eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gródek nad Dunajcem › Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnegoOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-08


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego

Miasto: Gródek nad Dunajcem

Województwo: małopolskie

CPV:
30.21.31.00 - Komputery przenośne
30.21.32.00 - Komputer tablet
30.21.33.00 - Komputer biurkowy
30.23.13.00 - Monitory ekranowe
30.23.13.20 - Monitory dotykowe
30.23.21.10 - Drukarki laserowe
30.23.21.30 - Kolorowe drukarki atramentowe
30.23.42.00 - Dyski optyczne
30.23.46.00 - Pamięć flash
30.23.60.00 - Różny sprzęt komputerowy
32.32.20.00 - Urządzenia multimedialne
32.34.24.12 - Głośniki
32.34.42.60 - Sprzęt radiowy i multipleksy
38.65.10.00 - Aparaty fotograficzne
38.65.21.00 - Projektory
48.00.00.00 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48.82.00.00 - Serwery


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-16


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892191
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 54
1.5.2.) Miejscowość: Gródek nad Dunajcem
1.5.3.) Kod pocztowy: 33-318
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki
1.5.7.) Numer telefonu: 18 440 10 35
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminagrodek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminagrodek.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76216554-7e77-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014676
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005038/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pt. ,,Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem" realizowany w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://gminagrodek.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (w tym składania ofert i oświadczeń, a także podmiotowych środków dowodowych) odbywa się elektronicznie przy użyciu miniPortalu i ePUAPu za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@gminagrodek.pl (nie dotyczy składania i wycofania ofert).4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 6. Pozostałe wymagania zostały określone w rozdz. VIII i XII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje Wykonawców będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, a także pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (np. w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie) i członków organów zarządzających wykonawców, będących osobami fizycznymi, że:1. administratorem danych osobowych w/w osób jest Gmina Gródek nad Dunajcem, reprezentowana przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem;2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Gródek nad Dunajcem jest Pan Robert Koterla, kontakt: rkoterla@gminagrodek.pl.Pozostałe informacje dot. RODO zostały ujęte w rozdz. XXV SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - sprzęt komputerowy, wg zestawienia:1. Miejsce dostawy - Szkoła Podstawowa w Gródku nad Dunajcem: 1) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe - szt. 12) Laptop z oprogramowaniem biurowym - szt. 9 3) Elektroniczny nośnik pamięci (pendrive) - szt. 94) Komputer z oprogramowaniem - szt. 16 5) Oprogramowanie biurowe - szt. 16) Oprogramowanie wspierające komunikację + tablet + wzmocnione etui - szt. 12. Miejsce dostawy - Szkoła Podstawowa w Podolu-Górowej: 7) Elektroniczny nośnik pamięci (pendrive) - szt. 88) Elektroniczny nośnik pamięci (pendrive) - szt. 29) Laptop z oprogramowaniem - szt. 910) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe - szt. 111) Listwa zasilająca - szt. 93. Miejsce dostawy - Szkoła Podstawowa w Jelnej: 12) Laptop z oprogramowaniem biurowym - szt. 613) Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe - szt. 114) Tablet - szt.115) Elektroniczny nośnik pamięci przeznaczony do stosowania z telefonami i tabletami - szt.116) Elektroniczny nośnik pamięci (pendrive) - szt.317) Laptop z oprogramowaniem biurowym - szt.14. Miejsce dostawy - Szkoła Podstawowa w Lipiu: 18) Serwer - szt.119) Dysk SSD 1TB do macierzy - szt.220) Licencja serwerowa - szt. 121) Licencje dostępowe do serwera - szt.1622) Komputery - szt. 1623) Monitory - szt. 1624) Oprogramowanie biurowe - szt. 1625) Oprogramowanie do ochrony przed niepożądanymi treściami z internetu - szt. 126) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe - szt. 127) Przygotowanie serwera i uruchomienie pracowni - szt. 128) Laptop z oprogramowaniem biurowym - szt. 1 29) Nośnik pamięci - szt. 65. Miejsce dostawy - Szkoła Podstawowa w Przydonicy: 30) Serwer - szt.131) Dyski do macierzy RAID serwera - szt. 232) Licencja serwerowa - szt. 133) Licencje dostępowe do serwera - szt. 1634) Komputery - szt. 1635) Monitory - szt. 1636) Oprogramowanie biurowe - szt. 1637) Oprogramowanie do ochrony przed niepożądanymi treściami z internetu - szt.138) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe - szt. 139) Elektroniczny nośnik pamięci (pendrive) - szt.140) Laptop z oprogramowaniem - szt. 36. Miejsce dostawy - Szkoła Podstawowa w Rożnowie: 41) Laptop z oprogramowaniem biurowym - szt. 12 42) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe - szt.143) Elektroniczny nośnik pamięci (pendrive) - szt. 144) Ploter - szt.145) Drukarka 3D - szt.146) Urządzenie wielofunkcyjne - szt.147) Laptop z oprogramowaniem biurowym - szt.1 48) Tablet - szt. 849) Laptop z oprogramowaniem biurowym - szt. 5 50) Laptop z oprogramowaniem biurowym - szt.1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 3a i 3b do niniejszej SWZ - Formularz specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu oraz CPU i GPU Benchmark.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30213200-7 - Komputer tablet

30231300-0 - Monitory ekranowe

30232110-8 - Drukarki laserowe

30232130-4 - Kolorowe drukarki atramentowe

30234200-0 - Dyski optyczne

30234600-4 - Pamięć flash

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48820000-2 - Serwery
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą dla poszczególnych części zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów spośród złożonych i nieodrzuconych ofert. Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (P) zostanie obliczona na podstawie wzoru: P = PKc + PKrg, gdzie: P - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę, PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium ,,Cena"PKrg - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium ,,Okres rękojmi i gwarancji jakości".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za ofertę najkorzystniejszą dla poszczególnych części zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów spośród złożonych i nieodrzuconych ofert. Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (P) zostanie obliczona na podstawie wzoru: P = PKc + PKrg, gdzie: P - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę, PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium ,,Cena"PKrg - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium ,,Okres rękojmi i gwarancji jakości".
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - sprzęt multimedialny, wg zestawienia:1. Miejsce dostawy - Szkoła Podstawowa w Podolu-Górowej:1) Monitor interaktywny - szt. 12) Aparat fotograficzny - szt. 92. Miejsce dostawy - Szkoła Podstawowa w Jelnej:3) Projektor multimedialny - szt. 13. Miejsce dostawy - Szkoła Podstawowa w Lipiu:4) Projektor multimedialny - szt. 15) Uchwyt sufitowy do projektora z montażem - szt. 24. Miejsce dostawy - Szkoła Podstawowa w Przydonicy:6) Radioodtwarzacz - szt. 17) Monitor interaktywny - szt. 35. Miejsce dostawy - Szkoła Podstawowa w Rożnowie:8) Monitor dotykowy - szt. 19) Monitor interaktywny - szt. 110) Aparat fotograficzny - szt. 111) Głośnik przenośny - szt. 112) Radioodtwarzacz - szt. 113) Monitor interaktywny - szt. 1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 3a i 3b do niniejszej SWZ - Formularz specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu oraz CPU i GPU Benchmark.
4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231320-6 - Monitory dotykowe

32342412-3 - Głośniki

32344260-6 - Sprzęt radiowy i multipleksy

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

38652100-1 - Projektory
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą dla poszczególnych części zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów spośród złożonych i nieodrzuconych ofert. Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (P) zostanie obliczona na podstawie wzoru: P = PKc + PKrg, gdzie: P - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę, PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium ,,Cena"PKrg - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium ,,Okres rękojmi i gwarancji jakości".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za ofertę najkorzystniejszą dla poszczególnych części zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów spośród złożonych i nieodrzuconych ofert. Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (P) zostanie obliczona na podstawie wzoru: P = PKc + PKrg, gdzie: P - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę, PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium ,,Cena"PKrg - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium ,,Okres rękojmi i gwarancji jakości".
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 2. Przedmiotowym środkiem dowodowym, który należy złożyć wraz z ofertą jest formularz specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu (załącznik nr 3a i 3b do SWZ). 3. W formularzu, o którym mowa w ust. 2 wykonawca wskaże producenta i model oferowanego sprzętu, opis jego parametrów technicznych oraz inne informacje wymagane w treści formularza. 4. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne chyba, że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlegać będzie odrzuceniu albo zachodzić będą przesłanki unieważnienia postępowania.5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Formularz specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu (załącznik nr 3a i 3b do SWZ
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Arkusz cenowy - wg załącznik na 1a do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie:1. Zmiana terminu realizacji zamówienie2. Zmiana zakresu zamówienia3. Zmiana producenta lub modelu sprzętu4. zmiana warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy,5. Zmiany porządkujące i informacyjne,Wzór umowy szczegółowo przewiduje i określa zakres i warunki zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy (w szczególności §8 wzoru umowy).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-16 14:30
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-16 15:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.