eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 ulica Niecała 8 - termomodernizacja budynku - elewacja południowa i północna..Ogłoszenie z dnia 2016-07-12

Kraków: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 ulica Niecała 8 - termomodernizacja budynku - elewacja południowa i północna..
Numer ogłoszenia: 131125 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 97241 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8, 30-425 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 2668400, 012 2681167, faks 012 2681167.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 ulica Niecała 8 - termomodernizacja budynku - elewacja południowa i północna...

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: A) Elewacja południowa: Prace demontażowe starego fragmentarycznego docieplenia, obróbek blacharskich, docieplenie ścian z wymianą parapetów i obróbek blacharskich, prace pomocnicze. Wymiana rynien i rur spustowych. Wykonanie izolacji pionowej. Zakres robót: Demontaż starych obróbek blacharskich, skucie uszkodzonych tynków, naprawa tynków i odgrzybianie. Docieplenie ścian i ościeży styropianem grub. 15, 5, 3 lub 2cm z wykonaniem tynków silikatowych, a pasa cokołowego z mozaikowych. Prace uzupełniające takie jak: obróbki blacharskie, montaż i demontaż elementów mocowanych na elewacji. Wykonanie izolacji pionowej w technologii papy termozgrzewalnej. Zakres robót ilościowo: przyklejenie styropianu - o grubości 15 cm : 226,918 m2 przyklejenie styropianu - o grubości 5 cm : 17,208 m2 przyklejenie styropianu - o grubości 3 cm : 16,556 m2 powierzchnia tynków dociepleniowych: 287,035 m2 malowanie istniejących dociepleń: 179,776 m2 B) Elewacja północna: Prace demontażowe obróbek blacharskich, docieplenie ścian z wymianą parapetów i obróbek blacharskich, i wymiana drzwi, prace pomocnicze. Wymiana rynien i rur spustowych. Zakres robót: Demontaż starych obróbek blacharskich, skucie uszkodzonych tynków, naprawa tynków i odgrzybianie. Docieplenie ścian, gzymsu i ościeży styropianem grub. 15, 5, 3 lub 2 cm z wykonaniem tynków sylikatowych, a pasa cokołowego z mozaikowych. Prace uzupełniające takie jak: obróbki blacharskie, montaż i demontaż elementów mocowanych na elewacji, wymiana 1 szt drzwi drewnianych na aluminiowe. Zakres robót ilościowo: docieplenie ścian styropianem o grubości 15 cm - 349,717 m2 docieplenie ścian styropianem o grubości 5 cm - 15,648 m2 docieplenie ścian styropianem o grubości 3 cm - 8,658 m2 docieplenie ścian styropianem o grubości 2 cm - 17,320 m2 łączna powierzchnia tynków elewacyjnych - 423,018 m2 Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w przedmiarze robót stanowiącym zał. nr 5a i 5b oraz w załączonej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIORB) zał. nr 7..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00 - Izolacja cieplna 45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe 45.45.00.00 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45.32.40.00 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45.26.21.00 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 205281,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 186600,00

  • Oferta z najniższą ceną: 186600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 227181,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.