eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzyrzecz › Budowa drogi leśnej - dojazdu pożarowego nr 46 o długości 3,035 kmOgłoszenie z dnia 2023-01-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi leśnej - dojazdu pożarowego nr 46 o długości 3,035 km

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyrzecz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539226

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 38

1.5.2.) Miejscowość: Międzyrzecz

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-300

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 95 7427700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miedzyrzecz@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://miedzyrzecz.szczecin.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwomiedzyrzecz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi leśnej - dojazdu pożarowego nr 46 o długości 3,035 km

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19322e13-6bf2-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00011457

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459079/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.34.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3183390,21 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi leśnej stanowiącej dojazd pożarowy nr 46 o długości ok. 3,035 km w leśnictwie Kursko – teren Nadleśnictwa Międzyrzecz usytuowanego na terenie powiatu międzyrzeckiego, gmina Międzyrzecz, obręb Pieski dz. ewid nr 2378/1, 2379/2, 2380/2, 2381/2, obręb Kęszyca dz. ewid. nr 2393/1, 2394/1, 2395/1

W ramach inwestycji zaprojektowano:
- drogę leśną o funkcji przeciwpożarowej o szerokości od 3.5-6.5m o łącznej długość drogi 3035m (3,035km),
- skrzyżowanie z drogą leśną w km 1+747,
- zjazdy na drogi oddziałowe,
- przebudowa zjazdów w km 68+865 i km 67+805 z drogi wojewódzkiej nr 137.
- 2 place składowe:

• plac składowy nr 1 - od km 0+380 do km 0+430 – strona lewa, długość 50m, szerokość 10m, powierzchnia P=500m2 – ETAP I
• plac składowy nr 2 - od km 1+760 do km 1+810 – strona prawa, długość 60m, szerokość 10m, powierzchnia P=500m2 – ETAP II
Parametry techniczne projektowanej drogi leśnej- dojazdu pożarowego:
- klasyfikacja drogi według funkcji udostępnienia drzewostanu – główna,
- rodzaj drogi – leśna, wewnętrzna, pożarowa,
- prędkość projektowa – 30 km/h ,
- szerokość jezdni drogi głównej na odcinku prostym – 3.50m,
- szerokość jezdni z mijanką – 6.5m
- mijanki o szerokości 3,0 m, długości 23m, skosy 1:7, położone w odległości nie
większej niż 300m od siebie,
- rodzaj nawierzchni – twarda, nieulepszona zaliczana do grupy nawierzchni tłuczniowej,
- nośność co najmniej 10 ton (100kN)
- skrajnia - odstęp pomiędzy koronami drzew o szerokości co najmniej 6,0m dla
szerokości jezdni 3.5m oraz co najmniej 9.0m dla drogi o szerokości 6.5m (mijanki),
zachowany do wysokości 4,0m od nawierzchni jezdni;
Konstrukcja nawierzchni:
• Droga leśna skrzyżowania, zjazdy, place składowe:
- 9cm – nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm (miałowana grysem kamiennym 2-4mm)
- 18cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm,
- geotkanina wzmacniająca 30/30kN,
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.
Po uzgodnieniu z Inwestorem dopuszcza się zamiennie następujący typ nawierzchni:
- 9cm – nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm
(miałowana grysem kamiennym 2-4mm)
- 25-30cm – podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa (C2/4).
• Droga leśna o spadku podłużnym >6%
- płyty żelbetowe typu JOMB – wypełnione kruszywem łamanym 8-12mm (np. granit, bazalt)
- 5cm - podsypka cem.-piask 1:4
- 18 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm
- geotkanina wzmacniająca 30/30kN,
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.
• Nawierzchnia między i poza płytami JOMB
- 2-3cm kruszywo łamane 8-12mm (np. granit, bazat)
- 9cm – nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm,
- 18cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm,
- geotkanina wzmacniająca 30/30kN,
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.
• Zjazdy publiczny km 0+000, km 3+035
- 8cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej,
- 5cm – podsypka cem.-piaskowa 1:4
- 18cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm
- geotkanina wzmacniająca 30/30kN
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe E2>80MPa

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa (w tym uzgodnienia, część rysunkowa) - Załącznik nr
2a do SWZ,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) -
Załącznik nr 2b do SWZ,
- Przedmiar robót - Załącznik nr 2c do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2746570,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3470000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2746570,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Polmat Budownictwo Sp. z o.o. Rakowice Wielkie 41A

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5960006122

7.3.3) Ulica: Rakowice Wielkie 41A

7.3.4) Miejscowość: 59-600 Lwówek Śląski

7.3.5) Kod pocztowy: 59-600

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2746570,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.