eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKUOgłoszenie z dnia 2022-01-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281385396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatkowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 21wog@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://21wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2500efcc-737c-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00014550

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010991/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/21wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/21wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane
zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej, dostępnym pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
oraz Instrukcji dla Wykonawców dostępnej pod adresem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego w I półroczu 2022 roku”, nr postępowania 1/SZP/2022;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21WOG-SZP.2712.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w I półroczu 2022 roku.
Olej opałowy lekki (CPV 09135100-5) powinien spełniać nw. wymagania określone w normie PN-C-96024
- wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg;
- temperatura zapłonu - min. +56 C;
- zawartość siarki - max. 0,2 %;
- temperatura krzepnięcia - nie wyższa niż -20 C;
- gęstość w temperaturze +15 C - max. 860 kg/m3


Rodzaj oleju opałowego Jm. Ilość
Olej opałowy lekki – l 21000*

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Termin realizacji dostawy - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:

P = K1 + K2
P – Łączna liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę.
K1 – Liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty”.
K2 – Liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Termin realizacji dostawy”.

3. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej


4. W kryterium „Termin realizacji dostawy” Wykonawca otrzyma:
a) 40 pkt, gdy Wykonawca zaproponuje termin realizacji partii dostawy po przesłaniu zamówienia przez Zamawiającego do 2 dni roboczych;
b) 30 pkt, gdy Wykonawca zaproponuje termin realizacji partii dostawy po przesłaniu zamówienia przez Zamawiającego do 3 dni roboczych;
c) 20 pkt, gdy Wykonawca zaproponuje termin realizacji partii dostawy po przesłaniu zamówienia przez Zamawiającego do 4 dni roboczych;
d) 10 pkt, gdy Wykonawca zaproponuje termin realizacji partii dostawy po przesłaniu zamówienia przez Zamawiającego do 5 dni roboczych;
e) 0 pkt, gdy Wykonawca zaproponuje termin realizacji partii dostawy po przesłaniu zamówienia przez Zamawiającego do 6 dni roboczych.

UWAGA:
1) Za dzień roboczy Zamawiający przyjmuje dni od poniedziałku do piątku.
2) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu dłuższego niż:
Powyżej 6 dni roboczych na realizację partii dostawy po przesłaniu zamówienia przez Zamawiającego, spowoduje to odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ.
3) W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego terminu realizacji partii dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował termin do 6 dni roboczych, w związku, z czym otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca: posiada koncesję wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub
ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie, jeśli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych w szczególności rejestrów publicznych;
2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1), dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 2), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony odpowiednio jak w
terminie wskazanym w pkt 2).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni
od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej:
koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 060,00 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają
poszczególni Wykonawcy – wzór – załącznik nr 6 do SWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane elektronicznym podpisem, kwalifikowanym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych
Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku:
a) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku
VAT.
b) zmiana sposobu spełniania świadczeń w sytuacji, gdy nastąpi zmiana przepisów prawnych
mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia.
c) wystąpi konieczność zmiany umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy wynikające z art.15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-20 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/21wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-20 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagany termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2022 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.