eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Wrocław wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej znak postępowaniaWM/SZP/PN/53/2016/G

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych


To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-09-06

Wrocław: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Wrocław wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej znak postępowania: WM/SZP/PN/53/2016/G
Numer ogłoszenia: 141522 - 2016; data zamieszczenia: 06.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149927 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3235700, faks 71 3235750.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Wrocław wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej znak postępowania: WM/SZP/PN/53/2016/G.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, zwanej dalej Dokumentacją wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane (Etap I) i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w branży budowlanej, instalacji sanitarnej i elektrycznej zwanych dalej Robotami budowlanymi polegających na remoncie i przebudowie wolnych lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Wrocław wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej (Etap II). 3. Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień): usługi projektowe 71221000-3Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania roboty budowlane 45000000-7 Roboty budowlane 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45232460-4 Roboty sanitarne 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 45320000-6 Roboty izolacyjne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331110-0 Roboty instalacyjne kotłów gazowych 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45431100-8 Kładzenie terakoty 45431200-9 Kładzenie glazury 45432110-8 Kładzenie podłóg 45442100-8 Roboty malarskie 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 4. Szczegółowy zakres zamówienia i obowiązki stron określają: 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy - załącznik nr 4 do SIWZ; 2) Projekt umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. 5.Termin wykonania zamówienia: 1) Etap I - do 30 listopada 2016 r. 2) Etap II - 3 miesiące od dnia przekazania Zamawiającemu Dokumentacji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na roboty budowlane zgodnie z harmonogramem wykonania Robót budowlanych, przedstawionym przez Wykonawcę w terminie określonym w § 3 ust. 2 pkt 2 umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego 45.22.00.00 - Roboty inżynieryjne i budowlane 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.32.00.00 - Roboty izolacyjne 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Opracowanie Dokumentacji i wykonanie Robót budowlanych dla lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Więckowskiego 23/14 we Wrocławiu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • NOMYT Marta Łakota, ul. J.Iwaszkiewicza 74/5, 55-200 Oława, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43463,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 58000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 58000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 83000,00

  • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Opracowanie Dokumentacji i wykonanie Robót budowlanych dla lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Struga 3/7 we Wrocławiu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • NOMYT Marta Łakota, ul. J.Iwaszkiewicza 74/5, 55-200 Oława, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59883,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 68000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 68000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 102000,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.