eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy BiegonickieOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-08


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie

Miasto: Nowy Sącz

Województwo: małopolskie

CPV:
45.11.10.00 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45.23.21.30 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45.23.31.40 - Roboty drogowe
45.23.32.53 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45.45.00.00 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-23


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893180
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 136
1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz
1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki
1.5.7.) Numer telefonu: 18 442 64 88
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd.nowy-sacz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzenia drogami powiatowymi
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d840dbc0-7ffb-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014681
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003291/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.pzd.nowy-sacz.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (w tym składania ofert i oświadczeń, a także podmiotowych środków dowodowych) odbywa się elektronicznie przy użyciu miniPortalu i ePUAPu za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (nie dotyczy składania i wycofania ofert).4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 6. Pozostałe wymagania zostały określone w rozdz. VIII i XII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje Wykonawców będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, a także pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (np. w zakresie danych osobowych mieszczonych w pełnomocnictwie) i członków organów zarządzających wykonawców, będących osobami fizycznymi, że administratorem danych osobowych w/w osób jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu reprezentowany przez Dyrektora mgr inż. Adama Czerwińskiego, adres siedziby: ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz, kontakt mailowy: biuro@pzd.nowy-sacz.pl telefoniczny: (48 18) 442 64 88; 442 74 14; Pozostałe informacje dot. RODO zostały ujęte w rozdz. XXIV SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZD-ZAM.261.10.2021.WB
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa chodnika w km 1+584 - 2+054 w ciągu drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie (etap I - w km 1+584 - 1+776, etap II - w km 1+776 - 2+054). 2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 3 do SWZ (dokumentacja techniczna). Dokumentacja projektowa zawiera szerszy zakres robót. Do wyceny należy przyjąć wykonanie robót zgodnie z załączoną dokumentację projektową w km 1+584 - 2+054.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia (w dokumentacji technicznej) wymagania jakościowe odnoszące się do wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia, w związku z powyższym przy wyborze oferty będzie się kierował kryterium: (Kc) Cena (wartość oferty brutto) - waga 100%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby: a. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie drogi publicznej obejmujące swoim zakresem wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni wykonanej nawierzchni nie mniejszej niż 700 m2, b. Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj. KIEROWNIKIEM BUDOWY posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ. b. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100)2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wzór umowy szczegółowo przewiduje i określa warunki zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy (w szczególności §19 wzoru umowy).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-23 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-23 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.