eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubawka › Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Sanikom" Sp. z o. o.OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-21


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SNIKOM sp. z o.o.
Adres: Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka
Województwo: dolnośląskie

Telefon: -PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Sanikom" Sp. z o. o.

Miasto: Lubawka

Województwo: dolnośląskie

CPV:
66.51.00.00 - Usługi ubezpieczeniowe


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-29


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Sanikom" Sp. z o. o.

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SNIKOM sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230443311
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Nadbrzeżna 5a
1.5.2.) Miejscowość: Lubawka
1.5.3.) Kod pocztowy: 58-420
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: centrala@suprabrokers.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanikom.com.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka komunalna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi komunalne, w tym transport i unieszkodliwianie odpadów
1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.
Podmiot 1
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Supra Brokers S.A.
1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 021916234
Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:
1.11.3.) Ulica: Aleja Śląska 1
1.11.4.) Miejscowość: Wrocław
1.11.5.) Kod pocztowy: 54-118
1.11.6.) Województwo: dolnośląskie
1.11.7.) Kraj: Polska
1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław
1.11.9.) Numer telefonu: 717770400
1.11.10.) Numer faksu: 717770455
1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: centrala@suprabrokers.pl
1.11.12.) Adres strony internetowej: www.suprabrokers.pl

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Sanikom" Sp. z o. o.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-428fa38d-5bda-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00002189
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.suprabrokers.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak
3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia
Część SWZ objęta poufnością może zostać udostępniona wyłącznie Wykonawcom na podstawie złożonego wniosku. Przez pojęcie Wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 7 pkt. 30 ustawy).Powyższą klauzulą poufności objęte są szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia i struktura zawodowo-wiekowa pracowników Zamawiającego.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://supraborkers.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://supraborkers.eb2b.com.pl/user/terms).
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych składających w imieniu wykonawcy ofertę, pełnomocników, osób reprezentujących wykonawcę oraz osób prowadzących postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizując obowiązek o którym mowa w art. 13 RODO informujemy: 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz broker Zamawiającego przygotowujący i przeprowadzający postępowanie - Supra Brokers S.A z siedzibą we Wrocławiu. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Nie przysługuje Panu/Pani w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 6/2021/Lubawka
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 0,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania jest:1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego stanowiących 20% zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielane będzie na usługi zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób punktowania ofert według następujących wag: A. cena 80%B. warunki ubezpieczenia 20%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki ubezpieczenia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 5
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:1) spełniający warunki określone w art. 112 ust.2 pkt 2 w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej czyli posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r. ze zm.), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków określonych w art. 112 ust. 2 pkt. 1, 3 i 4 ustawy.2) wobec których nie zachodzą przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania określone w art. 108 ustawy.Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, wobec których na podstawie posiadanych środków dowodowych Zamawiający wykazał, że w wyniku rażącego niedbalstwa nienależycie wykonywali umowę. Przez rażące niedbalstwo wykonawcy w szczególności rozumie się:1) nieuzasadnione przekroczenie wskazanych w treści SWZ, OWU oraz przepisami prawa terminów likwidacji szkód, 2) niezastosowanie się do obowiązującej w SWZ klauzuli obiegu dokumentówZamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o wykluczeniu podając jego uzasadnienie faktyczne i prawne zawierające wskazanie dowodów, na których podstawie podjął decyzję.2. Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy może na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy udowodnić Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub Zamawiającym;3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,b) zreorganizował personel,c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Nie dotyczy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art. 58 ustawy.1) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2) Każdy z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oświadczenie potwierdzające, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.3) Wszelka korespondencja odbywać się będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.4) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.5) Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę między Wykonawcami regulują przepisy kodeksu cywilnego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. Dopuszczane zmiany dotyczą:1)aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis. 2)terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia lub przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nowej umowy;3)zakresu działalności Zamawiającego, 4)realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art. 455 ustawy;5)sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki określone w art. 455 ustawy;6) zmiany wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowym wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 455 ustawy;7) zmian, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 455 ustawy;8) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie9) jednoznacznych postanowień umownych, pod warunkiem iż nie wpłyną one na ogólny charakter umowy oraz warunki ustalone w postępowaniu przetargowym, a wprowadzona zmiana nie naruszy równowagi ekonomicznej umowy oraz nie zmieni zakresu świadczeń i zobowiązań.10) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, jeśli konieczność objęcia tego ryzyka ochroną ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-29 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: przy użyciu platformy eb2b pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl lub https://supraborkers.eb2b.com.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-29 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
I. Wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemnościII. Część SWZ objęta poufnością może zostać udostępniona wyłącznie Wykonawcom na podstawie złożonego wniosku. Powyższą klauzulą poufności objęte są szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia, informacje do oceny ryzyka, rejestr majątkuIII. Pozostałe fakultatywne podstawy wykluczenia:Fakultatywne podstawy wykluczenia:Art. 109 ust. 1 pkt 3Art. 109 ust. 1 pkt 4Art. 109 ust. 1 pkt 7Art. 109 ust. 1 pkt 8Art. 109 ust. 1 pkt 9Art. 109 ust. 1 pkt 10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.