eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekary Śląskie › Oznakowanie poziome dróg publicznych na terenie miasta Piekary Śląskie w roku 2022.Ogłoszenie z dnia 2022-01-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Oznakowanie poziome dróg publicznych na terenie miasta Piekary Śląskie w roku 2022.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piekary Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255418

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bytomska 84

1.5.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-940

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@piekary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://piekary.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Oznakowanie poziome dróg publicznych na terenie miasta Piekary Śląskie w roku 2022.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9ba5892-73a6-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00015142

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/16906/summary

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r.
poz. 344), tj:
1) poprzez Platformę przetargową pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ (zwanej dalej
zamiennie Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego
postępowania
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: bzp@piekary.pl oraz adresy e mail
Wykonawców podane w formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie
możliwy tylko poprzez adres(adresy) wskazany w formularzu ofertowym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem
https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej.
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj.PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel.+48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 –
16.00.5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia
oferty, zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej) dopuszczone są wyłącznie formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) w
sprawieKrajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przysyłania dokumentów elektronicznych (w tym
oferty) skompresowanych formatem .rar
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego rozdziału SWZ,
przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.
9. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
10. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul.
Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411, adres e-mail: um@piekary.pl.
2. Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony
swoich danych pod adresem – e-mal: dane.osobowe@piekary.pl. lub pisemnie na adres siedziby
Administratora wskazany powyżej.
3. Celem zbierania danych jest : prowadzenie procedury przetargowej, w wyniku której zostanie
wybrany wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z postanowieniami ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne do złożenia oferty w postępowaniu
przetargowym.
6. Pani/Pana dane będą ujawniane i upubliczniane zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 oraz art.
253 ust. 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r., a ponadto udostępniane podmiotom i osobom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu, lub kurierowi w celu
przekazania korespondencji papierowej, a także podmiotom przetwarzającym :
- LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w
związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary
Śląskie.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony
danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan iż przepisy
RODO zostały naruszone.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat - dokumentacja zamówień publicznych, 10 lat - umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr
14, poz. 67 z późn. zm.). Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na inne przepisy prawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271-2/IG/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część I przedmiotu zamówienia:

1.mechaniczne odnawianie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą odblaskową nawierzchniową z mikrokulkami – ok. 3000,00 m2,
2.mechaniczne odnawianie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą odblaskową nawierzchniową z mikrokulkami - ok. 3000,00 m2,
3.mechaniczne odnawianie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą odblaskową nawierzchniową z mikrokulkami – ok. 1800,00 m2,
4.wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbą odblaskową nawierzchniową z mikrokulkami strzałki i inne symbole – ok. 500,00 m2,
5.oznakowanie poziome cienkowarstwowe w kolorze niebieskim - malowanie tła pod kopertami dla osób niepełnosprawnych – ok. 73,00 m2,
6.usuwanie starego oznakowania poziomego cienko i grubowarstwowego – ok. 72,00 m2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: I Kryterium - cena (C) waga 60%
II Kryterium - wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) waga 40%

3. Ocena ofert w oparciu o powyższe kryteria dokonana zostanie w następujący sposób:

Kryterium I - cena (C) - waga 60%

C = (cena najniższa spośród wszystkich ofert/cena badanej oferty) x 100 punktów x 60%

Kryterium II – wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady (G)- waga 40%

Dla części I

– 12 miesięcy– 2 pkt
– 8 miesięcy –1 pkt
- 6 miesięcy - 0 pkt
G = (ilość punktów przyznana wg opisu punktacji j.w. / maksymalna możliwa ilość punktów
za gwarancję tj. 2) x 100 punktów x 40%


Łączna ocena punktowa będzie stanowić sumę uzyskanych przez wykonawcę punktów we wszystkich kryteriach = (C) + (G)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część II przedmiotu zamówienia:
1.oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonane mechanicznie – oznakowanie strukturalne – kolor biały – ok. 162,00 m2,
2.oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonane mechanicznie – oznakowanie strukturalne – kolor czerwony – ok. 161,00 m2,
3. oznakowanie grubowarstwowe w formie naklejanych piktogramów znaków ostrzegawczych i zakazu dla prędkości 60km/h – ok. 10 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: I Kryterium - cena (C) waga 60%
II Kryterium - wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) waga 40%

3. Ocena ofert w oparciu o powyższe kryteria dokonana zostanie w następujący sposób:

Kryterium I - cena (C) - waga 60%

C = (cena najniższa spośród wszystkich ofert/cena badanej oferty) x 100 punktów x 60%

Kryterium II – wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady (G)- waga 40%
Dla części II

– 48 miesięcy– 2 pkt
– 42 miesięce –1 pkt
- 36 miesiący - 0 pkt

G = (ilość punktów przyznana wg opisu punktacji j.w. / maksymalna możliwa ilość punktów
za gwarancję tj. 2) x 100 punktów x 40%


Łączna ocena punktowa będzie stanowić sumę uzyskanych przez wykonawcę punktów we wszystkich kryteriach = (C) + (G)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:

3.4.1. Zamawiający uzna ww warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy w tym okresie wykonał:

dla części I
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego o wartości nie mniejszej niż 45 000,00 zł brutto

dla części II
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto

dla obydwu części:
W przypadku składania oferty na obydwie części zamówienia Zamawiający dopuszcza wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i oznakowania poziomego grubowarstwowego o wartości łącznej nie mniejszej niż 65 000,00 zł brutto, w tym oznakowanie poziome cienkowarstwowe o wartości nie mniejszej niż 45 000,00 zł brutto i oznakowanie poziome grubowarstwowe o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto

3.4.2. dysponuje lub będzie dysponował sprzętem:dla części I

Lp. Nazwa Minimalna ilość sprzętu
1. Malowarka samobieżna hydrodynamiczna do malowania ciągów z automatycznym podziałem linii automatycznym podawaniem mikrokulek 2
2. Malowarka samobieżna hydrodynamiczna mała z pneumatycznym podawaniem mikrokulek 2
3. Samochód dostawczy 2
4. Urządzenia do czyszczenia nawierzchni: szczotka mechaniczna 2
5. Urządzenia do czyszczenia nawierzchni: zamiatarka 1
6. Urządzenia do usuwania zbędnego oznakowania: frezarka 2
7. Urządzenie do pomiarów parametrów Qd i RL -retroreflektometr 1
8. Samojezdna układarka mas chemoutwardzalnych 1


dla części II
Lp. Nazwa Minimalna ilość sprzętu
1. Samojezdna układarka mas chemoutwardzalnych 1
2. Samochód dostawczy 1
3. Urządzenia do czyszczenia nawierzchni: zamiatarka 1

W przypadku Wykonawców składających oferty na więcej niż jedną część zamówienia, warunek dotyczący dysponowania sprzętem podlega sumowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek)
wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia w
terminie nie krótszym niż 5 dni następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na
dzień ich złożenia):
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt
3.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: . Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 2 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.1

wykaz robót budowlanych:
dla części I
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego o wartości nie mniejszej niż 45 000,00 zł brutto wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

dla części II
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

dla obydwu części:
W przypadku składania oferty na obydwie części zamówienia Zamawiający dopuszcza wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i oznakowania poziomego grubowarstwowego o wartości łącznej nie mniejszej niż 65 000,00 zł brutto, w tym oznakowanie poziome cienkowarstwowe o wartości nie mniejszej niż 45 000,00 zł brutto i oznakowanie poziome grubowarstwowe o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto

- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.2.

Wykaz sprzętu:
dla części I
Lp. Nazwa Minimalna ilość sprzętu
1. Malowarka samobieżna hydrodynamiczna do malowania ciągów z automatycznym podziałem linii automatycznym podawaniem mikrokulek 2
2. Malowarka samobieżna hydrodynamiczna mała z pneumatycznym podawaniem mikrokulek 2
3. Samochód dostawczy 2
4. Urządzenia do czyszczenia nawierzchni: szczotka mechaniczna 2
5. Urządzenia do czyszczenia nawierzchni: zamiatarka 1
6. Urządzenia do usuwania zbędnego oznakowania: frezarka 2
7. Urządzenie do pomiarów parametrów Qd i RL -retroreflektometr 1
8. Samojezdna układarka mas chemoutwardzalnych 1

dla części II
Lp. Nazwa Minimalna ilość sprzętu
1. Samojezdna układarka mas chemoutwardzalnych 1
2. Samochód dostawczy 1
3. Urządzenia do czyszczenia nawierzchni: zamiatarka 1

W przypadku Wykonawców składających oferty na więcej niż jedną część zamówienia, warunek dotyczący dysponowania sprzętem podlega sumowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
2) w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej),
3) polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 70 000,00 zł .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dla części I i II).

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości całkowitej ceny brutto oferty.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BANK POLSKI SA nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (zgodnie z postanowieniami umowy).

9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (zgodnie z postanowieniami umowy).

11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 15. ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, złożonej w przedmiotowym postępowaniu bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza także zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach opisanych w treści art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2, 3 i 4 u.p.z.p.
1.1. Okoliczności, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, które zostały przewidziane w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, niezależnie od wartości zmiany, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które określają postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian, ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (zmian wysokości ceny), i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie następujących zmian, określając ich zakres i tryb, oraz wskazując okoliczności, wobec wystąpienia których wymagane będzie sporządzenie stosownego aneksu do Umowy (poniższe warunki określają rodzaj i zakres zmian, warunki wprowadzania zmian i jednocześnie nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy):
1.1.1. Strony mają prawo do zmiany terminu zakończenia robót wskazanych w poszczególnych zleceniach o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia tych robót, w następujących sytuacjach i przy określonych warunkach:
a) w przypadku zmiany ustawowej procentowej stawki VAT od towarów i usług, zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto wskazana w § 12 ust. 1 wyłącznie w stosunku do zakresu zamówienia niewykonanego do dnia ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w następujący sposób:
- dotychczasowe wynagrodzenie brutto wynikające z Umowy pozostaje bez zmian, rozliczone zgodnie ze stawką procentową podatku VAT obowiązującą przy podpisaniu Umowy do dnia jej ustawowej zmiany, w zakresie robót wykonanych do daty tej zmiany,
- wynagrodzenie brutto za roboty realizowane po dacie ustawowej zmiany stawki procentowej podatku VAT, skorygowane będzie o różnicę wartości procentowej pomiędzy uprzednią stawką VAT (obowiązującą przy podpisaniu Umowy do czasu ustawowej zmiany) i nową stawką VAT zmienioną ustawą w trakcie realizacji zamówienia, lub
1.1.2. Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy.
a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym Ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem lit. b,
b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
1.1.3 Wszelkie zmiany Umowy wymagające sporządzenia aneksu, dokonywane są przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1.1.4 Zwiększenie ilości obmierzonych prac w poszczególnych zleceniach nie stanowi o konieczności zmiany Umowy, pod warunkiem braku zwiększenia łącznego i końcowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1 - bez względu na część zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-27 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/16906/summary

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.