eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Adaptacja przyziemia Ratusza Miejskiego z przeznaczeniem na archiwum zakładowe Urzędu Miasta Kamienna GóraOgłoszenie z dnia 2022-01-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Adaptacja przyziemia Ratusza Miejskiego z przeznaczeniem na archiwum zakładowe Urzędu Miasta Kamienna Góra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821316

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzi 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 6455110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kamiennagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Adaptacja przyziemia Ratusza Miejskiego z przeznaczeniem na archiwum zakładowe Urzędu Miasta Kamienna Góra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7499c0d6-58de-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00013819

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007582/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Adaptacja przyziemia Ratusza Miejskiego z przeznaczeniem na archiwum zakładowe Urzędu Miasta Kamienna Góra

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00307425/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZIF.271.35.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie i przebudowie części piwnic celem adaptacji przyziemia Ratusza Miejskiego z przeznaczeniem na archiwum zakładowe Urzędu Miasta Kamienna Góra.
Lokalizacja przebudowywanego obiektu: Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, działka nr 61/6, obr. 6 miasta Kamienna Góra
W ramach realizacji zadania przewiduje się m.in.:
1. przebudowę części piwnicy,
2. przebudowę istniejącej klatki schodowej od poziomu parteru do przebudowywanej części piwnicy poprzez poszerzenie górnego biegu i wykonanie na nowo dolnego biegu schodów,
3. przebudowę wyjścia ewakuacyjnego z budynku poprzez powiększenie istniejącego otworu drzwiowego,
4. przebudowę istniejącego otworu okiennego na elewacji tylnej w pomieszczeniu magazynowym,
5. przebudowę istniejących otworów drzwiowych zgodnie z projektem,
6. wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej,
7. wykonanie instalacji elektrycznej w remontowanych i przebudowywanych pomieszczeniach
w oparciu projekt budowlany remontu i przebudowy części piwnic budynku dla zadania „Adaptacja przyziemia Ratusza Miejskiego z przeznaczeniem na archiwum zakładowe Urzędu Miasta Kamienna Góra” sporządzony w lutym 2018 roku przez Pracownię Projektową mgr inż. arch. Ewa Ostapińska, z siedzibą: ul. R. Zmorskiego 29, 58-100 Świdnica, zatwierdzony decyzją Starosty Kamiennogórskiego z dnia 29 listopada 2021 r. nr 422/21.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Dokumenty te określają pełen zakres prac objętych niniejszym zamówieniem.
Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami umowy. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji.
Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca winien zachować szczególne warunki ostrożności przy realizacji robót oraz odpowiednio zabezpieczyć miejsce prowadzenia prac przed dostępem osób niepowołanych z uwagi na to, że w obiekcie prowadzona jest i będzie regularna obsługa klientów.
2. Do obowiązków Wykonawców należeć będą wszystkie inne obowiązki określone w Projektowanych postanowieniach umowy.
3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu regałów przesuwnych wymienionych w projekcie (zaznaczonych na rysunku 6-AK).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 36 miesięcy na wykonane i odebrane roboty.
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi:
1. dokumentacja projektowa,
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 378107,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 401073,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 378107,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALPEX Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8860009559

7.3.3) Ulica: St. Moniuszki 62

7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-300

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 378107,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.