eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-28

Olsztyn: Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 152798 - 2016; data zamieszczenia: 28.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 110994 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 539 31 68, faks 89 539 31 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Jednostka Naukowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. 1.Zamówienie nie zostało podzielone na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2.Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia tj. specjalistyczne odczynniki, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia. Odczynniki 3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do: a)załączenia wraz z ofertą karty charakterystyki odczynnika i;lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne danego odczynnika; b)załączenia certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych, w zakresie oferowanych przedmiotów zamówienia w j. polskim. Dokument musi zawierać co najmniej: nazwę producenta, nr katalogowy, skład chemiczny, czystość, okres trwałości. c)wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że oferowane odczynniki spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i są tożsame pod względem charakterystyki analitycznej; d)wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że zaoferowane przez niego odczynniki spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych prowadzonych przez Zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji; e)wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że użycie zaoferowanych odczynników specjalistycznych o parametrach;właściwościach równoważnych, nie wiąże się z koniecznością nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych. 4.Ocena spełniania równoważności zostanie dokonana na podstawie załączonych przez Wykonawcę dokumentów i próbek, wskazanych w pkt. II.1.3) 4 a-d. Nie wykazanie spełniania równoważności spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, jako nie odpowiadających treści SIWZ. 5.Jednocześnie Zamawiający informuje, że: a)dołączone do oferty próbki odczynników muszą wystarczyć do przeprowadzenia testu;analizy na min. 50 powtórzeń; b)fiolki i pojemniki zawierające odczynniki muszą być dostarczone w zbiorczym opakowaniu (osobna koperta lub inne opakowanie, poza złożona ofertą), z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i znaku sprawy postępowania, z dopiskiem próbki odczynników do testów potwierdzających równoważność; c)każda fiolka lub pojemnik z odczynnikiem muszą być opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację z nr Części, nr poz. wyspecyfikowanego odczynnika zgodnie z numerami w załączniku nr 1 oraz nazwą oferowanego odczynnika zgodnie z załącznikiem nr 1. 6.Testy;analizy dostarczonych odczynników będą przeprowadzone w okresie badania ofert, zgodnym z terminem związania ofertą, wykonane przez pracowników naukowych, dla których dany odczynnik jest zamawiany. Otrzymane wyniki będą porównane z wynikami testów;analiz przeprowadzonych przez Zamawiającego w okresie 6 miesięcy przed ogłoszeniem postępowania, na odczynnikach zgodnych z ze specyfikacją, producentem i nr katalogowym wskazanym w SIWZ (dalej zwanym wzorcem). Zamawiający dopuści zaoferowane odczynniki, których wyniki w przeprowadzonych testach;analizach nie będą wskazywały większych różnic niż 5% (w zakresie powtarzalności otrzymywanych wyników, wartości badanego szeregu prób wyższych lub niższych od wzorca). Wyniki przeprowadzonych testów;analiz, będą przesłane mailem i w wersji papierowej do Zamawiających, którzy złożyli oferty. 7.Powyżej opisana ocena równoważności będzie przeprowadzona na zasadzie 0 - 1 (spełnia;nie spełnia). 8.Wykonawca dostarcza próbki odczynników do testów;analiz na własny koszt. Wszystkie próbki po przeprowadzeniu badania równoważności pozostają w załączeniu dokumentacji przetargowej. 9.Opisane powyżej przeprowadzanie testów;analiz nie dotyczy zamawianych przeciwciał, które są przeznaczone do badań na materiale;tkankach pobranych od zwierząt doświadczalnych, szczególnie w przypadkach, gdy do przeprowadzenia prób konieczne jest odpowiednie przygotowanie, a następnie uśmiercenie zwierzęcia. Zgodnie z ustawą o doświadczeniach na zwierzętach z dn. 21 stycznia 2005r. (Dz. U. z dn. 24 lutego 2005r. Nr 33, poz. 289) Zamawiający jest zobowiązany do zachowania humanitarnych i etycznych zasad oraz przestrzegania określonych wytycznych i procedur celem zminimalizowania nieuzasadnionego wykorzystywania zwierząt doświadczalnych. Tym samym, Zamawiający informuje, że wskazane w specyfikacji przeciwciała zostały już sprawdzone na zwierzętach, a do przeprowadzenia badań uzyskano wszystkie wymagane pozwolenia. Materiały zużywalne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę . Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia tj. materiały zużywalne, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia. 10.Pozycje z opisem aktualnie używanych materiałów zużywalnych w badaniach - Wykonawca przy oferowaniu produktu zgodnego z numerem katalogowym nie musi załączać materiałów producenta. a.Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe, materiały, specyfikacje techniczne, broszury, foldery lub instrukcja obsługi producenta potwierdzające, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Dostarczone materiały muszą potwierdzać parametry określone w specyfikacji - załącznik nr 1 do SIWZ. b.Oferowane zużywalne materiały zużywalne muszą spełniać wymagania w zakresie wymiarów, rodzaju materiału, dodatkowych parametrów opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Oferowane materiały laboratoryjne muszą być dopuszczone do obrotu na terenie RP lub UE. 11.Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do załączenia wraz z ofertą materiałów producenta zawierających podstawowe dane oraz wymagania fizyczne;chemiczne dotyczące oferowanych materiałów. 12.Ocena spełniania równoważności zostanie dokonana na podstawie załączonych przez Wykonawcę dokumentów. Nie wykazanie spełniania równoważności spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, jako nie odpowiadających treści SIWZ. 13.Powyżej opisana ocena równoważności będzie przeprowadzona na zasadzie 0 - 1 (spełnia;nie spełnia). 14.Wykonawca wraz z dostawą odczynników załącza karty charakterystyki i;lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne. 15.Wykonawca wraz z dostawą materiałów zużywalnych do badań, załącza karty charakterystyki i;lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne. 16.Termin udzielonej gwarancji na produkty nie może być krótszy niż 75% terminu standardowo oferowanego przez producenta, licząc od dnia jego dostawy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia, oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w załączniku nr 7 do SIWZ. Termin gwarancji na materiały zużywalne do badań nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia, oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w załączniku nr 7 do SIWZ. 17.Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin dostawy zamówienia: zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie. Termin dostawy zamówienia jest jednym z kryterium oceny ofert.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00 - Odczynniki laboratoryjne 33.12.41.30 - Wyroby diagnostyczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8520,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 10476,07

  • Oferta z najniższą ceną: 10476,07 / Oferta z najwyższą ceną: 15498,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.