eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › Rozbudowa budynku OSP we wsi Trzebień i zakup samochodu strażackiego (2)Ogłoszenie z dnia 2022-01-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku OSP we wsi Trzebień i zakup samochodu strażackiego (2)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bolesławiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821457

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Teatralna 1a

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 732 32 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaboleslawiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa budynku OSP we wsi Trzebień i zakup samochodu strażackiego (2)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37855845-7464-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00017243

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00319221/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa budynku OSP we wsi Trzebień i zakup samochodu strażackiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.gminaboleslawiec.pl/3501/594/postepowania-rowne-i-powyzej-130-000-zl.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: a.kusmierz@gminaboleslawiec.pl , urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
5. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu ul. Teatralna 1A reprezentowana przez Wójta Gminy,
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Renata Szewczyk (Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec, telefon 075 732 32 21, e-mail urzadgminy@gminaboleslawiec.pl),
3) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.,
- art. 18, art. 74 i art. 78 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.),
4) Odbiorcą Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub wynikających z zawartej umowy,
5) podanie przez Pana/Panią/Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
6) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
7) posiada Pani/Pan/Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
8) ma Pan/Pani/Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
9) nie przysługuje Pani/Panu/Państwu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
10) Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
11) Pani/Pana/Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.I.271.01.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku OSP we wsi Trzebień i zakup samochodu strażackiego.
Zakres zamówienia obejmuje:
1.1 Roboty budowlane.
1.1.1 Rozbudowa budynku OSP – wykonanie następujących robót budowlanych:
• Powierzchnia całkowita budynku - 358,15 m2
• Kubatura - 1 542,20 m3
• Liczba pomieszczeń - 13
1.1.2 Przygotowanie terenu pod rozbudowę budynku (roboty porządkowe, roboty pomiarowe, itp.).
1.1.3 Wykonanie wykopów pod fundamenty rozbudowywanego budynku.
1.1.4 Wykonanie ław i ścian fundamentowych budynku.
1.1.5 Wykonanie izolacji przeciwwodnych pionowych i poziomych.
1.1.6 Wykonanie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynku.
1.1.7 Wykonanie dachu wraz z ociepleniem.
1.1.8 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku.
1.1.9 Wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz budynku (sufity, tynkowanie, malowanie, tynk żywiczny, podłogi z płytek, posadzka w garażu, licowanie ścian płytkami, itp.).
1.1.10 Wykonanie instalacji oraz montaż elementów wyposażenia instalacyjnego wentylacji w budynku.
1.1.11 Wykonanie i montaż pozostałych elementów instalacyjnych w budynku (instalacje sanitarne oraz elektryczne).
1.1.12 Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych budynku.
1.1.13 Wykonanie tynków zewnętrznych na elewacji budynku.
1.1.14 Wykonanie przyłączy zewnętrznych zgodnie z dokumentacją projektową.
1.1.15 Zagospodarowanie terenów.
1.1.16 Wykonanie prac budowlanych w istniejącym budynku (wyburzenie ścian wewnątrz budynku, modernizacja pomieszczeń, docieplenie istniejących ścian zewnętrznych, remont i przebudowa wewnętrznych instalacji technicznych, dostawa i montaż szafy do ubrań wraz z pralnicą i potrzebną instalacją, dostawa i montaż log wg załącznika, montaż syreny alarmowej na dachu budynku, itp.).
1.1.17 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
1.1.18 Jakość wykonywanych robót dotyczy zakresu umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na użytkowania.

1.2 Zakup i dostawa samochodu strażackiego.
Średni samochód gaśniczo-ratowniczy z napędem 4x4 o podstawowych parametrach:
 moc silnika nie mniejsza niż 230kw,
 maksymalna masa rzeczywista 16 000kg,
 pojazd ma spełniać normę min. euro 6D,
 napęd 4x4.
Opis minimalnych wymagań parametrów techniczno-funkcjonalnych zawiera załącznik do SWZ pn. Szczegółowy opis samochodu strażackiego (SOSS).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144210-3 - Wozy strażackie

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny (100%).
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie i wskażą należycie wykonane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone roboty (zrealizowane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) polegające na budowie, przebudowie lub remoncie jednego obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 250,00 m2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1. potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 SWZ:
2.1.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, wg Zał. nr 7 „Doświadczenie zawodowe”;
Wykaz dotyczy zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia (patrz Rozdział VII pkt 2 ppkt 2.4. SWZ) tj. polegające na budowie, przebudowie lub remoncie jednego obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 250,00 m2.
Wykonawca dołączy dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w Zał. nr 7 „Doświadczenie Zawodowe” zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów załączy inne dokumenty poświadczające spełnienie warunku.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru Zał. nr 5 (jeżeli dotyczy). Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - Zał. nr 4.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczenie swojej oferty wadium w wysokości: 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy PLN 00/100) na okres związania ofertą.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział w Bolesławcu
92 8392 0004 2600 2017 2000 0040
UWAGA !!! Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.4. Wspólny udział wykonawców.
1.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1.4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ppkt 1.1.1. (Zał. nr 2) oraz oświadczenie z ppkt 1.1.2. (Zał. nr 3) składa każdy (odrębnie) z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą dołączyć do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy – Zał. nr 6 do SWZ, jeżeli w postępowaniu zachodzą okoliczności opisane w art. 117 ust. 3.
1.4.4. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza to przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
1.4.5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1.4.6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
1.4.7. Wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne lub pełnomocnika.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający informuje, iż zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wypłata dofinansowanych środków zadania wypłacona zostanie po zakończeniu realizacji inwestycji. Zatem Zamawiający informuje, iż w trakcie realizacji zadania będzie mógł wypłacić Wykonawcy w ramach zaliczki, jedynie wysokość wkładu własnego.
W przypadku ceny ofertowej (brutto) mieszczącej się w kwocie do 3.000.000 zł (włącznie) wkład własny Zamawiającego będzie kwotą wyliczoną jako 20% ceny ofertowej i wyniesie max. 600.000 zł.
Jeżeli cena ofertowa (brutto) przekroczy kwotę 3.000.000 zł to wkład własny Zamawiającego ustalony zostanie jako różnica ceny ofertowej (brutto) i kwoty przyznanej Promesy w max. wysokości (2.400.000zł), czyli w tym przypadku (powyżej 3.000.000 zł): wkład własny = cena ofertowa brutto – 2.400.000 zł.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczenia techniczne (ilość dozwolonych znaków) Zamawiający informuje, że zmiany umowy zostały określone w SWZ Rozdziale X. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkowania dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.