eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzezawa › ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach: Bratucice, Dębina, Buczków, Dąbrówka" w zakresie ,,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowościach Buc. i Dąbrówka".OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-08


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Gmina Rzezawa
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach: Bratucice, Dębina, Buczków, Dąbrówka" w zakresie ,,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowościach Buc. i Dąbrówka".

Miasto: Rzezawa

Województwo: małopolskie

CPV:
45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.23.11.00 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-23


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach: Bratucice, Dębina, Buczków, Dąbrówka" w zakresie ,,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowościach Buc. i Dąbrówka".
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rzezawa
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660660
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Długa 21
1.5.2.) Miejscowość: Rzezawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 32-765
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski
1.5.7.) Numer telefonu: +48146484800
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@rzezawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzezawa.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach: Bratucice, Dębina, Buczków, Dąbrówka" w zakresie ,,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowościach Buc. i Dąbrówka".
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8358540b-8013-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014670
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002039/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach: Bratucice, Dębina, Buczków, Dąbrówka
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.pl, ePUAPu: ESP ePUAP:/659xu7usnj/skrytka oraz poczty elektronicznej. zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) będzie również: Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: o Wykonawcy będącego osobą fizyczną, o Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarcząo pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną ( np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), o członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), o osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:o Osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,o Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,o Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarcza,o Pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),o Członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK)Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.119.1), zwanego dalej ,,RODO" informuje się, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rzezawa z siedzibą: 32-765 Rzezawa, ul. Długa 21, tel. 14 648 48 00, e-mail: gmina@rzezawa.pl2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Wójt Gminy Rzezawa wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować telefonicznie: nr telefonu:14 6484818, elektronicznie: iod@rzezawa.pl*Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest - udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach: Bratucice, Dębina, Buczków, Dąbrówka" w zakresie ,,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowościach Buczków i Dąbrówka" o numerze RID.ZP.271.1.3.2021 z dnia 08.03.2021 r. prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.3. Podstawa prawna przetwarzania:o art. 6 ust. 1 lit. c - RODO;o Ustawa z dnia 29 stycznia 2014 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2019.poz. 2019);4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom tj. osobom i podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2019.poz.2019),5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy6. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RID.ZP.271.1.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie w zakresie ,,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowościach Buczków i Dąbrówka" obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: -PCV o średnicy OE 200 mm i długości ok. L=1259,0 m -studnie tworzywowe o średnicy Dn1000 mm -5 sztuk;-studnie PCV o średnicy OE 400 mm- 31 sztuk;w podziale na :1) m. Dąbrówka - od studni istniejącej C50 do studni C50 5 z rur PVC 200x5,9 SN8 SDR34 o długości ok. 104 m.Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną tj. a) projektem budowlanym oraz Decyzją nr 16/2011 Starosty Bocheńskiego znak: AB.INS.7351/331/10/11 z dnia 14.01.2011r.b) Specyfikacją techniczną wykonania i obioru robót (STWIOR);c) Przedmiarem robót; d) Dokumentacją geotechniczną.2) m. Buczków- od istniejącej przepompowni ścieków do studni I3 z rur PVC 200x5,9 SN8 SDR34 o długości ok. 90 m.Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną tj. a) zgodnie z pozwoleniem na budowę znak AB.INS.7351/330/10/11, Decyzja Nr 17/2011 z dnia 14.01.2011r b) Specyfikacją techniczną wykonania i obioru robót (STWIOR);c) Przedmiarem robót; d) Dokumentacją geotechniczną.3) m. Buczków -od studni G12 do studni G24 wraz z kanałami bocznymi z rur PVC 200x5,9SN8 SDR 34 o dł. ok 1065 m. wraz z podejściami na działki z rur PVC-U litych jednorodnych spełniających wymagania PN-EN 1401:1999.Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną tj. a) zgodnie z pozwoleniem na budowę znak AB.INS.7351/330/10/11, Decyzja Nr 17/2011 z dnia 14.01.2011r. b) Specyfikacją techniczną wykonania i obioru robót (STWIOR);c) Przedmiarem robót; d) Dokumentacją geotechniczną.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże że:a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną lub więcej robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej o długości min 600 m i o łącznej wartości minimum 350 000,00 zł brutto.b) dysponuje minimum jedną osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie w wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j Dz.U z 2020 r., poz. 2320 oraz 2021, poz. 234) tj. legitymująca się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, a niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacją o postawie dysponowania.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z treścią załącznika do SWZ. 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy - sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, 2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Wypełniony formularz OFERTA, zgodnie z treścią załącznika do SWZ;2) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w tym pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty; 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika do SWZ;4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie z treścią załącznika do SWZ;5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego Wykonawcy zasoby w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu; 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy; 7) Kosztorys ofertowy;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Każdy w Wykonawców składa oświadczenie, dotyczące braku podstaw do wykluczenia, dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący oświadczenia, będzie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców będzie posiadał wymagane doświadczenie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiany terminu realizacji oraz Harmonogramu z powodu zaistnienia którejkolwiek z poniższych okoliczności, uniemożliwiających lub w sposób znacząco utrudniających (tj. takich, gdy wykonywanie robót budowlanych wymagałoby poniesienia dodatkowych, niewspółmiernych względem typowych kosztów ze strony Wykonawcy) kontynuację realizacji przedmiotu zamówienia, o czas ich występowania i przerwy nimi wywołanej: a) okoliczności siły wyższej, tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, jak: wojna, atak terrorystyczny, pożar, epidemie, strajki, powódź, zarządzenia władz; b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; c) istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; d) niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych, takich jak np: opady trwające dłużej niż 3 dni, intensywne ulewy o charakterze nawałnic, utrzymująca się wysoka temperatura w ciągu dnia na zewnątrz obiektu przekraczająca 35 st. C. trwająca dłużej niż 3 dni; jak również w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie prac budowlanych podyktowane sztuką budowlaną - co zostanie potwierdzone przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ,e) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego skutkujących wstrzymaniem prac budowlanych z uwagi na konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych),f) wystąpienia zamówień dodatkowych spełniających warunki z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp,g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, których wystąpienie koliduje z realizacją przedmiotu zamówienia,h) przedłużenia się terminu uzyskania przez Wykonawcę opinii, uzgodnień, pozwoleńi zatwierdzeń, wydawanych przez osoby trzecie i organy administracji publicznej, ponad 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku o wydanie tych opinii, uzgodnień, pozwoleń lub zatwierdzeń,2) rezygnacji z wykonania części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, na skutek np. wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.3) wprowadzenia rozwiązań zamiennych i robót zamiennych, pod warunkiem, iż zmiany te zostaną zaakceptowane przez nadzór autorski i Zamawiającego,4) zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 5 ust. 1 w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie były przewidziane w dokumentacji projektowej i które są wymagane dla prawidłowego ukończenia przedmiotu zamówienia, o kwoty wynikające z przyjętego sposobu ich rozliczenia w umowie.5) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dokonanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, dostosowujących zapisy umowy do zmienionych przepisów,6) aktualizacji Harmonogramu, w zakresie dostosowującym do nowych terminów wykonania zamówienia lub wynagrodzenia Wykonawcy; zmiana Harmonogramu nie dotycząca zmiany końcowego terminu realizacji robót czy końcowego wynagrodzenia nie będzie uznawana za zmianę umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-23 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-23 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.