eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Wykonanie robót budowlanych budynku przy ul. Brodzińskiego 14 w TarnowieOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-02-17


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
Adres: Tarnów
Województwo: małopolskie

Telefon: -PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych budynku przy ul. Brodzińskiego 14 w Tarnowie

Miasto: Tarnów

Województwo: małopolskie

CPV:
45.26.25.00 - Roboty murarskie i murowe
45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne
45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45.42.10.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-05


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych budynku przy ul. Brodzińskiego 14 w Tarnowie
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661323
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 2
1.5.2.) Miejscowość: Tarnów
1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.jekot@umt.tarnow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/umtarnow
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych budynku przy ul. Brodzińskiego 14 w Tarnowie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df6920a8-7116-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00008237
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002408/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy al. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego w Tarnowie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do komunikacji".2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznych platform usług administracji publicznej (ePUAP).3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu, przestrzegać postanowień tego regulaminu.4. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.5. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa;2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnowa pod adresem: iod@umt.tarnow.pl;3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania;4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. Obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bezpośrednio przez tę osobę jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8. Osoby, której dane dotyczą posiadają:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych ;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;9. Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIM.271.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Brodzińskiego 14 w Tarnowie na działce nr 61 obr. 167 na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 96/2020 z dnia 12.03.2020 r., w tym między innymi:1) budowę nowych ścianek działowych, zamurowania i przebicia otworów w budynku,2) wyburzenie schodów zewnętrznych oraz wiatrołapu od strony południowej,3) remont dachu i pokrycia,4) wyburzenie dwóch pomieszczeń w piwnicy od strony północnej,5) wyposażenie projektowanych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,6) wykonanie podłóg na gruncie wraz z hydroizolacją,7) wykonanie ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją,8) demontaż istniejących okien i montaż nowych o współczynniku Umax<= 0,9 W/m2K wg protokołu z posiedzenia komisji konserwatorskiej z dnia 03.02.2021 r.,9) demontaż istniejących drzwi wewnętrznych i montaż nowych,10) renowację drzwi wejściowych oraz pozostawionej stolarki wewnętrznej,11) demontaż istniejących drzwi zewnętrznych i montażu nowych o współczynniku Umax<= 1,3 W/m2K, 12) wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,13) remont ścian, sufitów oraz posadzek,14) renowację klatki schodowej,15) wymianę rynien oraz rur spustowych,16) wymianę obróbek blacharskich,17) wykonanie instalacji elektrycznej,18) wykonanie instalacji okablowania strukturalnego na potrzeby instalacji komputerowej i telefonicznej,19) wymianę instalacji odgromowej,20) wymianę instalacji centralnego ogrzewania,21) wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej,22) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej,23) wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,24) likwidację instalacji gazowej w budynku,25) wykonanie sieci alarmowej z przyciskami napadowymi,26) wyposażenie budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,27) przebudowę instalacji hydrantowej,28) wyposażenie drzwi wejściowych w siłowniki umożliwiające ich automatyczne otwarcie,29) montażu ruchomej bariery przy schodach uniemożliwiającej omyłkowe zejście do piwnicy w przypadku ewakuacji,30) zabezpieczenie przepustów instalacyjnych występujących w miejscach przegród wydzielenia pożarowego do klasy odporności ogniowej określonej w projekcie,31) zabezpieczenie stropów nieposiadających wymaganej klasy odporności ogniowej do klasy odporności ogniowej REI60 i stopnia nierozprzestrzeniania ognia (rozwiązanie systemowe lub indywidualne producenta materiału w odniesieniu do wymagań projektu),32) wykonanie sufitów podwieszanych,33) wydzielenie głównej klatki schodowej drzwiami o klasie EIS 30 i ścianami REI60,34) wydzielenie klatki schodowej od strony zachodniej drzwiami o klasie EI 60,35) zabezpieczenie belek stalowych, na których oparte są żelbetowe elementy schodów do klasy odporności ogniowej R60,36) rozbiórkę budynku gospodarczego,37) wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,38) wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej związanej z odprowadzeniem wody z rur spustowych z dachu,39) wykonanie pionowej i poziomej hydroizolacji ścian piwnicznych,40) rozbiórkę istniejących doświetlaczy piwnicznych i montaż nowych,41) wykonanie drenażu dla budynku,42) częściowa wymiana istniejącej nawierzchni dróg, chodników na nawierzchnię z kostki brukowej (jak wskazano w zał. graficznym nr 1) o powierzchni ?240 m?,43) budowę zbiornika retencyjnego wody deszczowej,44) wykonanie w pomieszczeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - dalej MPEC (numer P -1.18) pompy w studzience schładzającej wraz z przewodem tłocznym włączonym do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej i wykonanie zasilania tej pompy,45) wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej w pomieszczeniu MPEC (numer P -1.18) wraz z instalacją elektroenergetyczną zasilająca pomieszczenie MPEC (oddzielne opomiarowanie) oraz instalację oświetlenia tego pomieszczenia,46) wykonanie w zakresie toalet dla osób niepełnosprawnych (pom. nr: P 0.19; P 1.20) projektowanych odcinków wentylacji mechanicznej w zabudowie nadstropowej wraz z projektowanym uzbrojeniem.UWAGA: w zakresie wentylacji mechanicznej przedmiotowych pomieszczeń wykonano jedynie piony wentylacji mechanicznej przebiegające na całej wysokości kondygnacji parteru + I piętra. 47) odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni po wykonanych robotach ziemnych, instalacjach zewnętrznych,48) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,49) nadzór geodezyjny i geotechniczny dla prac związanych z elementami zagospodarowania terenu.UWAGA: Zamówienie nie obejmuje:1) Przebudowy budynku w zakresie windy i toalet dla osób niepełnosprawnych (pom. nr P 0.19; P 1.20) oraz pomieszczenia MPEC (nr P -1.18), która została już wykonana na podstawie odrębnego zamówienia.2) Wymienionych poniżej elementów - a ujętych w dokumentacji projektowej:a) remont elewacji,b) remont tarasu wraz z balustradami,c) remont wiaty śmietnikowej,d) remont ogrodzenia,e) wykonanie instalacji oświetlenia terenu,f) nasadzenia zieleni,g) kanalizacji deszczowej od studni SD 12 do studni SD 11 (studnia SD 12 podlega wykonaniu), odcinek SD 9 do SD 11, SD 11 do SD 13, oraz całości drenażu systematycznego od DR 1 do DR 10,h) wymiana, remont istniejących nawierzchni dróg, chodników na kostkę brukową z wyłączeniem obszaru objętego realizacją - wskazanego w ,,Załączniku graficznym nr 1" do dokumentacji projektowej,i) utwardzenia terenu (nawierzchnia tłuczniowa).Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera ,,Opis przedmiotu zamówienia" (OPZ), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ.Stosownie do art. 100 ustawy Pzp przedmiot zamówienia w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.3. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.4. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie Pzp.5. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.6. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na miniPortalu. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 253 uPzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia (roboty budowlane)
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na zamontowaną centralę wentylacyjną i klimatyzację
4.3.6.) Waga: 15,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na zamontowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz parapety
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa:Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę że:1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku o wartości nie mniejszej niż 1 mln PLN brutto.o Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie robót budowlanych podać zakres robót odpowiadających zakresowi warunku. o Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. Średnie kursy walut dostępne są pod adresem http://www.nbp.pl/Home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm W przypadku, gdy w dniu wszczęcia postępowania NBP nie opublikował średnich kursów walut, Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.o Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.2) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:a) minimum 1 osobą posiadającą:o wykształcenie wyższe techniczne oraz odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanejoraz o która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. Osoba ta będzie pełniła funkcję KIEROWNIKA BUDOWY.b) minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych. Osoba ta będzie pełniła funkcję KIEROWNIKA ROBÓT w specjalności cieplnejc) minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych. Osoba ta będzie pełniła funkcję KIEROWNIKA ROBÓT w specjalności wentylacyjnej;d) minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych. Osoba ta będzie pełniła funkcję KIEROWNIKA ROBÓT w specjalności wodociągowej;e) minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń kanalizacyjnych. Osoba ta będzie pełniła funkcję KIEROWNIKA ROBÓT w specjalności kanalizacyjnej;f) minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Osoba ta będzie pełniła funkcję KIEROWNIKA ROBÓT w specjalności elektrycznej. o Dopuszcza się łączenie funkcji Kierownika/ów Budowy/Robót w kilku specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem, że osoba ta będzie posiadała wymagane uprawnienia, wykształcenie i kwalifikacje.o Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunek zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie posiadanego doświadczenie zawodowego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w następujący sposób: Wykonawcy mogą wspólnie spełnić warunek.o Osoba(osoby) zdolna do wykonania zamówienia, tj. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie musi posiadać wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisóworaz musi być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)lub musi spełniać warunki, o których mowa w art. 12a Prawa budowlanego, tj. być osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z rozdziałem XI ust. 5 pkt 5.3. SWZ (nie dotyczy spółki cywilnej), o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (rozdział XI ust. 5 pkt 5.1. SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp ( rozdz. XI ust. 5 pkt 5.5. SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.7. Dopuszcza się aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z poniższym zastrzeżeniem.W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego, co oznacza że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj.: działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy mogą nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 455 uPzp oraz z uwzględnieniem art. 455 uPzp także w następujących przypadkach:1) terminu wykonania robót w przypadku: a) wystąpienia rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,b) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących wykonanie umowy,c) wystąpienia zdarzeń losowych,d) wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, e) wystąpienia siły wyższej, np. pożaru, powodzi, trąby powietrznej, itp.,f) wystąpienie przedłużania się okresu osiągania parametrów technologicznych, nie zawinionego przez Wykonawcę,g) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających:- dochowanie wymogów technicznych i technologicznych,- prowadzenie prac,h) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy,i) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego opóźnień w dostawie materiałów, urządzeń,j) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą zakrytą uniemożliwiającą wykonanie robót zasadniczych,k) przedłużenia się okresu uzyskania zezwoleń z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,l) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny.2) Sposobu i zakresu wykonania robót w przypadkach:a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a wartość pozostałego do wykonania zakresu robót jest większa niż 50% wynagrodzenia,b) wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,c) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 17 ust.7 .3) Podwykonawców,4) Wynagrodzenia w zakresie stawek podatku od towarów i usług,5) Sposobu rozliczenia umowy.2. Zmiana umowy może zostać dokonana, jeżeli:1) w przypadku, o którym mowa w pkt 1. - przyczyny wystąpienia wpływają na niemożność dochowania terminu wykonania robót,2) w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b, c - jest konieczna z uwagi na: a) zmianę przepisów powodującą konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych poszczególnych elementów robót niż przewidzianych w dokumentacji projektowej, b) wykonanie robót zgodnie z projektem okaże się niemożliwe lub wysoce utrudnione z przyczyn technicznych lub rynkowych, bądź też gdy zmiana nie jest istotna. 3) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 wystąpienie niezależnych od stron okoliczności, które powodują, że kontynuacja robót przez dotychczasowego podwykonawcę nie jest możliwa lub celowa,4) w przypadku, o którym mowa w pkt 4 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,5) w przypadku, o którym mowa w pkt 5:a) gdy wystąpi zmiana terminu wykonania umowy,b) gdy wystąpi zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu Gminy Miasta Tarnowa w zakresie zadania objętego przedmiotem zamówienia.3. W przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących podstawę do zmiany terminu umowy, termin ten przedłuża się o czas niezbędny do dokonania czynności warunkujących zmianę terminu lub do dokonania czynności wynikających z tych zdarzeń.4. W przypadku gdy nastąpi zmiana stawek podatku od towarów i usług wynagrodzenie brutto ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu do kwot wynikających ze zmiany stawek. Zmiana wynagrodzenia obejmuje wyłącznie tę część wynagrodzenia, która nie została objęta fakturami wystawionymi przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawki podatku.5. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą warunki określone w ustępach poprzedzających wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanych zmian, 2) propozycję dotyczącą wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia lub wycofania oferty", dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.