eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Inowrocław › Drukowanie informatora "Nasze Miasto Inowrocław"Ogłoszenie z dnia 2023-01-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Drukowanie informatora „Nasze Miasto Inowrocław”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Inowrocław

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350725

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Ratuszowa 36

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 52 35 55 250

1.5.8.) Numer faksu: 52 35 55 233

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@inowroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Drukowanie informatora „Nasze Miasto Inowrocław”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81e81e70-6ca5-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00015188

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021736/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Druk informatora Nasze Miasto Inowrocław w 2023 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459151/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZZP.271.1.54.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. usługi drukowania informatora „Nasze Miasto Inowrocław”.
2. Wymagania Zamawiającego:
- format informatora A3, sfalcowany, z rozcinaniem, bez zszycia, końcowy format – A4, 12 stron (wszystkie w kolorze),
- papier offset – 90 g, z A lub A+ (jeśli w zleceniu druku kolejnego numeru periodyku nie ma określonego tego parametru, to oznacza, że z A),
- kreda mat,
- nakład informatora - nie mniejszy niż 32.000 egz. lecz nie większy niż 40.000 egz. jednorazowo. Dokładny nakład Zamawiający określi każdorazowo przy przekazaniu Wykonawcy treści informatora.
3. Zlecenie druku Zamawiający potwierdzi drogą elektroniczną.
4. Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy drogą elektroniczną pliki przygotowane do druku w formacie pdf. Przed przystąpieniem do druku Wykonawca, w tym samym dniu, tj. w dniu otrzymania plików, będzie przedstawiał Zamawiającemu próbny wydruk (proof) do akceptacji.
Zamawiający będzie przekazywał pliki Wykonawcy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-20:00 oraz w soboty w godz. 8:00-13:00.
5. Wykonawca wydrukuje i sfalcuje całość nakładu w ciągu jednego dnia, licząc od dnia otrzymania pisemnej akceptacji informatora i dostarczy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Koszty transportu informatora pokrywa Wykonawca. Zlecenie druku, sposób jego opakowania, nakład oraz inne niezbędne informacje Zamawiający prześle Wykonawcy każdorazowo drogą elektroniczną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 249984,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 249984,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 249984,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Drukarnia POZKAL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 556-268-54-77

7.3.3) Ulica: Cegielna 10/12

7.3.4) Miejscowość: Inowrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 88-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 249984,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.