eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Organizacja i przeprowadzenie szkoleń pn. "Dialog motywacyjny" oraz "Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach" dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej w ramach projektu "Stawiamy na rozwój UKW"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-01-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń pn. „Dialog motywacyjny” oraz „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej w ramach projektu „Stawiamy na rozwój UKW”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340057695

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Karola Chodkiewicza 30

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-064

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 523419163

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ukw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.ukw.edu.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń pn. „Dialog motywacyjny” oraz „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej w ramach projektu „Stawiamy na rozwój UKW”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b06f9d27-8eba-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00013562

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039662/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Szkolenia zawodowe dla studentów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Stawiamy na rozwój UKW

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522775

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UKW/DZP-281-U-71/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 90000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Dialog motywacyjny”
Zakres szkolenia:
• Czym jest dialog motywujący?
• Metodyka pracy dialogiem motywującym
• Podstawowy obszar pracy w Dialogu: AMBIWALENCJA
• Narzędzia i modele pracy DM z klientami.
• Praca z klientem „trudnym” w dialogu motywującym Jak rozumieć opór i jak z nim pracować?
• Zastosowanie dialogu motywującego w pracy nad zmianą w kontekście problemów takich jak: agresja, przemoc, nadużywanie, uzależnienia, współuzależnienia, zachowania przestępcze, trudności wychowawcze i szkolne
• Praca motywująca z dorosłym, dzieckiem i nastolatkiem – różnice i podobieństwa

Czas trwania szkolenia: łącznie 58 godz./1 studenta
Liczba uczestników – max 30 studentów kierunku pedagogika resocjalizacyjna (2 grupy po 15 osób)

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 45000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”
Zakres szkolenia:
• Założenia i źródła TSR
• Tworzenie kontekstu spotkania i ustalanie celów pracy terapeutycznej
• Poszukiwanie w przeszłości i teraźniejszości klienta elementów „świata bez problemu”
• Określanie najbliższych kroków w kierunku osiągnięcia celu
• Monitorowanie wprowadzanych zmian
• Pomocne techniki
Czas trwania szkolenia: łącznie 58 godz./1 studenta
Liczba uczestników – max 30 studentów kierunku pedagogika resocjalizacyjna (2 grupy po 15 osób)

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 45000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Organizację i przeprowadzenie szkoleń pn. „Dialog motywacyjny” oraz „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej w ramach realizacji projektu „Stawiamy na rozwój UKW” było dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020. W ramach tego programu Uniwersytet Kazimierza Wielkiego otrzymał wsparcie finansowe m. in. na usługi szkoleniowe podnoszące kompetencje zarówno pracowników dydaktycznych jak i studentów. Termin zakończenia projektu został przesunięty z dnia 31.03.2023 r. na dzień 31.12.2023 r. z uwagi na brak możliwości realizacji zamierzonych przedsięwzięć w okresie pandemii Covid-19.
Przedmiotowe postępowanie zostało opublikowane w dniu 29 listopada 2023 r. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części: cz.1 - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Dialog motywacyjny” oraz cz.2 - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”. W ramach części 2 zamówienia w dniu 15 grudnia 2023 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta. Natomiast udzielenie zamówienia w części 1 postępowania stało się nierealne z uwagi na istotną zmianę okoliczności, której Zamawiający nie mógł przewidzieć, zachowując należytą staranność, a która spowodowała, iż realizacja zamówienia stała się niewykonalna.
Zważywszy na przedłużające się procedury w przedmiotowym postępowaniu w części 1, tj. wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, wyjaśnienia zastosowanej stawki Vat, wezwania do poprawienia dokumentów itp. planowany termin realizacji zamówienia znacznie się przesunął, na co Zamawiający nie miał wpływu. Przed przystąpieniem do przygotowania postępowania udział w szkoleniu „Dialog motywacyjny” zadeklarowało ok. 30 studentów. Liczba ta z biegiem czasu zaczęła się zmniejszać a ostatecznie, w związku z przerwą świąteczną, wszyscy studenci zrezygnowali z udziału.
Dodatkowo w toku przeanalizowania aktualnych możliwości finansowych (zamówienie jest finansowane z projektu unijnego, który kończy się z dniem 31 grudnia br., a niewydatkowane środki beneficjent zobowiązany jest zwrócić), Zamawiający stwierdził, iż nie posiada żadnych rezerw finansowych pozwalających na sfinansowanie zamówienia ze środków własnych, tym bardziej, iż jest to koniec roku i wszystkie rezerwy zostały wydatkowane. W związku z absencją studentów oraz zakończeniem projektu Zamawiający nie ma realnych możliwości przeprowadzenia szkolenia a więc zamówienia stało się nierealne i niecelowe.
W wyżej opisanej sytuacji wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy Pzp tj.: zmiana o charakterze istotnym, brak możliwości wcześniejszego przewidzenia wystąpienia okoliczności i zmiana powodująca, że prowadzenia postępowania nie leży w interesie publicznym.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21600 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 96000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Rozwiązań Artur Lewiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8791849930

7.3.3) Ulica: Jana Matejki 8

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.