eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › dostawa, demontaż istniejących drzwi drewnianych i montaż drzwi stalowych wewnętrznych ppoż. zgodnie z ekspertyzą w budynku Ozimska 19 w Opolu.OGŁOSZENIE Z DNIA 2019-02-06


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Wspólnota Lokalowa
Adres: Ozimska 19, 45-057 Opole
Województwo: opolskie

Telefon: 775474888; 606134827
e-mail: zobacz email


Osoba upoważniona do kontaktów:
michał mazur
Telefon: 775474888;606134827
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
dostawa, demontaż istniejących drzwi drewnianych i montaż drzwi stalowych wewnętrznych ppoż. zgodnie z ekspertyzą w budynku Ozimska 19 w Opolu.

Miasto: Opole

Województwo: opolskie


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2019-02-13


TREŚĆ PRZETARGU

Opole. 05.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wspólnota Lokali Niemieszkalnych zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę demontaż i montaż drzwi stalowych wewnętrznych ppoż. zgodnie z ekspertyzą  w budynku Ozimska 19 w Opolu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem udzielonego zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 24.01.2014 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579 z póź zm.), jest dostawa demontaż i montaż drzwi stalowych wewnętrznych ppoż o następujących parametrach:

  1. Wymiana drzwi ,,70"

Parametry

Opis parametrów

Ilość - 8 szt.

TYP

Drzwi stalowe jednoskrzydłowe EI 30,  wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7-1,0mm, łączonej bez spawania, malowane proszkowo, kolor szary RAL 7038,         2 zawiasy 3-częściowe jeden z nich wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem, 3-stronna przylga, stalowy czop przeciwwyważeniowy 14x36mm, izolacja z wełny mineralnej ROCKWOOL lub SAINT GOBAIN gęstości 145kg/m3, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy CF rewersyjny, zabezpieczony 2 płytami gipsowymi z włóknem szklanym MO, klamka antyzaczepowa NORMA DIN 18273 z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem stalowym w kolorze czarnym, wkładka 40×40 z 3 kluczami

 

Wymiary w murze

710x2065

ościeżnica

W kolorze skrzydła, kątowa, wykonana ze stali  2mm grubości, uszczelka pęczniejąca 15×2,5mm, rozszerza się 25 razy w temp. 150 C, stalowe kotwy mocujące 163×1,5mm, próg montażowy z blachy stalowej 50×2,5mm

 

 

 

2 wymiana drzwi ,,80"

Parametry

Opis parametrów

Ilość - 11 szt

TYP

Drzwi stalowe jednoskrzydłowe EI 30,  wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7-1,0mm, łączonej bez spawania, malowane proszkowo, kolor szary RAL 7038,         2 zawiasy 3-częściowe jeden z nich wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem, 3-stronna przylga, stalowy czop przeciwwyważeniowy 14x36mm, izolacja z wełny mineralnej ROCKWOOL lub SAINT GOBAIN gęstości 145kg/m3, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy CF rewersyjny, zabezpieczony 2 płytami gipsowymi z włóknem szklanym MO, klamka antyzaczepowa NORMA DIN 18273 z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem stalowym w kolorze czarnym, wkładka 40×40 z 3 kluczami

 

Wymiary

810x2065

Ościeżnica

W kolorze skrzydła, kątowa, wykonana ze stali  2mm grubości, uszczelka pęczniejąca 15×2,5mm, rozszerza się 25 razy w temp. 150 C, stalowe kotwy mocujące 163×1,5mm, próg montażowy z blachy stalowej 50×2,5mm

 

 

3 wymiana drzwi ,,90"

Parametry

Opis parametrów

Ilość - 4 szt.

TYP

Drzwi stalowe jednoskrzydłowe EI 30,  wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7-1,0mm, łączonej bez spawania, malowane proszkowo, kolor szary RAL 7038,         2 zawiasy 3-częściowe jeden z nich wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem, 3-stronna przylga, stalowy czop przeciwwyważeniowy 14x36mm, izolacja z wełny mineralnej ROCKWOOL lub SAINT GOBAIN gęstości 145kg/m3, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy CF rewersyjny, zabezpieczony 2 płytami gipsowymi z włóknem szklanym MO, klamka antyzaczepowa NORMA DIN 18273 z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem stalowym w kolorze czarnym, wkładka 40×40 z 3 kluczami

 

Wymiary w murze

920x2065

ościeżnica

W kolorze skrzydła, kątowa, wykonana ze stali  2mm grubości, uszczelka pęczniejąca 15×2,5mm, rozszerza się 25 razy w temp. 150 C, stalowe kotwy mocujące 163×1,5mm, próg montażowy z blachy stalowej 50×2,5mm

 

 

 

4 wymiana drzwi ,,100"

Parametry

Opis parametrów

Ilość - 7 szt.

TYP

Drzwi stalowe jednoskrzydłowe EI 30,  wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7-1,0mm, łączonej bez spawania, malowane proszkowo, kolor szary RAL 7038,         2 zawiasy 3-częściowe jeden z nich wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem, 3-stronna przylga, stalowy czop przeciwwyważeniowy 14x36mm, izolacja z wełny mineralnej ROCKWOOL lub SAINT GOBAIN gęstości 145kg/m3, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy CF rewersyjny, zabezpieczony 2 płytami gipsowymi z włóknem szklanym MO, klamka antyzaczepowa NORMA DIN 18273 z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem stalowym w kolorze czarnym, wkładka 40×40 z 3 kluczami

 

Wymiary w murze

1040x2065

ościeżnica

w kolorze skrzydła, kątowa, wykonana ze stali  2mm grubości, uszczelka pęczniejąca 15×2,5mm, rozszerza się 25 razy w temp. 150 C, stalowe kotwy mocujące 163×1,5mm, próg montażowy z blachy stalowej 50×2,5mm

 

 

 

5 wymiana drzwi do pomieszczeń technicznych

Parametry

Opis parametrów

Ilość - 2 szt.

 

TYP

Drzwi stalowe dwuskrzydłowe EI 30, (90+70), wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7-1,0mm, łączonej bez spawania, malowane proszkowo, kolor szary RAL 7038, 2 zawiasy 3-częściowe jeden z nich wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem, 3-stronna przylga, RKZ ,stalowy czop przeciwwyważeniowy 14x36mm, izolacja z wełny mineralnej ROCKWOOL lub SAINT GOBAIN gęstości 145kg/m3, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy CF rewersyjny, zabezpieczony 2 płytami gipsowymi z włóknem szklanym MO, klamka antyzaczepowa NORMA DIN 18273 z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem stalowym w kolorze czarnym, wkładka 40×40 z 3 kluczami

 

 

Wymiary w murze

1600x2065

 

ościeżnica

W kolorze skrzydła, kątowa, wykonana ze stali  2mm grubości, uszczelka pęczniejąca 15×2,5mm, rozszerza się 25 razy w temp. 150 C, stalowe kotwy mocujące 163×1,5mm, próg montażowy z blachy stalowej 50×2,5mm

 

 

 

 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI:

Miejsce dostawy i montażu   - Wspólnota Lokali Niemieszkalnych 45-057 Opole ul. Ozimska 19

Termin realizacji zamówienia ustala się do 8 tygodni od dnia podpisania umowy - zlecenia

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  1. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu
  2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności
  3. Oferta musi być złożona w języku polskim
  4. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy
  5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę
  6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert cząstkowych
  7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
  8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty

ZOBOWIĄZNIA WYKONAWCY:

W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca zobowiązuje się do:

Dostarczyć i zamontować drzwi wraz z załadunkiem, rozładunkiem i wniesieniem do budynku

Przekazać dokumentację przedmiotu umowy, w szczególności instrukcję konserwacji, kartę gwarancyjną, atesty, oraz inne konieczne dokumenty.

Zapewnić bezpłatne naprawy w ramach gwarancji i rękojmi udzielonej na przedmiot umowy

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ PROPOZYCJI CENOWEJ ( OFERTY):

Ofert należy składać za pośrednictwem email - biuro@adan.opole.pl lub listownie bądź osobiście w zamkniętej kopercie z adnotacją ,,OFERTA CENOWA - DRZWI PPOZ" w recepcji budynku Wspólnoty Lokalowej Ozimska 19 do dnia  13 lutego 2019 roku do godz. 15:00

Oferty złożone po terminie nogą zostać bez rozpatrzenia

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

KRYTERIA I SPOSÓB WYBORU OFERTY:

Kryterium oceny oferty jest łączna cena oferty obejmująca koszt całkowity dostawy i montażu drzwi objętych przedmiotem niniejszego zapytania tj. cena brutto za całość przedmiotu zamówienia wraz ze wszelkimi dodatkowymi kosztami wchodzącymi w cenę wykonania usługi. Łączna cena oferty obejmująca całkowity koszt przedmiotu zamówienia ma być wyrażony w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Za najbardziej korzystną zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największą ilość punktów za określone  kryterium, policzone wg wzoru

Cena najniższa/ cena w badanej ofercie x 60-  .....pkt

Najdłuższy okres gwarancji / gwarancja w badanej ofercie x - .....pkt

Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych
i instalacyjnych (montażowych) wynosi minimalnie 5 lat (60 m-cy) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający w ramach kryterium ,,Przedłużenie okresu gwarancji", przyzna Wykonawcy punkty według następujących zasad:

-     zaoferowanie 7-letniego okresu gwarancji (84 m-ce) - 40 pkt

-     zaoferowanie 6-letniego okresu gwarancji (72 m-ce) - 20 pkt

-     zaoferowanie 5-letniego okresu gwarancji (60 m-cy) - 0 pkt

 

Uwaga:

Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, ani przyznaniem wyższej punktacji. W takim przypadku Wykonawca otrzyma taką samą liczbę punktów, jak za wydłużenie okresu gwarancji do 7 lat.

Zaoferowanie okresu krótszego niż minimalny spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym.

Brak informacji w zakresie okresu gwarancji będzie uznana za zaoferowanie minimalnego okresu gwarancji.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie przez Zamawiającego oferty Wykonawcy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego żadnych zobowiązań.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

ZAPYTANIE O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela administrator budynku ADAN Zarządzanie Nieruchomościami spółka  z o.o.  tel. 775474888 lub 606134827 email: biuro@adan.opole.pl

INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego oraz prawo do unieważnienia lub odwołania niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. Modyfikacja treści zapytania ofertowego nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcy.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Płatność na rzecz Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu usługi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze w terminie do 14 dni od dnia złożenia w biurze ADAN spółka z o.o w Opolu ul. Tadeusza Kościuszki 54/4 prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej dane Zamawiającego:

Wspólnota Lokalowa

45-057 Opole

ui. Ozimska 19

NIP 7542706616

 

 

 

 

Załącznik do Zapytania

Pieczęć wykonawcy

 

OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty z dnia 05.02.2019r., którego przedmiotem jest udzielenie przez zamawiającego tj. Wspólnotę Lokali Niemieszkalnych w Opolu ul. Ozimska 19 na:

Dostawa i montaż  drzwi ppoż EI30

W zakresie określonym tym zaproszeniem.

Działając w imieniu i na rzecz .......................................................................( należy wpisać pełną nazwę Wykonawcy z podaniem jego formy prawnej i adres siedziby ) niniejszym:

Oferuję wykonanie zamówienia objętego Zapytaniem Ofertowym z dnia 29.062018r. za łączną cenę w kwocie:

Przedmiot zamówienia

Łączna wartość netto usługi

Łączna wartość brutto usługi

Stawka podatku VAT

 

Wymiana drzwi ,,70"

 

 

 

 

 

Wymiana drzwi ,,80"

 

 

 

 

 

Wymiana drzwi ,,90"

 

 

 

 

 

Wymiana drzwi ,,100"

 

 

 

 

Wymiana drzwi do pomieszczeń technicznych

 

 

 

 

Jednocześnie oświadczam:

Oświadczam, że  niniejszy przedmiot zamówienia objęty niniejszą ofertą zamierzam realizować przy udziale podwykonawstwa w zakresie ................................................../bez udziału podwykonawstwa*

Oświadczam, że osobą upoważnioną przez Wykonawcę składającego niniejszą ofertę do kontaktu               z Zamawiającym w sprawie zawarcia i realizacji umowy dotyczącej przedmiotu niniejszej ofert jest:

Pani/Pan ............................................................................................................tel. ...........................................

adres eamil: ..................................................................

Oświadczam, że  zapoznałem się z treścią i warunkami  opisanymi wyżej i  zaproszenia do złożenia oferty z dnia 05.02.2019r. i nie wnoszę do niego żadnych  zastrzeżeń.

Oświadczam, że  zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie określonym przez zamawiającego w treści zaproszenia do złożenia oferty z dnia 05.02.2019r.

Oświadczam, że oferta jest ważna przez okres 30 dni na niniejszy przedmiot zamówienia objęty ofertą

Oświadczam, że udzielam ............... miesięcy  gwarancji na niniejszy przedmiot zamówienia objęty  ofertą

Oświadczam, że  w razie wybrania tej oferty przez Zamawiającego zobowiązuje się do podpisania z zamawiającym umowy na warunkach zawartych z zaproszeniu do złożenia oferty z dnia 05.02.2019 r.

 

Podpisano

 

      .............................................

 Upoważniony przedstawiciel wykonawcy

*Niepotrzebne skreślić

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.