eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Wielkopolska › Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 9 - osobowych z windą hydrauliczną, dostosowanych do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilnościOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-02-22


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Adres: Środa Wielkopolska
Województwo: wielkopolskie
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 9 - osobowych z windą hydrauliczną, dostosowanych do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności

Miasto: Środa Wielkopolska

Województwo: wielkopolskie

CPV:
34.11.43.00 - Pojazdy opieki socjalnej
34.11.52.00 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-02


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 9 - osobowych z windą hydrauliczną, dostosowanych do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631276216
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Szkolna 2
1.5.2.) Miejscowość: Środa Wielkopolska
1.5.3.) Kod pocztowy: 63-000
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.5.7.) Numer telefonu: 61 287 06 40
1.5.8.) Numer faksu: 61 287 06 40
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@srodawlkp.epcpr.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.srodawlkp.epcpr.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 9 - osobowych z windą hydrauliczną, dostosowanych do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d42b09d0-7517-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009496
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005536/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 9 - osobowych z windą hydrauliczną, dostosowanych do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

,,Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim" - w ramach projektu pn. ,,Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", dofinansowanego z POWER 2014-2020
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.srodawlkp.epcpr.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej określa dział XII. SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja RODO - dział XXV. SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja RODO - dział XXV. SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SF.3322.4.3.20
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa 2 szt. pojazdów dostosowanych do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34114300-2 - Pojazdy opieki socjalnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawianajkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Szczegółowe informacje zawiera dział XVIII. SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość autoryzowanego serwisu
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja bez limitu kilometrów
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przedupływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie pojazdu 9 - osobowego, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda następujących środków dowodowych: 1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oniepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SWZ); 2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowaw art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 3ustawy Pzp, c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, e) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celuzakłócenie konkurencji, f) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, Powyższe dotyczy również podmiotów udostępniających zasoby oraz podwykonawców. Szczegółowe informacje zawiera dział VIII. SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących środków dowodowych: 1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SWZ);2) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (Załącznik nr 4 do SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie określił przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zestawienie dokumentów wymaganych do złożenia w przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert:1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do specyfikacji.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SWZ).3. W przypadku podpisania oferty lub innych dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy - Pełnomocnictwo. 4. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia: - dokument ustanawiający pełnomocnika, upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania grupy Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wich imieniu, - oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunkówudziału w postępowaniu na podst. art. 118 ustawy Pzp - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, a także oświadczeniepodmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się najego zasoby. Szczegółowe informacje zawiera dział X. SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: - ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; - pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; - jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, pełnomocnik przed zawarciem umowy przedstawi kopię umowy regulującą współpracę tych Wykonawców; - przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie. Warunki zmiany umowy zostały określone w § 8 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-02 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-02 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.