieniowych. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci zgodnie z zaświadczeniem lekarskim i do zawarcia diet w jadłospisie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 259901,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 304725,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 259016,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Projektów EUROPROJEKT Przemysław Górny

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7871066750

7.3.3) Ulica: Sportowa 4

7.3.4) Miejscowość: Lubosz

7.3.5) Kod pocztowy: 64-423

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 259016,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.