eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pieńsk › Przebudowa stadionu miejskiego w Pieńsku - etap IOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-22


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: GMINA PIEŃSK
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przebudowa stadionu miejskiego w Pieńsku - etap I

Miasto: Pieńsk

Województwo: dolnośląskie

CPV:
45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45.11.27.10 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45.21.20.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45.21.22.10 - Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych
45.22.30.00 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45.23.30.00 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne
45.32.00.00 - Roboty izolacyjne
45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.34.00.00 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45.34.20.00 - Wznoszenie ogrodzeń
45.35.10.00 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-05-06


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa stadionu miejskiego w Pieńsku - etap I
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIEŃSK
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821470
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Bolesławiecka 29
1.5.2.) Miejscowość: Pieńsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 59-930
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski
1.5.7.) Numer telefonu: 757786511-514
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nowicki@piensk.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piensk.com.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa stadionu miejskiego w Pieńsku - etap I
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4baa4db3-823d-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00020746
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001735/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa stadionu miejskiego w Pieńsku - etap I
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.piensk.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej przy użyciu mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, e PUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, e-mail nowicki@piensk.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:Zamawiający wymaga, aby w tytule maila był podany nr sprawy, co ułatwi komunikację pomiędzy stronami postępowania. 2) Wszelką korespondencję związaną zniniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem ePUAP lub pocztyelektronicznej na adres: nowicki@piensk.com.pl Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. 3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały wRegulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspxoraz Regulaminie ePUAP.5) Wykonawca przystępującdo niniejszego postępowania o udzieleniezamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania zminiPortalu, określone w RegulaminieminiPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortaluprzestrzegać postanowień tegoregulaminu.6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych zapośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi150 MB.7) Za datę przekazania oferty,oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp,podmiotowych środków dowodowych,przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji,oświadczeń lub dokumentów,przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania naePUAP.8) W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż ofertaWykonawcy i załączniki do oferty)odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanegoformularzadostępnego na ePUAP orazudostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiejkorespondencji związanej z niniejszympostępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują sięnumerem ogłoszenia (BZP).9) Dokumentyelektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopiedokumentów lub oświadczeń składane są przezWykonawcę za pośrednictwem Formularza dokomunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszczarównież możliwość składania dokumentówelektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopiidokumentów lub oświadczeń za pomocą pocztyelektronicznej, na adres email: nowicki@piensk.com.pl Sposób sporządzenia dokumentówelektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody zwymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa RadyMinistrów z dnia 30 grudnia 2020 r. wsprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji orazwymagań technicznych dladokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej wpostępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursie)10) Zamawiający nie przewidujesposobu komunikowania się zWykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacjielektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej,,RODO") (Dz.U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:1) Administratorem danych osobowych jestPani Agnieszka Demichowicz Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:iod@piensk.com.pl lubpisemnie na adres siedziby administratora;2) Administrator wyznaczyłinspektora ochrony danych, zktórym może się Pani/Pan skontaktować poprzez emailiod@piensk.com.pl Z inspektorem ochronydanych można się kontaktować we wszystkich sprawachdotyczących przetwarzania danychosobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniemdanych;3) zgodnie z treścią art. 6ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wcelu realizacji procesu wyboruwykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzieleniezamówienia publicznego, anastępnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanymzamówieniem;4) w związku zprzetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, daneosobowe mogą byćudostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, napodstawie przepisówprawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymaganebyłoby to w celurealizacji postanowień umownych,5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowychdecyzje nie będąpodejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;6)Pani/Pana dane osobowebędą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy - Prawo zamówieńpublicznych przez okres 4 latod dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czastrwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;7) posiadaPani/Pan prawo do:a)dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, przy czymadministrator może żądać odosoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mającychna celu sprecyzowanieżądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzieleniezamówieniapublicznego;b) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, na podstawie art. 16RODO, przyczym skorzystanie z niniejszego uprawnienia nie może skutkować zmianą wynikupostępowania oudzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresieniezgodnym z ustawą- Prawo zamówień publicznych;c) ograniczenia przetwarzania danychosobowych, na podstawie art.18 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ograniczaprzetwarzania danych osobowych doczasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego;d) wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danychosobowych narusza przepisy RODO;8) nie przysługuje Pani/Panu prawo do:a)usunięcia lubprzenoszenia danych osobowych,b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danychosobowych;9)podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowałobrakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ISM.03.271.PN.03.2021r.
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 5111927,47 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie stadionu miejskiego. Zakresem robót z podziałem na branże przedstawiono poniżej.1 BRANŻA BUDOWLANA1.1 Prace przygotowawcze, rozbiórkowe.1.2 Roboty ziemne, wymiana gruntu, ułożenie geowłókniny1.3 Budowa areny lekkoatletycznej z terenami rozgrzewkowym. Montaż osprzętu lekkoatletycznego mocowanegow podłożu.1.4 Budowa sektora rzutów z nawierzchnią z trawy naturalnej.1.5 Dostawa i montaż wyposażenia boiska piłkarskiego.1.6 Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej o grubości 6 oraz 8 cm.1.7 Obramowanie nawierzchni z kostki betonowej obrzeżami betonowymi i krawężnikami.1.8 Wykonanie palisady betonowej.1.9 Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki, parkowej.1.10 Ogrodzenie terenu, ogrodzenie bieżni, balustrady ochronne.1.11 Budowa murów oporowych żelbetowych, budowa schodów.1.12 Wykonanie fundamentów pod trybuny zadaszone.2 BRANŻA INSTALACYJNA2.1 Kanalizacja deszczowa2.2 Odwodnienie drenarskie2.3 Odwodnienie liniowe systemem korytek2.4 Instalacja zraszania płyty boiska piłkarskiego2.5 Przebudowa sieci wodociągowej3 BRANŻA ELEKTRYCZNA3.1 Zasilanie projektowanych obiektów w energię elektryczną3.2 Główna szafa rozdzielcza RG3.3 Rozdział energii elektrycznej3.3.1 Relacja R3 - R4, odcinek 25 mb w kierunku od R4 do R3, linię zakończyć pętlo o dł. 5 mb3.3.2 Relacja RG - R53.3.3 Relacja RG- PZ3.3.4 Relacja RG- Pp13.3.5 Relacja RG- Pp23.4 Instalacja oświetlenia bieżni3.5 Szafki rozdzielcze lokalne3.5.1 Szafka R43.6 Instalacja sterująca zraszaczami murawy3.7 Rurarz na potrzeby instalacji teletechnicznych3.8 Montaż gniazd wtykowych w studniach3.9 Instalacje uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych na odcinku od R5 do lokalizacji słupa S13,uziemić fundamenty trybun oraz R4, odcinek PP1-S5, odcinek PP1-SB1/ST2, odcinek SB/ST2-PP1, odcinekPP2-RG
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45212210-1 - Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone co najmniej jedną robotę budowlaną w jednym zadaniu o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00zł brutto, polegającą na budowie lub przebudowie jednego obiektu sportowego w którego zakres wchodziła:a) budowa bieżni lekkoatletycznej z nawierzchnią syntetyczną typu SANDWICH z 4 torami na okrężnej i 6 torami na prostej sprinterskiej,b) budowa w wewnętrznej części bieżni płyty piłkarskiej z trawy sianej z warstwą wegetacyjną i warstwą osączającą zgodnie z normą DIN 18035-4 c) wykonanie automatycznego systemu zraszania murawy oraz drenażu odprowadzającego wody deszczowe do kanalizacji.d) wykonaniu instalacji wod-kan i elektrycznej,Ponadto bieżnia lekkoatletyczna musi być wykonana w oparciu o przepisy IAAF oraz PZLA co należy potwierdzić świadectwem VB WG nomenklatury stosowanej przez PZLA 2. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej jedną osobą lub osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadającymi uprawienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane ( tekst jedn.: Dz.U. 2020r. poz. 1333) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej i kierowników robót branżowych instalacje sanitarne i elektryczne z uprawnieniami bez ograniczeń. W przypadku podmiotów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te posiadały równoważne uprawnienia do w/w. Zamawiający uzna uprawnienia równoważne zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy- w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji informacji oDziałalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.2)oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności dotejsamej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencjiikonsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębnąofertę,ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczeniaoprzynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjamipotwierdzającymiprzygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału wpostępowaniuniezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej3) Wprzypadkuwykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadachokreślonych wart. 118 ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotówdokumentwymieniony w pkt IX.4.1).4) Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawieniadokumentówwymienionych w pkt IX.4.1),dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyćwykonanieczęści zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacjiwykonawca polegana zasadach określonych w art. 118 ustawy.5) W przypadku wykonawcówubiegających się wspólnie oudzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w pkt. IX.4.1) winiendołączyć każdy podmiotwystępujący wspólnie. Dokument winien być potwierdzony za zgodność zoryginałem i złożony wformie elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistymzgodnie z § 14 ust. 3Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. wsprawiepodmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich możeżądaćzamawiający od wykonawcy.6) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczpospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w pkt IX.4.1)składadokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejscezamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jegoaktywami niezarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalnośćgospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej proceduryprzewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinnybyć wystawione niewcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.7) Jeżeli w kraju, wktórym wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, którejdokument dotyczy,nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt IX.4. ppkt.5, zastępuje się jeodpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczeniewykonawcy, ze wskazaniemosoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenieosoby, której dokument miałdotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawcama siedzibę lub miejscezamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przedorganem sądowym lubadministracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lubgospodarczego, właściwym zewzględu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumentypowinny być wystawione niewcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony ododpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniana sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony 00/100).2)Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5lat, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty imiejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniemdowodów określających,czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,októrych mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz któregoroboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jestwstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. 3) Wykazu osób, skierowanychprzez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami natemat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dowykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności orazinformacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.4) Dokumentów dotyczących podmiotutrzeciego, w celu wykazania spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,warunków udziału w postępowaniu jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.Jeżeli zuzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającegopodmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które wwystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału wpostępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 5) Powyższedokumenty należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisemzaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopiidokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanympodpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Dokumenty potwierdzające parametry techniczne nawierzchni typu SANDWICH, które do oferty musi przedstawić wykonawca: a) Aktualny certyfikat WA (IAAF) "Product Certificate" dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.b) Badania potwierdzające zgodność parametrów technicznych proponowanej nawierzchni z wymaganiami stawianymi przez WA (dawniej IAAF). Badania muszą być wykonane przez laboratorium sportowe posiadające akredytację WA (IAAF). Badania te, potwierdzające zgodność parametrów technicznych proponowanej nawierzchni z wymaganiami stawianymi przez WA (IAAF) muszą być dokumentem, na podstawie którego wydano certyfikat produktowy WA (IAAF) (wymieniony w ppkt. a. - Product Certifikcate dla tej nawierzchni.c) Atest Państwowego Zakładu Higieny lub równoważnej instytucji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA.d) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.e) Certyfikaty WA (IAAF) Class 2 lub certyfikaty WA (IAAF) Class 1 dla dwóch obiektów wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego.g) Próbkę oferowanej nawierzchni z oryginalną metryką producenta.h) Kartę techniczną oferowanego systemu.2. Parametry techniczne jakie ma spełniać granulat EPDM będący elementem składowym systemu nawierzchni typu SANDWICH oraz dokumenty jakie do oferty musi przedstawić wykonawca:Wymaga się, by granulat EPDM będący elementem składowym systemu typu SANDWICH posiadał poniższe parametry techniczne:1. uziarnienie 1-4 mm2. gęstość 1,6 g/cm33. gęstość nasypowa 630 g/l4. migracja określonych pierwiastków wg EN-71-3 Sicherkeit von Spielzeug5. wymywalność metali ciężkich wg normy DN 18035-6 / DIN 18035-7. Na dowód tego wykonawca musi przedstawić badania laboratoryjne granulatu wykonane przez laboratorium sportowe.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Wypełniony f o r m u l a r z o f e r t y - załącznik do siwz2) Wykonawca dołącza do ofertyoświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniuwzakresie wskazanym w SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brakpodstawwykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składaniaofert,tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane wSWZ.3)Oryginał pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy lub notarialnie potwierdzonyodpispełnomocnictwa, w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik o ile prawodopodpisania oferty nie wynika z dokumentów, do których Zamawiający ma dostęp bądź zinnychdokumentów dołączonych do oferty. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznieokreślaćczynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 4) Dowódwniesienia w ad i u m z dopiskiem zawierającym oznaczenie postępowania oraz z określeniemsposobu zwrotuwadium;5) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy dodyspozycjiniezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca,zgodnie z art.125 ust. 5 ustawy, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie odcharakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, o czym mowa w punktachIX.6.1) - 7).6)W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówieniawykonawcyzobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, zktórego treścibędzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzieleniezamówienia tychwykonawców należy załączyć do oferty.Pełnomocnictwo powinno byćzałączone do oferty ipowinno zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania ozamówienie publiczne, któregodotyczy,- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie oudzielenie zamówieniawymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionegopełnomocnika orazzakresu jego umocowania.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływemterminuskładania ofert, wnieść wadium w kwocie: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych00/100).2)Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7ustawyPzp.3) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.4) Wadium musi byćwniesioneprzed upływem terminu składania ofert.Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawcawpłacaprzelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pieńsku 60 8382 0001 00000202 20000060, z oznaczeniem: tryb podstawowy na zadanie pn: ,,Renowacja nawierzchnidrogi nr103806D ul. Fabryczna w Pieńsku". Wadium musi być na koncie Zamawiającego przedupływemterminu składania ofert. 5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należyzałączyćdo oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanegokwalifikowanympodpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawieraćnastępujące elementy:- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji(zamawiającego),gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanymw gwarancji lubporęczeniu musi być Gmina Pieńsk, - określenie wierzytelności, która ma byćzabezpieczonagwarancją/poręczeniem, - kwotę gwarancji/poręczenia, - termin ważnościgwarancji/poręczenia, -zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczeniabezwarunkowo, na pierwszepisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art.98 ust. 6 ustawy Pzp. 6) Wprzypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposóbnieprawidłowy lub nieutrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lubzłożył wniosek o zwrotwadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,zamawiający odrzuciofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 7) Zamawiającydokona zwrotu wadium nazasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp. 8) Zamawiającyzatrzymuje wadium wraz zodsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takimprzypadkuwykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oudzieleniezamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawiezamówieniapublicznego. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przezupoważnionychprzedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców w formie oryginału lub kopiipoświadczonejza zgodność z oryginałem przez notariusza. Złożona oferta musi być podpisana wtaki sposób,by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.Pełnomocnictwoskłada się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.2. W odniesieniu do wymagańpostawionych przez Zamawiającego, każdy z wykonawców występujących wspólniemusiudokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 oraz 109 ust.1pkt.4,5,7-10 ustawy. Warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 2-3ustawyPZP (pkt VII SIWZ) musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lubwszyscywykonawcy łącznie. 3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będąwyłącznie zpełnomocnikiem.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówieniapublicznegoponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz za szkody powstałez tytułuczynów niedozwolonych.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzieleniezamówienia, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zobowiązujewykonawcówprzed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do przedłożeniaumowyregulującej współpracę tych podmiotów.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zapisami §14. 1 projektu umowy który stanowi załącznik do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-06 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal iudostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-06 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.