eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Augustów › Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń oraz oprogramowania dla Powiatu Augustowskiego w ramach projektu "Cyfrowy Powiat" - postępowanie nr 2Ogłoszenie z dnia 2023-01-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń oraz oprogramowania dla Powiatu Augustowskiego w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” – postępowanie nr 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT AUGUSTOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790670906

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 29

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 643 96 52

1.5.8.) Numer faksu: 87 643 9695

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat.augustowski@home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: augustowski.home.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń oraz oprogramowania dla Powiatu Augustowskiego w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” – postępowanie nr 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b803ea42-7150-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00003855

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469702/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OP.272.50.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 161953,01 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 131669,11 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń oraz oprogramowania

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.5.5.) Wartość części: 79636,59 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzeń klasy UTM/NGFW

4.5.3.) Główny kod CPV: 32413100-2 - Rutery sieciowe

4.5.5.) Wartość części: 52032,52 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Dwie oferty zostały złożone na I część zamówienia – Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń oraz oprogramowania. Wartość oferty nr 3 CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. podana przez oferenta to 125 029,50 zł brutto, natomiast po sprawdzeniu rachunkowym stwierdzono błędy – powinno być 155 010,75 zł brutto. Wartość oferty nr 4 Web—Profit Maciej Kuźlik to 126 995,04 zł brutto. Kwoty te znacząco przekraczają środki jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę: 97 953,00 zł brutto.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 126995,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 155010,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Trzy oferty zostały złożone na II część zamówienia – Dostawa urządzeń klasy UTM/NGFW z czego dwie uległy odrzuceniu tj. oferta nr 2 Servcomp Sp. z o.o. wartość oferty to 55 148,80 zł brutto z uwagi na brak załącznika nr 9 w złożonej ofercie oraz oferta nr 3 CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. wartość oferty to 53 382,00 zł brutto na prośbę oferenta, gdyż firma błędnie skalkulowała kwotę oferty nie uwzględniając licencji sprzętu.
Wartość oferty nr 1 Wszelaki Software Daniel Wszelaki to 68 880,00 zł brutto.
Kwota ta znacząco przekracza środki jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę: 64 000,00 zł brutto.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 68880 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 68880 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.