eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowary › Rozbudowa części produkcyjnej w budynku administracyjnym Leśnej Szkółki Kontenerowej w KostrzycyOgłoszenie z dnia 2023-01-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa części produkcyjnej w budynku administracyjnym Leśnej Szkółki Kontenerowej w Kostrzycy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo "Śnieżka"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931023960

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leśna 4a

1.5.2.) Miejscowość: Kowary

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-530

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757182212

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sniezka.wroclaw.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa części produkcyjnej w budynku administracyjnym Leśnej Szkółki Kontenerowej w Kostrzycy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c952af8-7094-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00010553

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00188263/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa budynku biurowego LSK - część produkcyjna

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468149/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.1.31.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 257184,81 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie części produkcyjnej w budynku administracyjnym Leśnej Szkółki Kontenerowej w Kostrzycy poprzez rozbiórkę elewacji szczytowej hali od strony południowo – zachodniej i przedłużenie liniowe obiektu o ok. 6,5 m. Zakres robót obejmuje m. in.
- rozbiórkę ściany czołowej i fragmentu pokrycia dachu
- rozbiórkę elementów betonowych fundamentów
- rozbiórkę istniejącego zagospodarowania terenu
- utylizację materiału z rozbiórki
- wykonanie wykopów w ramach robót przygotowawczych w obrębie wznoszonych fundamentów
- wykonanie zbrojenia z prętów stalowych wiotkich w żelbetowych elementach konstrukcyjnych
- malowanie "na zimno” roztworem asfaltowym powierzchni betonowych, które stykają się z gruntem
- wykonanie drewnianej konstrukcji więźby dachowej i ścian w systemie kanadyjskim dla budynku
- montaż drzwi i okien z PCW, aluminium oraz z drewna
- wykonanie zabudowy elementów konstrukcyjnych poddasza z płyt gipsowo – kartonowych
- wykonanie obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych
- wykonanie pokryć dachowych z blachodachówki powlekanej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45262310-7 - Zbrojenie

45262300-4 - Betonowanie

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 289871,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 467400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 289871,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe JANEX Jan Bocheński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6140002611

7.3.3) Ulica: Zielona 8

7.3.4) Miejscowość: Kamienna Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 58-400

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 289871,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-02-28

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.