eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ryki › "Prowadzenie prac związanych z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych w mieście Ryki w 2022 roku"Ogłoszenie z dnia 2022-01-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Prowadzenie prac związanych z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku
na terenach publicznych w mieście Ryki w 2022 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYKI

1.3.) Oddział zamawiającego: w imieniu której działa Burmistrz Ryk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karola Wojtyły 29

1.5.2.) Miejscowość: Ryki

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 8657 110

1.5.8.) Numer faksu: 81 8657 111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ryki@ryki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ryki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umryki.bip.lubelskie.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Prowadzenie prac związanych z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku
na terenach publicznych w mieście Ryki w 2022 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-490fb45c-51e1-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00001942

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001883/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Prowadzenie prac związanych z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych w mieście Ryki w 2022 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00292750/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIR.271.33.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na prowadzenie prac związanych z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych w mieście Ryki w 2022 roku, w tym m.in.:
1.1. jednokrotne oczyszczanie, w okresie ustąpienia warunków zimowych jezdni i chodników z materiału uszorstniającego.
1.2. omiatanie mechaniczne w okresach: od 01.04.2022 r. do 15.11.2022 r. ulic, parkingów i chodników wg określonych standardów;
1.3. opróżnianie śmietniczek ulicznych rozmieszczonych na terenie miasta oraz utrzymanie ich w czystości, właściwej pozycji mocowania do konstrukcji nośnej (słupka) i należytym stanie sanitarnym Ryki w ilości 160szt.,
1.4. utrzymanie czystości i porządku w wyszczególnionych rejonach tj. zbieranie nieczystości stałych (szkło, papier, gałęzie, kłącza roślin, trawa, plastik w innej postaci) i innych nieczystości wraz z ich uprzątnięciem oraz utrzymanie w stałej czystości i należytym stanie sanitarnym ławek parkowych rozmieszczonych na terenie miasta w ilości 70 szt. a także tablic ogłoszeniowych – sztuk 26.

2. Szczegółowy zakres prac i warunki realizacji określa:
- Załącznik nr 1A do SWZ - Szczegółowy zakres robót związany z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych w mieście Ryki;
- Załącznik nr 1B do SWZ - Szczegółowe zasady odbiorów prac;
- Załącznik nr 1C do SWZ - Pięciostopniowa skala ocen za świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenach publicznych w mieście Ryki,
a także wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 174960,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 505440,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 174960,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zbysław Jędrych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061677407

7.3.3) Ulica: Wyczółkowskiego

7.3.4) Miejscowość: Ryki

7.3.5) Kod pocztowy: 08-500

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 174960,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.