eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słomczyce › Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3090P w m. Ląd" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiegoOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-02-23


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SŁUPCY Z SIEDZIBĄ W SŁOMCZYCACH
Adres: Słomczyce
Województwo: wielkopolskie
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3090P w m. Ląd" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Miasto: Słomczyce

Województwo: wielkopolskie

CPV:
71.32.20.00 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-03


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:,,Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3090P w m. Ląd" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SŁUPCY Z SIEDZIBĄ W SŁOMCZYCACH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311023055
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 22
1.5.2.) Miejscowość: Słomczyce
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-420
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
1.5.7.) Numer telefonu: +48 63 277 11 49
1.5.8.) Numer faksu: +48 63 277 11 49 wew. 22
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@slupca.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.slupca.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:,,Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3090P w m. Ląd" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45859e8a-74fb-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009559
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009278/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3090P w m. Ląd" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego na http:// www.uzp.gov.pl /ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:8.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 8.2.Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 8.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 8.4. Włączona obsługa JavaScript; 8.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.uzp.gov.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy zs. w Słomczycach , Słomczyce 22 , 62-420 Strzałkowo, tel. +48 63 277-11-49, e - mail: pzd@slupca.pl; 2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Słupcy , inspektor@osdidk.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp"; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.DDM.321.1.21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 165000,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3090P w m. Ląd" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego .Wykonanie inwentaryzacji, projektu budowlanego (jeśli będzie wymagany), projektu wykonawczego oraz wymaganych projektów branżowych; sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych; wykonanie dokumentacji: geodezyjnej, środowiskowej (jeśli będzie wymagana); opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu; pozyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i uzyskanie pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane) lub zgłoszenie robót; opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej. Zamówienie obejmuje swoim zakresem również sprawowanie nadzoru autorskiego nad późniejszą realizacją zadania. informacje zawarte w "Opisie przedmiotu zamówienia" szczegóły zawarte są w załączniku nr 3 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrzonych i niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie poniższego kryterium (nazwa kryterium, waga) : 1) Cena - 60 %, 2) Doświadczenie zawodowe - 40 %.2. Opis kryterium ,,Cena" (cena ofertowa brutto). 1) kryterium ,,Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. 2) przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 3) liczba punktów w kryterium ,,Cena" zostanie obliczona według następującego wzoru: Cena brutto oferty najtańszej spośród ofert ocenianych C - cena = -------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt Cena brutto oferty badanej 3. Opis kryterium ,,Doświadczenie zawodowe projektanta " D - ilość punktów przyznana danemu kryterium Doświadczenie zawodowe projektanta: Ocenie podlegać będzie doświadczenie projektanta zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, polegające na:1) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy, rozbudowy lub budowy mostu w ciągu drogi klasy min. Z o długości co najmniej 100 m wraz z uzyskaniem decyzji PnB lub ZnRID - 2 obiekty - 20 punktów 2) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy, rozbudowy lub budowy mostu w ciągu drogi klasy min. Z o długości co najmniej 100 m wraz z uzyskaniem decyzji PnB lub ZnRID - 3 obiekty - 30 punktów 3) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy, rozbudowy lub budowy mostu w ciągu drogi klasy min. Z o długości co najmniej 100 m wraz z uzyskaniem decyzji PnB lub ZnRID - 4 obiekty - 40 punktów Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca może otrzymać 40 pkt. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe projektanta
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: ,,Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku." 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: ,,Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku." 4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) zdolność techniczna: Wykonawca spełni warunek jeśli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 usługi obejmujące swym zakresem wykonanie kompleksowej dokumentacji techniczno-projektowej na budowę, przebudowę, rozbudowę mostu o długości min. 100 m w ciągu drogi klasy min. Z wraz z uzyskaniem decyzji PnB lub ZnRID.Na potwierdzenie faktu wykonania powyższych usług Wykonawca załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są nadal wykonywane.b) zdolność zawodowa: Wykonawca musi wykazać, iż do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje osobą posiadającą co najmniej od trzech lat uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia projektowe, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz iż do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje osobą posiadającą co najmniej od trzech lat uprawnienia do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia projektowe, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 5.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 5.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu (załącznik nr 1.4 SWZ) udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. pkt 2 lit. a) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 10. stosuje się. 9. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 oraz z Dz.U. z 2019 r. poz. 1446).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 5 dni) terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp; 4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 5.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wg wzoru Załącznik Nr 2 do SWZ. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru Załącznik Nr 2.1 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja). 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, pkt. 5 i pkt. 7 ustawy pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z częścią 7 ust.5.1. SWZ. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt7 ust. 5.2.a SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 5.2. b składa każdy z Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-03 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-03 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.